Jerzy Paczkowski Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Jerzy Paczkowski Cytaty: O świętoszku: jak bi­je się w pier­si, to in­nych boli. -Jerzy Paczkowski
o świętoszku-jak bi­ ę-w pier­-to in­nych-boli
Jerzy Paczkowski Cytaty: Niektórzy księża lu­bią żyć po­nad stan duchowny. -Jerzy Paczkowski
niektórzy-księża-lu­bią-żyć-po­nad-stan-duchowny
Jerzy Paczkowski Cytaty: Burza - trzęsienie nieba. -Jerzy Paczkowski
Jerzy Paczkowski Cytaty: Ze wszystkich klęsk miłosnych klęską najdotkliwszą jest ta, którą przynosi zagłada miłości. Tylko ta klęska ostateczna już nie rani. -Jerzy Andrzejewski
ze-wszystkich-klęsk-miłosnych-klęską-najdotkliwszą-jest-którą-przynosi-zagłada-miłoś-tylko-klęska-ostateczna-już-nie-rani
Jerzy Paczkowski Cytaty: W warunkach niewoli nawet najlepsi coś tracą, nie mogąc siebie zrealizować wszechstronnie i na miarę swoich możliwości. I myślę, że właśnie ci najlepsi powinni nie zatracać świadomości tego stanu rzeczy. -Jerzy Andrzejewski
Jerzy Paczkowski Cytaty: Każdy na ziemi ma takie niebo, czyściec i piekło, na jakie zasługuje. -Jerzy Andrzejewski
każdy-na-ziemi-takie-niebo-czyściec-i-piekło-na-jakie-zasługuje
Jerzy Paczkowski Cytaty: Polityka to nie jest praca, to są zajęcia, polityka stwarza sytuacje, a nie wartości… -Jerzy Andrzejewski
polityka-to-nie-jest-praca-to-są-zajęcia-polityka-stwarza-sytuacje-a-nie-wartoś
Jerzy Paczkowski Cytaty: Nie można nie kochać, ale jeśli się kocha miłość rozszczepia się na miłość i cierpienie. -Jerzy Andrzejewski
nie-można-nie-kochać-ale-śli-ę-kocha-miłość-rozszczepia-ę-na-miłość-i-cierpienie
Jerzy Paczkowski Cytaty: Można odejść od swoich miłości, lecz nie podobna zapomnieć, że się kochało. -Jerzy Andrzejewski
można-odejść-od-swoich-miłoś-lecz-nie-podobna-zapomnieć-że-ę-kochało
Jerzy Paczkowski Cytaty: Co­kol­wiek po­wie się ludziom o so­bie, po­wie się zaw­sze za dużo. -Jerzy Drobnik
co­kol­wiek-po­wie ę-ludziom-o so­bie-po­wie ę-zaw­sze-za żo
Jerzy Paczkowski Cytaty: Gdyby ludzie szczerze wyrażali swoje myśli, większość ich musiałaby się kończyć znakiem zapytania. -Jerzy Andrzejewski
gdyby-ludzie-szczerze-wyrażali-swoje-myśli-większość-ich-musiałaby-ę-kończyć-znakiem-zapytania
Jerzy Paczkowski Cytaty: Miłość jest jak mydło, ubywa jej przy używaniu. -Jerzy Andrzejewski
miłość-jest-jak-mydło-ubywa-jej-przy-używaniu
Jerzy Paczkowski Cytaty: Jeśli nie pasują szczegóły - należy przewrócić całość. -Jerzy Andrzejewski
jeśli-nie-pasują-szczegóły-należy-przewróć-całość
Jerzy Paczkowski Cytaty: Byłaby to nawet pewna pociecha, gdyby najgorsi byli odrobinę lepsi. -Jerzy Andrzejewski
byłaby-to-nawet-pewna-pociecha-gdyby-najgorsi-byli-odrobinę-lepsi
Jerzy Paczkowski Cytaty: Niewiadoma w kondycji bezwolności posiada charakter krańcowo niewiadomy. -Jerzy Andrzejewski
niewiadoma-w-kondycji-bezwolnoś-posiada-charakter-krańcowo-niewiadomy
Jerzy Paczkowski Cytaty: Sile nie zawsze towarzyszy odwaga i odwrotnie, słabość nie musi być tchórzliwa. -Jerzy Andrzejewski
sile-nie-zawsze-towarzyszy-odwaga-i-odwrotnie-słabość-nie-musi-być-tchórzliwa
Jerzy Paczkowski Cytaty: Każdy człowiek ma jakąś rację, tylko nie każda racja wychodzi na zdrowie. -Jerzy Andrzejewski
każdy-człowiek-jakąś-rację-tylko-nie-każda-racja-wychodzi-na-zdrowie
Jerzy Paczkowski Cytaty: Podziwiać można starość drugich, własna jest nieprzyzwoita. Jeśli nie pasują szczegóły - należy przewrócić całość. -Jerzy Andrzejewski
podziwiać-można-starość-drugich-własna-jest-nieprzyzwoita-jeśli-nie-pasują-szczegóły-należy-przewróć-całość
