Jatoja Cytaty

Jatoja Cytaty:


te­raz-to już-przeszłość
Jatoja Cytaty: Zobacz, słońce zam­knęło źrenicę chmur powieką po­marańczo­wa rzęsa spadła na zielo­ny policzek schy­lasz się, przyk­le­pując ręką sa­mot­ny promień Nie wiem, czy spełni się two­je życzenie prze­cież tak naprawdę słońca nie mają oczu  -jatoja


Jatoja Cytaty: Noc jest matką natchnienia. -jatoja


noc-jest matką-natchnienia
Jatoja Cytaty: Głupo­ta przychodzi sa­ma, mądrości wciąż trze­ba szukać. -jatoja


głupo­-przychodzi-­-mądroś-wciąż-trze­ba-szukać
Jatoja Cytaty: Aby być dos­ko­nałym, trze­ba się do-sko­nalić, czy­li próbo­wać i próbo­wać, aż się skona. -jatoja


aby-być-­ko­nałym-trze­ba ę-do-sko­nalić-czy­li-próbo­wać-i próbo­wać-aż ę-skona
Jatoja Cytaty: I wciąż się boję, że ktoś się we mnie za­kocha bez wzajemności.. -jatoja


i wciąż ę-boję-że ktoś ę-we mnie-za­kocha-bez-wzajemnoś
Jatoja Cytaty: I cóż z te­go, że od­na­lazłeś bajkę z dzieciństwa, sko­ro nie od­najdu­jesz w so­bie te­go


i cóż-z te­go-że od­na­lazłeś-bajkę-z dzieciństwa-sko­ro-nie od­najdu­jesz-w so­bie-te­go-ja-w którym budziła-ona
Jatoja Cytaty: Życie jest jak ka­wa dla sma­koszy; na je­go dos­ko­nały smak mu­si się składać nut­ka goryczy. -jatoja


Życie-jest jak ka­wa-dla-sma­koszy-na ­go-­ko­nały-smak-mu­ ę-składać-nut­ka-goryczy
Jatoja Cytaty: Po­syp taflę marzeń pias­kiem realiz­mu, bo się pośliźniesz. -jatoja


po­syp-taflę-marzeń-pias­kiem-realiz­mu-bo ę-pośliźniesz
Jatoja Cytaty: Ileż ra­zy szu­kamy schro­nienia i dos­trze­gamy chałupkę po dru­giej stro­nie rze­ki.. Próbu­jemy się przep­ra­wić, ale wo­da jest zbyt głębo­ka. Od­wie­czne py­tanie człowieka: kom­bi­nować i próbo­wać da­lej, czy odejść w poszu­kiwa­niu in­ne­go dom­ku. Nieliczni mają szczęście, i po pros­tu znaj­dują przed sobą most. Al­bo ry­baka, który użycza im łódki. -jatoja


Jatoja Cytaty: Można spaść ze schodów także wte­dy, gdy się cały czas kur­czo­wo trzy­ma poręczy. -jatoja


można-spaść-ze schodów-także-wte­dy-gdy ę-cały-czas-kur­czo­wo-trzy­-poręczy
Jatoja Cytaty: Ludzie kochają ba­nały, ich pow­tarza­nie, ok­re­sowość, a jed­nocześnie chcą być in­try­gująco oryginalni.. -jatoja


ludzie-kochają-ba­nały-ich-pow­tarza­nie-ok­re­sowość-a jed­nocześnie-chcą-być-in­try­gująco-oryginalni
Jatoja Cytaty: Pa­miętaj, że każdy dzień spędzo­ny na roz­pa­mięty­waniu przeszłości to ko­lej­na cegła mu­ru, którym od­gradzasz się od świata. -jatoja


pa­miętaj-że każdy-dzień-spędzo­ny-na roz­pa­mięty­waniu-przeszłoś-to ko­lej­na-cegła-mu­ru-którym od­gradzasz ę-od świata
Jatoja Cytaty: Wielu ludziom przy­dałoby się cofnąć do dzieciństwa i poczy­tać więcej ba­jek z mądry­mi morałami... -jatoja


wielu-ludziom-przy­dałoby ę-cofnąć-do dzieciństwa-i poczy­ć-więcej-ba­jek-z mądry­mi-morałami
Jatoja Cytaty: Niektóre marze­nia zobowiązują. -jatoja


niektóre-marze­nia-zobowiązują
Jatoja Cytaty: Szcze­ry śmiech to je­dyny praw­dzi­wy od­poczy­nek umysłu. -jatoja


szcze­ry-śmiech-to ­dyny-praw­dzi­wy-od­poczy­nek-umysłu
Jatoja Cytaty: Kiedy Bóg dzielił mowę na Prawdę i Kłam­stwo, Sza­tan uk­radkiem wydzielił Niedopowiedziane. -jatoja


kiedy-bóg-dzielił-mowę-na prawdę-i kłam­stwo-sza­tan-uk­radkiem-wydzielił-niedopowiedziane
Jatoja Cytaty: Cicho w nawiasie w najgłębszym cieniu prze­miana ciała w wodę między słowami temperatury łza, co była ptakiem na­kar­miła chłodną zieleń od­dał życie za przyszłość słońce za murem mruży jas­kra­we oczy cho­wa się w sza­rym kocu żeby uk­ryć wzruszenie pies przystanął i krzyk też stanął w je­go gardle i nikt nam nie powiedział że umarł dziś os­tatni płatek śniegu  -jatoja