Jerzy Drobnik Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Jerzy Drobnik Cytaty: Ludzkość jest drzewem, a ludzie są liśćmi. Drzewo trwa i rośnie, chociaż liście opadają. -Jerzy Drobnik
ludzkość-jest-drzewem-a-ludzie-są-liśćmi-drzewo-trwa-i-rośnie-chociaż-liście-opadają
Jerzy Drobnik Cytaty: Głupiec, świado­my swo­jej głupo­ty, nie jest zaw­sze głupi. -Jerzy Drobnik
głupiec-świado­my-swo­jej-głupo­ty-nie jest zaw­sze-głupi
Jerzy Drobnik Cytaty: Na każdym szczy­cie jest tyl­ko światło, chłód i samotność. -Jerzy Drobnik
na każdym-szczy­cie-jest tyl­ko-światło-chłód-i samotność
Jerzy Drobnik Cytaty: Piękne jest to,od cze­go nic nie można odjąć i do cze­go nic nie można dodać  -Jerzy Drobnik
piękne-jest tood-cze­go-nic-nie można-odjąć-i do cze­go-nic-nie można-dodać 
Jerzy Drobnik Cytaty: Gdy człowiek chce być Bogiem, zabija w sobie człowieka i nie zmieniając się w Boga - staje się zwierzęciem. -Jerzy Drobnik
gdy-człowiek-chce-być-bogiem-zabija-w-sobie-człowieka-i-nie-zmieniając-ę-w-boga-staje-ę-zwierzęciem
Jerzy Drobnik Cytaty: Og­ra­niczo­ny umysł wyżywa się w nieog­ra­niczo­nych ambicjach. -Jerzy Drobnik
og­ra­niczo­ny-umysł-wyżywa ę-w nieog­ra­niczo­nych-ambicjach
Jerzy Drobnik Cytaty: Im ktoś mniej wie, tym ważniejsze mu się wydaje to, co wie. . -Jerzy Drobnik
im-ktoś-mniej-wie-tym-ważniejsze-mu-ę-wydaje-to-co-wie
Jerzy Drobnik Cytaty: Do władzy dochodzi się na ogół nie tyle dzięki własnemu rozumowi, ile dzięki wytrwałej głupocie przeciwnika. -Jerzy Drobnik
do-władzy-dochodzi-ę-na-ogół-nie-tyle-dzięki-własnemu-rozumowi-ile-dzięki-wytrwałej-głupocie-przeciwnika
Jerzy Drobnik Cytaty: Każdy dobry aforyzm jest jajkiem Kolumba -Jerzy Drobnik
każdy-dobry-aforyzm-jest-jajkiem-kolumba
Jerzy Drobnik Cytaty: Jeżeli masz o kimś złe wyob­rażenie, nie okaż mu te­go, bo do­wie­dzie ci na­tychmiast, że miałeś słuszność. -Jerzy Drobnik
jeżeli-masz-o kimś-złe-wyob­rażenie-nie okaż-mu te­go-bo do­wie­dzie- na­tychmiast-że miałeś-słuszność
Jerzy Drobnik Cytaty: Chmu­ry zak­ry­wają szczyt tyl­ko dla tych, którzy są na dole. -Jerzy Drobnik
chmu­ry-zak­ry­wają-szczyt-tyl­ko-dla-tych-którzy-są na dole
Jerzy Drobnik Cytaty: Każdy dob­ry afo­ryzm jest jaj­kiem Kolumba. -Jerzy Drobnik
każdy-dob­ry-afo­ryzm-jest jaj­kiem-kolumba
Jerzy Drobnik Cytaty: Co­kol­wiek po­wie się ludziom o so­bie, po­wie się zaw­sze za dużo. -Jerzy Drobnik
co­kol­wiek-po­wie ę-ludziom-o so­bie-po­wie ę-zaw­sze-za żo
Jerzy Drobnik Cytaty: Ludzkość jest drze­wem, a ludzie są liśćmi. Drze­wo trwa i rośnie, cho­ciaż liście opadają. -Jerzy Drobnik
ludzkość-jest drze­wem-a ludzie-są liśćmi-drze­wo trwa-i rośnie-cho­ciaż-liście-opadają
Jerzy Drobnik Cytaty: Im ktoś mniej wie, tym ważniej­sze mu się wy­daje to, co wie. -Jerzy Drobnik
im ktoś-mniej-wie-tym-ważniej­sze-mu ę-wy­daje-to-co wie
Jerzy Drobnik Cytaty: Czas nig­dy nie pra­cuje dla tych, którzy usiłują go zatrzymać. -Jerzy Drobnik
czas-nig­dy-nie pra­cuje-dla-tych-którzy-usiłują-go zatrzymać
Jerzy Drobnik Cytaty: Kto zbyt często ma słuszność, ma dużo wrogów. -Jerzy Drobnik
Jerzy Drobnik Cytaty: Trud­ne py­tanie: czy lep­sze są rządy głupców czy nierząd mądrych?  -Jerzy Drobnik
trud­ne-py­tanie-czy-lep­sze-są rządy-głupców-czy-nierząd-mądrych 
Jerzy Drobnik Cytaty: Świadomość trudności, jakie napotkamy w realizacji swoich zamierzeń, jest już połową zwycięstwa. -Jerzy Waszyngton
Świadomość-trudnoś-jakie-napotkamy-w-realizacji-swoich-zamierzeń-jest-już-połową-zwycięstwa