Jerzy Paczkowski Cytaty: Ironia i szyderstwo wlane do pustych naczyń, stają się tylko mętną cieczą. -Jerzy Andrzejewski
ironia-i-szyderstwo-wlane-do-pustych-naczyń-stają-ę-tylko-mętną-cieczą
Jerzy Paczkowski Cytaty: Polityka to nie jest praca, to są zajęcia, polityka stwarza sytuacje, a nie wartości... -Jerzy Andrzejewski
polityka-to-nie-jest-praca-to-są-zajęcia-polityka-stwarza-sytuacje-a-nie-wartoś
Jerzy Paczkowski Cytaty: Świadomość trudności, jakie napotkamy w realizacji swoich zamierzeń, jest już połową zwycięstwa. -Jerzy Waszyngton
Świadomość-trudnoś-jakie-napotkamy-w-realizacji-swoich-zamierzeń-jest-już-połową-zwycięstwa
Jerzy Paczkowski Cytaty: Jeżeli bardzo się czegoś pragnie, jak można być pewnym? -Jerzy Andrzejewski
jeżeli-bardzo-ę-czegoś-pragnie-jak-można-być-pewnym
Jerzy Paczkowski Cytaty: Każdy dob­ry afo­ryzm jest jaj­kiem Kolumba. -Jerzy Drobnik
każdy-dob­ry-afo­ryzm-jest jaj­kiem-kolumba
Jerzy Paczkowski Cytaty: Ko­biety na ogół dużo le­piej so­bie radzą niż my, tyl­ko wolą się z tym nie zdradzać. -Jerzy Jurandot
ko­biety-na ogół-żo-­piej-so­bie-radzą-ż-my-tyl­ko-wolą ę-z tym-nie zdradzać
Jerzy Paczkowski Cytaty: Małżeństwo, jak każda sztu­ka, nie może się obejść bez scen. -Jerzy Jurandot
małżeństwo-jak każda-sztu­ka-nie może ę-obejść-bez-scen
Jerzy Paczkowski Cytaty: Kładę się te­raz do snu, na trochę dłużej niż zwyk­le. Naz­wijmy to wiecznością. -Jerzy Kosiński
kładę ę-te­raz-do snu-na trochę-dłużej-ż-zwyk­-naz­wijmy to wiecznośą
Jerzy Paczkowski Cytaty: Jak byłem małym dziec­kiem, wszys­tko czułem, ale nic nie wie­działem. Te­raz wszys­tko wiem i nic nie czuję. -Jerzy Kosiński
jak-byłem-łym-dziec­kiem-wszys­tko-czułem-ale-nic-nie wie­działem-te­raz wszys­tko-wiem-i nic-nie czuję
Jerzy Paczkowski Cytaty: Jak górskie szczy­ty dookoła pat­rzy­my na siebie od­se­paro­wani do­lina­mi, za du­zi, aby przem­knąć niepos­trzeżenie obok, za ma­li, by dot­knąć nieba. -Jerzy Kosiński
jak-górskie-szczy­ty-dookoła-pat­rzy­my-na siebie-od­se­paro­wani-do­lina­mi-za ­zi-aby przem­knąć-niepos­trzeżenie-obok-za ­li
Jerzy Paczkowski Cytaty: Rośli­ny są jak ludzie, pot­rze­bują miłości by żyć, po­kony­wać cho­roby i umierać w spokoju. -Jerzy Kosiński
rośli­ny-są jak ludzie-pot­rze­bują-miłoś-by żyć-po­kony­wać-cho­roby-i umierać-w spokoju
Jerzy Paczkowski Cytaty: Mu­sisz mnie cały czas in­spi­rować, bo inaczej na­piszę książkę te­lefo­niczną nieis­tniejące­go miasta. -Jerzy Kosiński
mu­sisz-mnie-cały-czas-in­spi­rować-bo inaczej-na­piszę-książkę-te­lefo­niczną-nieis­tnieją­go-miasta
Jerzy Paczkowski Cytaty: Jes­teś dla mnie me­tafi­zyczną klapą bezpieczeństwa. -Jerzy Kosiński
jes­teś-dla-mnie-me­tafi­zyczną-klapą-bezpieczeństwa
Jerzy Paczkowski Cytaty: Ona to ta­kie psychiczne bu­raki cuk­ro­we – trze­ba by czte­ry ty­siące, żeby wy­cisnąć łyżeczkę cukru. -Jerzy Kosiński
ona-to ­kie-psychiczne-bu­raki-cuk­ro­we- trze­ba-by czte­ry-ty­ą-żeby-wy­cisnąć-łyżeczkę-cukru
Jerzy Paczkowski Cytaty: Jed­nos­tka twórcza, której sztu­ka przy­ciąga uwagę świata, płaci za suk­ces swo­jej pra­cy niedolą zarówno własną, jak i ukocha­nych osób. -Jerzy Kosiński
jed­nos­tka-twórcza-której sztu­ka-przy­ąga-uwagę-świata-płaci-za suk­-swo­jej-pra­cy-niedolą-zarówno-własną-jak i ukocha­nych
Jerzy Paczkowski Cytaty: Świat ma na co dzień tyl­ko jed­no za­pot­rze­bowa­nie, pracę. -Jerzy Krzysztoń
Świat- na co dzień-tyl­ko-jed­no-za­pot­rze­bowa­nie-pracę
Jerzy Paczkowski Cytaty: Jest ty­le w życiu prawd, ile is­tnień ludzkich, każdy do­rabia się swojej. -Jerzy Krzysztoń
jest-ty­-w życiu-prawd-ile-is­tnień-ludzkich-każdy-do­rabia ę-swojej