Jean De La Bruyére Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Jean De La Bruyére Cytaty: Jeśli piękna ko­bieta chwa­li urodę in­nej ko­biety - wi­dać ma ład­niej­sze to, co chwa­li u tamtej. -Jean de La Bruyére
jeśli-piękna-ko­bieta-chwa­li-urodę-in­nej-ko­biety- wi­dać- ład­niej­sze-to-co chwa­li-u tamtej
Jean De La Bruyére Cytaty: Mężczyz­na wy­bucha prze­ciw ko­biecie, która go przes­tała kochać, i wkrótce się po­cie­sza; ko­bieta porzu­cona mniej czy­ni hałasu, lecz długo jest niepocieszona. -Jean de La Bruyére
mężczyz­na-wy­bucha-prze­ciw-ko­biecie-która-go przes­ła-kochać-i wkrótce ę-po­cie­sza-ko­bieta-porzu­cona-mniej-czy­-hałasu-lecz
Jean De La Bruyére Cytaty: To wiel­kie nie­szczęście - nie móc być sam. -Jean de La Bruyére
to wiel­kie-nie­szczęście- nie móc-być-sam
Jean De La Bruyére Cytaty: Mężczyźni ru­mienią się rzadziej z po­wodu po­pełnionych przez siebie przestępstw niż z po­wodu włas­nej słabości i próżności. -Jean de La Bruyére
mężczyź-ru­mienią ę-rzadziej-z po­wodu-po­pełnionych-przez-siebie-przestępstw-ż-z po­wodu-włas­nej-słaboś-i próżnoś
Jean De La Bruyére Cytaty: Czuję, że Bóg is­tnieje, i nie czuję, że nie ma żad­ne­go. Jak dla mnie to dość. -Jean de La Bruyére
czuję-że bóg-is­tnieje-i nie czuję-że nie  żad­ne­go-jak dla-mnie-to dość
Jean De La Bruyére Cytaty: By­wają ko­biety miłujące bar­dziej pieniądze niż przy­jaciół, a kochanków bar­dziej niż pieniądze. -Jean de La Bruyére
by­wają-ko­biety-miłują-bar­dziej-pieniądze-ż-przy­jaciół-a kochanków-bar­dziej-ż-pieniądze
Jean De La Bruyére Cytaty: Ko­bieta za­lot­na sądzi, że czas i la­ta pok­ry­wają zmar­szczka­mi i niszczą twarze tyl­ko in­nych kobiet. -Jean de La Bruyére
ko­bieta-za­lot­na-sądzi-że czas-i ­-pok­ry­wają-zmar­szczka­mi-i niszczą-twarze-tyl­ko-in­nych-kobiet
Jean De La Bruyére Cytaty: Niekiedy ko­bieta nie sta­je się za­lot­nicą je­dynie dzięki te­mu jed­ne­mu przy­wiąza­niu, które poczy­tuje za szaleństwo. -Jean de La Bruyére
niekiedy-ko­bieta-nie sta­ ę-za­lot­nicą-­dynie-dzięki-te­mu-jed­ne­mu-przy­wiąza­niu-które-poczy­tuje-za szaleństwo
Jean De La Bruyére Cytaty: Za dużo na męża żona ko­kiet­ka i de­wot­ka, po­win­na by niewias­ta wyb­rać jed­no z dwojga. -Jean de La Bruyére
za żo-na męża-żona-ko­kiet­ka-i de­wot­ka-po­win­na-by niewias­-wyb­rać-jed­no-z dwojga
Jean De La Bruyére Cytaty: Dopóki sa­tyra al­bo pam­flet krążą w od­pi­sach, uk­radkiem, z zas­trzeżeniem, aby wróciły ta samą drogą - uchodzą za zna­komi­te, choćby były szczy­tem mier­no­ty. Do­piero druk jest próbą ogniową. -Jean de La Bruyére
Jean De La Bruyére Cytaty: Elok­wen­cja ma się tak do wzniosłości jak całość do części. -Jean de La Bruyére
elok­wen­cja- ę-tak-do wzniosłoś-jak całość-do częś
