Jatoja Cytaty

Jatoja Cytaty: chciałam ci pokazać zaćmienie żarówki ćmą zachmurze­nie lustra kąpielą w wannie wschód stóp spod kołdry sztorm na po­wie­rzchni zupy pod­muchem płuc powstały śmierć czasu w po­połud­niowej ciszy i inne chciałam wiedzieć czy pot­ra­fisz nam nadać no­we znaczenie ale mil­cze­nie nie zaw­sze jest złotem cza­sem jest zim­nym żelazem i przeszy­wa trze­począce w trzewiach skrzydła wyima­gino­wanych motyli zjem więcej chleba niech się z nim rozpuszczą w kwa­sach żołądkowych mo­tyle resztki po­piję wodą żeby mnie w gardle tak bar­dzo nie dławiło ja­koś to przecież przetrawię  -jatoja


Jatoja Cytaty: Naj­większe żar­ty na­tury - ge­niu­sze z fa­talną pamięcią. -jatoja


naj­większe-żar­ty-na­tury- ge­niu­sze-z fa­talną-pamięą
Jatoja Cytaty: Przez łzy zaw­sze pat­rzy się na świat inaczej. -jatoja


przez-łzy-zaw­sze-pat­rzy ę-na świat-inaczej
Jatoja Cytaty: Cała roz­pacz świata za­wiera się w słowie


cała-roz­pacz-świata-za­wiera ę-w słowie-świadomość
Jatoja Cytaty: Ro­zumiem wszys­tko co te­raz się dzieje A więc na pew­no so­bie poradzę To tyl­ko wiatr za moc­no wieje Upa­dając, sa­ma siebie zdradzę Nie pot­rze­buję li­tości nikogo Kryjąc minę wrogą Ustąpię raz jeszcze  -jatoja


Jatoja Cytaty: Nic nap­rawdę war­tościowe­go nie pow­sta­je z przymusu. -jatoja


nic-nap­rawdę-war­tościowe­go-nie pow­sta­-z przymusu
Jatoja Cytaty: Po­wiedz, jeśli pot­ra­fisz: gdzie kończą się myśli, a zaczy­nają uczucia?  -jatoja


po­wiedz-śli-pot­ra­fisz-gdzie-kończą ę-myśli-a zaczy­nają-uczucia 
Jatoja Cytaty: Wciąż jeszcze się po­tykam o odłam­ki moich roz­trzas­ka­nych marzeń. -jatoja


wciąż-jeszcze ę-po­tykam-o odłam­ki-moich-roz­trzas­ka­nych-marzeń
Jatoja Cytaty: Skacząc ze skraj­ności w skraj­ność prędzej czy później się połamiesz. -jatoja


skacząc-ze skraj­noś-w skraj­ność-prędzej-czy-później ę-połamiesz
Jatoja Cytaty: Co dzień sma­kuję życia, aby się prze­konać, że po­mimo do­dawa­nych prze­ze mnie przyp­raw, na­dal jest niedoprawione. -jatoja


co dzień-sma­kuję-życia-aby ę-prze­konać-że po­mimo-do­dawa­nych-prze­ze-mnie-przyp­raw-na­dal-jest niedoprawione
Jatoja Cytaty: Siar­czys­tym policzkiem Raz na zaw­sze Wy­bił jej siebie z głowy  -jatoja


siar­czys­tym-policzkiem-raz-na zaw­sze-wy­bił-jej-siebie-z głowy 
Jatoja Cytaty: Miłość do Oj­czyz­ny jest jed­nym z tych rzad­kich, be­zin­te­resow­nych uczuć. Oj­czyznę kocha się w podzięce, kocha się za to, że na jej ob­szarze wyk­rzycza­lo się pier­wsze słowo, że ziemia użyczyła skraw­ka siebie na nasze sto­py. To, że oj­czyz­na jest nasza, wy­nika tyl­ko z jej łas­ki. I to nie my nią włada­my, ale ona na­mi, bo bez niej nie mieli­byśmy na­wet imienia. -jatoja


Jatoja Cytaty: Nie boję się śmier­ci... Kiedy jest daleko. -jatoja


nie-boję ę-śmier­-kiedy jest daleko
Jatoja Cytaty: Gdy­by każdy zmar­no­wany dzień oz­naczyć pustą kartą, jak gęsto za­pisa­ny byłby zeszyt two­jego życia?  -jatoja


gdy­by-każdy-zmar­no­wany-dzień-oz­naczyć-pustą-kartą-jak gęsto-za­pisa­ny-byłby-zeszyt-two­jego-życia 
Jatoja Cytaty: W ciszy wszys­tko trwa dłużej. -jatoja


w ciszy-wszys­tko-trwa-dłużej
Jatoja Cytaty: Pa­miętaj, poetyc­ka dziecino, w króles­twie nat­chnienia pa­nuje miłość... -jatoja


pa­miętaj-poetyc­ka-dziecino-w-kró­twie-nat­chnienia-pa­nuje-miłość
Jatoja Cytaty: choć mam siebie pewność i bo­gatą duszę to smutne że nig­dy nie będę geniuszem  -jatoja


choć-mam-siebie-pewność-i-bo­gatą-duszę-to-smutne-że-nig­dy-nie będę-geniuszem 
Jatoja Cytaty: Nie ma szczęśli­wych za­kończeń, są tyl­ko szczęśli­we początki ko­lej­nych historii. -jatoja


nie- szczęśli­wych-za­kończeń-są tyl­ko-szczęśli­we-początki-ko­lej­nych-historii