Jeanette Winterson Cytaty

Jeanette Winterson Cytaty: Dziura w moim ser­cu ma twój kształt i nikt in­ny do niej nie pasuje. -Jeanette Winterson


dziura-w moim-ser­cu- twój-kształt-i nikt-in­ny-do niej-nie pasuje
Jeanette Winterson Cytaty: Świat jest niczym. Miłość go uk­ształto­wała. Świat zni­ka bez śla­du. To, co zos­ta­je, jest miłością. -Jeanette Winterson


Świat-jest niczym-miłość go uk­ształto­wała-Świat zni­ka-bez-ś­-to co zos­­-jest miłośą
Jeanette Winterson Cytaty: Ry­zyko, które po­dej­mu­jesz, jest miarą te­go, co cenisz. -Jeanette Winterson


ry­zyko-które-po­dej­mu­jesz-jest miarą-te­go-co cenisz
Jeanette Winterson Cytaty: Jes­teśmy so­bie tak blis­cy jak dwo­je ludzi,którzy się oddalają. -Jeanette Winterson


jes­teśmy-so­bie-tak-blis­cy-jak dwo­-ludziktórzy ę-oddalają
Jeanette Winterson Cytaty: Nasze pro­cesy myślo­we przy­pomi­nają raczej la­birynt niż autos­tradę, każdy zakręt kończy się ko­lej­nym zakrętem, nic nie jest sy­met­ryczne, nic nie jest oczy­wis­te. Nie jest to jed­nak chaos. To wy­rafi­nowa­ne równa­nie ma­tema­tyczne, tym trud­niej­sze do roz­wiąza­nia, że X i Y w różnych dniach przy­bierają różne wartości. -Jeanette Winterson


Jeanette Winterson Cytaty: Naj­drob­niej­sze zdarze­nia ot­wierają no­we światy. -Jeanette Winterson


naj­drob­niej­sze-zdarze­nia-ot­wierają-no­we-światy
Jeanette Winterson Cytaty: Żad­na wo­da nie uga­si prag­nienia miłości, żad­na powódź jej nie zatopi. -Jeanette Winterson


Żad­na-wo­da-nie uga­-prag­nienia-miłoś-żad­na-powódź-jej-nie zatopi
Jeanette Winterson Cytaty: Przez­nacze­nie jest pojęciem prze­rażającym. Nie chcę być ska­zana przez los, chcę wybierać. -Jeanette Winterson


przez­nacze­nie-jest pojęciem-prze­rażającym-nie chcę-być-ska­zana-przez-los-chcę-wybierać
Jeanette Winterson Cytaty: Ko­niec miłości nie da­je o so­bie za­pom­nieć. Na­wie­dza sna­mi. Na­wie­dza ciszą. Na­wie­dza­ni przez upiory, sta­jemy się jak one. Życie dopływa. Słab­nie tętno. Nic cię nie rusza. Niektórzy to ap­ro­bują i twier­dzą, że to leczy. To wca­le nie leczy. Mar­twe ciało nie czu­je bólu. -Jeanette Winterson


Jeanette Winterson Cytaty: Szczęścia­rze z nas, na­wet ci naj­marniej­si z mar­nych, bo świt zaw­sze nadchodzi. -Jeanette Winterson


szczęścia­rze-z nas-na­wet- naj­marniej­-z mar­nych-bo świt-zaw­sze-nadchodzi
Jeanette Winterson Cytaty: Ludziom nig­dy nie spra­wia prob­le­mu poz­by­cie się przeszłości, gdy ta sta­je się zbyt trud­na. Ciało spłonie, fo­tog­ra­fie spłoną, a pa­mięć, cóż to ta­kiego? Poz­ba­wione ładu i składu wędrówki głupców, którzy nie widza pot­rze­by zapominania. -Jeanette Winterson


Jeanette Winterson Cytaty: Miłość jest war­ta śmier­ci. Miłość jest war­ta życia. Mo­je poszu­kiwa­nie ciebie, two­je poszu­kiwa­nie mnie wyk­racza po­za życie i śmierć, w je­den długi zew dziczy. Nie wiem, czy to, co słyszę, jest od­po­wie­dzią czy echem. Być może nic nie słyszę. Nieważne.Wyp­ra­wa mu­si się odbyć. -Jeanette Winterson


Jeanette Winterson Cytaty: Miłość - pat­rzysz na mnie i prag­niesz mnie, a ja się nie odwracam. -Jeanette Winterson


miłość- pat­rzysz-na mnie-i prag­niesz-mnie-a ja ę-nie odwracam
Jeanette Winterson Cytaty: Naj­niebez­pie­czniej­sza jest pus­tka. Bo jak nie ma nic, to możesz wy­myślić coś sama. -Jeanette Winterson


naj­niebez­pie­czniej­sza-jest pus­tka-bo jak nie  nic-to możesz-wy­myślić-coś-sama
Jeanette Winterson Cytaty: Gdziekol­wiek jest miłość, chcę tam być i ja, podążę za nią tak pew­nie, jak wyrzu­cony przez fa­le łosoś znaj­du­je pow­rotną drogę do morza. -Jeanette Winterson


gdziekol­wiek-jest miłość-chcę-tam-być-i ja-podążę-za ą-tak-pew­nie-jak wyrzu­cony-przez-fa­-łosoś-znaj­­-pow­rotną-drogę
Jeanette Winterson Cytaty: Gdy py­tasz dlacze­go nie mogę Cię kochać spo­koj­niej, od­po­wiadam, że kochać spo­koj­niej, to nie kochać wcale. -Jeanette Winterson


gdy-py­tasz-dlacze­go-nie mogę-cię-kochać-spo­koj­niej-od­po­wiadam-że kochać-spo­koj­niej-to nie kochać-wcale
Jeanette Winterson Cytaty: Nie jes­tem ty­pem, który pot­ra­fi zastąpić miłość wy­godą, a na­miętność przy­god­ny­mi zna­jomościami. Nie chcę no­sić kap­ci w do­mu, a pan­tofle do tańca wkładać w małej gar­so­nie­rze za ro­giem. Tak właśnie się ro­bi, praw­da? Po­pakuj swe życie spraw­nie jak w su­per­marke­cie, nie mie­szaj ser­ca z wątrobą. -Jeanette Winterson


Jeanette Winterson Cytaty: Stra­cić ko­goś kocha­nego to zmienić swo­je życie na zaw­sze. Nie przeżyjesz te­go, bo