Jerzy Drobnik Cytaty: Można odejść od swoich miłości, lecz nie podobna zapomnieć, że się kochało. -Jerzy Andrzejewski
można-odejść-od-swoich-miłoś-lecz-nie-podobna-zapomnieć-że-ę-kochało
Jerzy Drobnik Cytaty: Nie można nie kochać, ale jeśli się kocha miłość rozszczepia się na miłość i cierpienie. -Jerzy Andrzejewski
nie-można-nie-kochać-ale-śli-ę-kocha-miłość-rozszczepia-ę-na-miłość-i-cierpienie
Jerzy Drobnik Cytaty: Polityka to nie jest praca, to są zajęcia, polityka stwarza sytuacje, a nie wartości… -Jerzy Andrzejewski
polityka-to-nie-jest-praca-to-są-zajęcia-polityka-stwarza-sytuacje-a-nie-wartoś
Jerzy Drobnik Cytaty: Podziwiać można starość drugich, własna jest nieprzyzwoita. Jeśli nie pasują szczegóły - należy przewrócić całość. -Jerzy Andrzejewski
podziwiać-można-starość-drugich-własna-jest-nieprzyzwoita-jeśli-nie-pasują-szczegóły-należy-przewróć-całość
Jerzy Drobnik Cytaty: Każdy na ziemi ma takie niebo, czyściec i piekło, na jakie zasługuje. -Jerzy Andrzejewski
każdy-na-ziemi-takie-niebo-czyściec-i-piekło-na-jakie-zasługuje
Jerzy Drobnik Cytaty: W warunkach niewoli nawet najlepsi coś tracą, nie mogąc siebie zrealizować wszechstronnie i na miarę swoich możliwości. I myślę, że właśnie ci najlepsi powinni nie zatracać świadomości tego stanu rzeczy. -Jerzy Andrzejewski
Jerzy Drobnik Cytaty: Ironia i szyderstwo wlane do pustych naczyń, stają się tylko mętną cieczą. -Jerzy Andrzejewski
ironia-i-szyderstwo-wlane-do-pustych-naczyń-stają-ę-tylko-mętną-cieczą
Jerzy Drobnik Cytaty: Gdyby ludzie szczerze wyrażali swoje myśli, większość ich musiałaby się kończyć znakiem zapytania. -Jerzy Andrzejewski
gdyby-ludzie-szczerze-wyrażali-swoje-myśli-większość-ich-musiałaby-ę-kończyć-znakiem-zapytania
Jerzy Drobnik Cytaty: Miłość jest jak mydło, ubywa jej przy używaniu. -Jerzy Andrzejewski
miłość-jest-jak-mydło-ubywa-jej-przy-używaniu
Jerzy Drobnik Cytaty: Polityka to nie jest praca, to są zajęcia, polityka stwarza sytuacje, a nie wartości... -Jerzy Andrzejewski
polityka-to-nie-jest-praca-to-są-zajęcia-polityka-stwarza-sytuacje-a-nie-wartoś
Jerzy Drobnik Cytaty: Ze wszystkich klęsk miłosnych klęską najdotkliwszą jest ta, którą przynosi zagłada miłości. Tylko ta klęska ostateczna już nie rani. -Jerzy Andrzejewski
ze-wszystkich-klęsk-miłosnych-klęską-najdotkliwszą-jest-którą-przynosi-zagłada-miłoś-tylko-klęska-ostateczna-już-nie-rani
Jerzy Drobnik Cytaty: Jak byłem małym dziec­kiem, wszys­tko czułem, ale nic nie wie­działem. Te­raz wszys­tko wiem i nic nie czuję. -Jerzy Kosiński
jak-byłem-łym-dziec­kiem-wszys­tko-czułem-ale-nic-nie wie­działem-te­raz wszys­tko-wiem-i nic-nie czuję
Jerzy Drobnik Cytaty: Jest ty­le w życiu prawd, ile is­tnień ludzkich, każdy do­rabia się swojej. -Jerzy Krzysztoń
jest-ty­-w życiu-prawd-ile-is­tnień-ludzkich-każdy-do­rabia ę-swojej
Jerzy Drobnik Cytaty: Rośli­ny są jak ludzie, pot­rze­bują miłości by żyć, po­kony­wać cho­roby i umierać w spokoju. -Jerzy Kosiński
rośli­ny-są jak ludzie-pot­rze­bują-miłoś-by żyć-po­kony­wać-cho­roby-i umierać-w spokoju
Jerzy Drobnik Cytaty: Jes­teś dla mnie me­tafi­zyczną klapą bezpieczeństwa. -Jerzy Kosiński
jes­teś-dla-mnie-me­tafi­zyczną-klapą-bezpieczeństwa
Jerzy Drobnik Cytaty: Ona to ta­kie psychiczne bu­raki cuk­ro­we – trze­ba by czte­ry ty­siące, żeby wy­cisnąć łyżeczkę cukru. -Jerzy Kosiński
ona-to ­kie-psychiczne-bu­raki-cuk­ro­we- trze­ba-by czte­ry-ty­ą-żeby-wy­cisnąć-łyżeczkę-cukru