Jeremy Bentham Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Jeremy Bentham Cytaty: Na­leży py­tać nie o to, czy zwierzęta mogą ro­zumo­wać, ani czy mogą mówić, lecz czy mogą cierpieć. -Jeremy Bentham
na­ży-py­ć-nie o to-czy-zwierzę-mogą-ro­zumo­wać-ani-czy-mogą-mówić-lecz-czy-mogą-cierpieć
Jeremy Bentham Cytaty: Pierwszym prawem natury jest pragnienie własnego szczęścia. -Jeremy Bentham
pierwszym-prawem-natury-jest-pragnienie-własnego-szczęścia
Jeremy Bentham Cytaty: Rodzaj ludzki zdaje się być na ogół bardziej wrażliwy na cierpienie niż na przyjemności, gdy przyczyny ich są równe. -Jeremy Bentham
rodzaj-ludzki-zdaje-ę-być-na-ogół-bardziej-wrażliwy-na-cierpienie-ż-na-przyjemnoś-gdy-przyczyny-ich-są-równe
Jeremy Bentham Cytaty: Jakaż to mądrość owych czasów, które nazywamy starymi? Czyż jest to mądrość siwych włosów? Nie, to mądrość kolebki. -Jeremy Bentham
jakaż-to-mądrość-owych-czasów-które-nazywamy-starymi-czyż-jest-to-mądrość-siwych-włosów-nie-to-mądrość-kolebki
Jeremy Bentham Cytaty: Nie z mądrości, lecz z błazeństw naszych przodków winniśmy się uczyć. -Jeremy Bentham
nie-z-mądroś-lecz-z-błazeństw-naszych-przodków-winniśmy-ę-uczyć
Jeremy Bentham Cytaty: Nie z mądrości, lecz z błazeństw naszych przodków powinniśmy się uczyć. -Jeremy Bentham
nie-z-mądroś-lecz-z-błazeństw-naszych-przodków-powinniśmy-ę-uczyć
Jeremy Bentham Cytaty: Miarą dobra i zła jest jak największe szczęście największej liczby ludzi. -Jeremy Bentham
miarą-dobra-i-zła-jest-jak-największe-szczęście-największej-liczby-ludzi
Jeremy Bentham Cytaty: Prawda jest całością. Całością zaś jest tylko taka istota, która dzięki swojemu rozwojowi prowadzi do swego ostatecznego zakończenia. -Jeremy Bentham
prawda-jest-całośą-całośą-zaś-jest-tylko-taka-istota-która-dzięki-swojemu-rozwojowi-prowadzi-do-swego-ostatecznego-zakończenia
Jeremy Bentham Cytaty: Umysły twórcze najlepiej rozwijają się tam, gdzie istnieje poszanowanie twórczości. -Jeremy Bentham
umysły-twórcze-najlepiej-rozwijają-ę-tam-gdzie-istnieje-poszanowanie-twórczoś
Jeremy Bentham Cytaty: Sprawiedliwość zawsze wywyższa naród. -Jeremy Bentham
sprawiedliwość-zawsze-wywyższa-naród
Jeremy Bentham Cytaty: Należy pytać nie o to, czy zwierzęta mogą rozumować, ani czy mogą mówić, lecz czy mogą cierpieć. -Jeremy Bentham
należy-pytać-nie-o-to-czy-zwierzę-mogą-rozumować-ani-czy-mogą-mówić-lecz-czy-mogą-cierpieć
Jeremy Bentham Cytaty: To, co jest używane do dowiedzenia wszystkiego innego, nie może samo być dowodzone. -Jeremy Bentham
to-co-jest-używane-do-dowiedzenia-wszystkiego-innego-nie-może-samo-być-dowodzone
Jeremy Bentham Cytaty: Cnota nie jest niczym innym niż sztuką, jak być samemu szczęśliwym przez szczęście innych. -Jeremy Bentham
cnota-nie-jest-niczym-innym-ż-sztuką-jak-być-samemu-szczęśliwym-przez-szczęście-innych
Jeremy Bentham Cytaty: Pier­wszym pra­wem na­tury jest prag­nienie włas­ne­go szczęścia. -Jeremy Bentham
pier­wszym-pra­wem-na­tury-jest prag­nienie-włas­ne­go-szczęścia
Jeremy Bentham Cytaty: Przy­jem­ność jest sa­ma przez się dob­rem, a cier­pienie złem. -Jeremy Bentham
przy­jem­ność-jest ­-przez ę-dob­rem-a cier­pienie-złem
Jeremy Bentham Cytaty: Praw­ni­cy - to je­dyne oso­by, dla których niez­na­jomość pra­wa jest bezkarna. -Jeremy Bentham
praw­­cy- to ­dyne-oso­by-dla-których-niez­na­jomość-pra­wa-jest bezkarna
Jeremy Bentham Cytaty: Mo­ral­ność jest niczym in­nym, jak re­gulacją egoizmu. -Jeremy Bentham
mo­ral­ność-jest niczym-in­nym-jak re­gulacją-egoizmu
Jeremy Bentham Cytaty: Cno­ta jest tym, co po­większa przy­jem­ność, a zmniej­sza przykrość. -Jeremy Bentham
cno­-jest tym-co po­większa-przy­jem­ność-a zmniej­sza-przykrość
Jeremy Bentham Cytaty: Moralność jest niczym innym, jak regulacją egoizmu. -Jeremy Bentham
moralność-jest-niczym-innym-jak-regulacją-egoizmu
Jeremy Bentham Cytaty: Cualquier ley es una infracción de la libertad. -Jeremy Bentham
cualquier-ley-es-una-infracción-de-libertad
Jeremy Bentham Cytaty: Prawnicy - to jedyne osoby, dla których nieznajomość prawa jest bezkarna. -Jeremy Bentham
prawnicy-to-jedyne-osoby-dla-których-nieznajomość-prawa-jest-bezkarna
Jeremy Bentham Cytaty: Cnota to to, co powiększa przyjemność, a zmniejsza przykrość. -Jeremy Bentham
cnota-to-to-co-powiększa-przyjemność-a-zmniejsza-przykrość
Jeremy Bentham Cytaty: Moralność jest niczym innym jak regulacją egoizmu. -Jeremy Bentham
moralność-jest-niczym-innym-jak-regulacją-egoizmu
Jeremy Bentham Cytaty: Przyjemność jest sama przez się dobrem, a cierpienie złem. -Jeremy Bentham
przyjemność-jest-sama-przez-ę-dobrem-a-cierpienie-złem
Jeremy Bentham Cytaty: Miłość to przyjaźń w płomieniach. -Jeremy Taylor
miłość-to-przyjaźń-w-płomieniach