Jean De La Bruyére Cytaty: Nie ma szlachet­niej­szej prze­sady niż prze­sad­na wdzięczność. -Jean de La Bruyére
nie- szlachet­niej­szej-prze­sady-ż-prze­sad­na-wdzięczność
Jean De La Bruyére Cytaty: Niewol­nik ma jed­ne­go pa­na. Człowiek am­bitny ma ich ty­lu, ilu jest ludzi pot­rzeb­nych mu do zro­bienia kariery. -Jean de La Bruyére
niewol­nik- jed­ne­go-pa­na-człowiek am­bitny- ich-ty­lu-ilu-jest ludzi-pot­rzeb­nych-mu do zro­bienia-kariery
Jean De La Bruyére Cytaty: Stron­niczość dop­ro­wadza naj­większych ludzi do pos­po­litej małości. -Jean de La Bruyére
stron­niczość-dop­ro­wadza-naj­większych-ludzi-do pos­po­litej-łoś
Jean De La Bruyére Cytaty: Są dwa spo­soby od­nosze­nia suk­cesów w życiu: al­bo dzięki włas­nej pra­cowi­tości, al­bo przez głupotę innych. -Jean de La Bruyére
są dwa-spo­soby-od­nosze­nia-suk­ów-w życiu-al­bo-dzięki-włas­nej-pra­cowi­toś-al­bo-przez-głupotę-innych
Jean De La Bruyére Cytaty: Iluż to dziew­czętom ty­le tyl­ko przyszło z ich wiel­kiej uro­dy, że łudziły się nadzieją wiel­kiej kariery. -Jean de La Bruyére
iluż-to dziew­czętom-ty­-tyl­ko-przyszło-z ich-wiel­kiej-uro­dy-że łudziły ę-nadzieją-wiel­kiej-kariery
Jean De La Bruyére Cytaty: Ko­bieta nie­czuła to ta, która już nie kocha, lek­ko­myślna - ta, która kocha in­ne­go, zmien­na - ta, która nie wie, czy i ko­go kocha, obojętna wreszcie - ta, która nie kocha nikogo. -Jean de La Bruyére
Jean De La Bruyére Cytaty: Ko­biety są skraj­ne, znacznie lep­sze lub znacznie gor­sze od mężczyzn. -Jean de La Bruyére
ko­biety-są skraj­ne-znacznie-lep­sze-lub-znacznie-gor­sze-od mężczyzn
Jean De La Bruyére Cytaty: Ko­biety leczą się z le­nis­twa przez próżność lub miłość. -Jean de La Bruyére
ko­biety-leczą ę-z ­nis­twa-przez-próżność-lub-miłość
Jean De La Bruyére Cytaty: Hoj­ność po­lega nie ty­le na tym, aby da­wać dużo, co na tym, aby da­wać w od­po­wied­niej chwili. -Jean de La Bruyére
hoj­ność-po­lega-nie ty­-na tym-aby da­wać-żo-co na tym-aby da­wać-w od­po­wied­niej-chwili
Jean De La Bruyére Cytaty: Kiedy się już uczy­niło wszys­tko, aby po­siąść ko­bietę, a skut­ku to nie od­niosło, po­zos­ta­je jeszcze je­den śro­dek - a to trze­ba zap­rzes­tać za­biegów; wte­dy właśnie sa­ma się o ciebie upomni. -Jean de La Bruyére
Jean De La Bruyére Cytaty: Wy­daje się rzeczą dziwną widzieć w ser­cu ko­biety coś sil­niej­sze­go i gorętsze­go nad miłość dla mężczyzny. -Jean de La Bruyére
wy­daje ę-rzeczą-dziwną-widzieć-w ser­cu-ko­biety-coś-sil­niej­sze­go-i gorętsze­go-nad-miłość-dla-mężczyzny
Jean De La Bruyére Cytaty: Naj­trud­niej wy­leczyć się z miłości, która przyszła nagle. -Jean de La Bruyére
naj­trud­niej-wy­leczyć ę-z miłoś-która-przyszła-nagle
Jean De La Bruyére Cytaty: Trze­ba śmiać się nie cze­kając na szczęście, bo go­towiśmy um­rzeć nie uśmie­chnąwszy się ani razu. -Jean de La Bruyére
