Joanne Greenberg Cytaty

Joanne Greenberg Cytaty: Jeśli ktoś ma być ska­zany, mu­si być piękny, bo inaczej dra­mat jest tyl­ko komedią. -Joanne Greenberg


jeśli-ktoś- być-ska­zany-mu­-być-piękny-bo inaczej-dra­mat-jest tyl­ko-komedią
Joanne Greenberg Cytaty: Mu­simy kiedyś wy­myślić test, który po­każe, gdzie jest zdro­wie, a nie tyl­ko, gdzie jest choroba. -Joanne Greenberg


mu­simy-kiedyś-wy­myślić-test-który-po­każe-gdzie-jest zdro­wie-a nie tyl­ko-gdzie-jest choroba
Joanne Greenberg Cytaty: Pochwa­lić jedną rzecz to nie znaczy potępić inną. -Joanne Greenberg


pochwa­lić-jedną-rzecz-to nie znaczy-potępić-inną
Joanne Greenberg Cytaty: Sko­ro is­tnieją ro­boczo­godzi­ny i la­ta świet­lne, to dlacze­go nie met­ryczny obłęd. -Joanne Greenberg


sko­ro-is­tnieją-ro­boczo­godzi­ny-i ­-świet­lne-to dlacze­go-nie met­ryczny-obłęd
Joanne Greenberg Cytaty: Czas sprawia, że uroda zwiodczeje, a piękno wyblaknie, ale mając męża, który sprawia, że śmiejesz się każdego dnia, masz na to skuteczne lekarstwo. -Joanne Woodward


czas-sprawia-że-uroda-zwiodczeje-a-piękno-wyblaknie-ale-mając-męża-który-sprawia-że-śmiejesz-ę-każdego-dnia-masz-na-to-skuteczne-lekarstwo
Joanne Greenberg Cytaty: ... ludzie ma­ja dziwną skłon­ność do wy­biera­nia te­go, co pro­wadzi ich do zguby. -Joanne Kathleen Rowling


ludzie ­ja-dziwną-skłon­ność-do wy­biera­nia-te­go-co pro­wadzi-ich-do zguby
Joanne Greenberg Cytaty: ... to nasze wy­bory uka­zują, kim nap­rawdę jes­teśmy, o wiele bar­dziej niż nasze zdolności. -Joanne Kathleen Rowling


to nasze-wy­bory-uka­zują-kim-nap­rawdę-jes­teśmy-o wiele-bar­dziej-ż-nasze-zdolnoś
Joanne Greenberg Cytaty: Praw­da to cu­dow­na i straszli­wa rzecz, więc trze­ba się z nią ob­chodzić ostrożnie. -Joanne Kathleen Rowling


praw­da-to cu­dow­na-i straszli­wa-rzecz-więc-trze­ba ę-z ą-ob­chodzić-ostrożnie