trze­ba-śmiać ę-nie cze­kając-na szczęście-bo go­towiśmy-um­rzeć-nie uśmie­chnąwszy ę-ani-razu
Jean De La Bruyére Cytaty: Dwie oso­by nie mogą długo po­zos­tać przy­jaciółmi, jeżeli nie pot­ra­fią so­bie nawza­jem prze­baczać drob­nych przewinień. -Jean de La Bruyére
dwie-oso­by-nie mogą-długo-po­zos­ć-przy­jaciółmi-żeli-nie pot­ra­fią-so­bie-nawza­jem-prze­baczać-drob­nych-przewinień
Jean De La Bruyére Cytaty: Prag­niemy być całym szczęściem oso­by kocha­nej, a jeśli to niemożli­we - to całym jej nieszczęściem. -Jean de La Bruyére
prag­niemy-być-całym-szczęściem-oso­by-kocha­nej-a śli-to niemożli­we- to całym-jej-nieszczęściem
Jean De La Bruyére Cytaty: Ko­bieta, która pat­rzy na jed­ne­go tyl­ko mężczyznę al­bo na jed­ne­go tyl­ko nie pat­rzy - na­suwa to sa­mo podejrzenie. -Jean de La Bruyére
ko­bieta-która-pat­rzy-na jed­ne­go-tyl­ko-mężczyznę-al­bo-na jed­ne­go-tyl­ko-nie pat­rzy- na­suwa-to ­mo-podejrzenie
Jean De La Bruyére Cytaty: Przes­taw­szy ko­goś kochać, ko­bieta za­pomi­na na­wet o tym, co mu z siebie dawała. -Jean de La Bruyére
przes­taw­szy-ko­goś-kochać-ko­bieta-za­pomi­na-na­wet-o tym-co mu z siebie-dawała
Jean De La Bruyére Cytaty: Ko­bieta, która już nie kocha, za­pomi­na o wszys­tkim, co było - na­wet o tym, co dała z siebie mężczyźnie. -Jean de La Bruyére
ko­bieta-która-już-nie kocha-za­pomi­na-o wszys­tkim-co było- na­wet-o tym-co dała-z siebie-mężczyźnie
Jean De La Bruyére Cytaty: Do­wodem na is­tnienie Bo­ga jest dla mnie to, że nie można do­wieść je­go nieistnienia. -Jean de La Bruyére
do­wodem-na is­tnienie-bo­ga-jest dla-mnie-to-że nie można-do­wieść-­go-nieistnienia
Jean De La Bruyére Cytaty: Ko­biety są bar­dziej za­pamiętałe w miłości aniżeli większość mężczyzn, ale mężczyźni górują nad ni­mi trwałością przyjaźni. -Jean de La Bruyére
ko­biety-są bar­dziej-za­pamięłe-w miłoś-aniżeli-większość-mężczyzn-ale-mężczyź-górują-nad-­mi-trwałośą-przyjaź
Jean De La Bruyére Cytaty: Mężczyz­na ściślej docho­wuje ta­jem­ni­cy cudzej niż włas­nej - niewias­ta czy­ni wręcz przeciwnie. -Jean de La Bruyére
mężczyz­na-śślej-docho­wuje-­jem­­cy-cudzej-ż-włas­nej- niewias­-czy­-wręcz-przeciwnie
Jean De La Bruyére Cytaty: Naj­trud­niej uleczyć się z miłości, która przyszła nagle. -Jean de La Bruyére
naj­trud­niej-uleczyć ę-z miłoś-która-przyszła-nagle
Jean De La Bruyére Cytaty: Młoda oso­ba nig­dy nie kocha tak bar­dzo, aby in­te­res al­bo am­bicja nie mogły spotęgo­wać jej uczuć. -Jean de La Bruyére
młoda-oso­ba-nig­dy-nie kocha-tak-bar­dzo-aby in­te­res-al­bo-am­bicja-nie mogły-spotęgo­wać-jej-uczuć
Jean De La Bruyére Cytaty: Chwałą jed­nych jest, że piszą dob­rze, a in­nych, że się do te­go nie zabierają. -Jean de La Bruyére
chwałą-jed­nych-jest-że piszą-dob­rze-a in­nych-że ę-do te­go-nie zabierają