John Steinbeck Cytaty

John Steinbeck Cytaty: Nie wzbi­jaj się nadzieją wy­soko jak ptak, byś nie mu­siał pełzać jak robak. -John Steinbeck


nie-wzbi­jaj ę-nadzieją-wy­soko-jak ptak-byś-nie mu­siał-pełzać-jak robak
John Steinbeck Cytaty: Bez pieniędzy nie można zwal­czać pieniędzy. -John Steinbeck


bez-pieniędzy-nie można-zwal­czać-pieniędzy
John Steinbeck Cytaty: Widziałem przyjście Pa­na: płaszcz chwały go odziewał I z ta­kiej szedł win­ni­cy, co rodzi gro­na gniewu. -John Steinbeck


widziałem-przyjście-pa­na-płaszcz-chwały-go odziewał-i-z ­kiej-szedł-win­­cy-co rodzi-gro­na-gniewu
John Steinbeck Cytaty: Ludzie uciekają od grożących im ok­ropności i oto dziw­ne przy­darzają im się rzeczy - niekiedy gorzkie i ok­rutne, a niekiedy tak piękne, że roz­pa­lają niegasnącą wiarę w człowieka. -John Steinbeck


John Steinbeck Cytaty: Jest tra­gedią ludzkości, że roz­wiązu­je ona prob­le­my kos­mo­su, za­nim jeszcze roz­wiązała prob­le­my ziemskie. -John Steinbeck


jest-tra­gedią-ludzkoś-że roz­wiązu­-ona-prob­­my-kos­mo­su-za­nim-jeszcze-roz­wiązała-prob­­my-ziemskie
John Steinbeck Cytaty: Nie władza ko­rum­pu­je. Ko­rum­pu­je lęk przed ut­ratą władzy. -John Steinbeck


nie-władza-ko­rum­pu­-ko­rum­pu­ lęk-przed-ut­ratą-władzy
John Steinbeck Cytaty: Nie wszys­tko, co się nie wy­darzyło, jest nieprawdą. -John Steinbeck


nie-wszys­tko-co ę-nie wy­darzyło-jest nieprawdą
John Steinbeck Cytaty: Skąpiec jest to przes­traszo­ny człowiek, kryjący się w for­te­cy z pieniędzy. -John Steinbeck


skąpiec-jest to przes­traszo­ny-człowiek-kryjący ę-w for­te­cy-z pieniędzy
John Steinbeck Cytaty: Wy­daje mi się, że jeśli ja al­bo ty mu­sieli­byśmy wyb­rać po­między dwo­ma dro­gami myśle­nia czy działania, po­win­niśmy za­pamiętać naszą śmierć i spróbo­wać tak żyć, aby nasza śmierć nie przy­niosła światu przyjemności. -John Steinbeck


John Steinbeck Cytaty: Nie tkam no­sa do cudze­go prosa. -John Steinbeck


John Steinbeck Cytaty: Nie ma długów w godzi­nie śmierci. -John Steinbeck


John Steinbeck Cytaty: Zmiany przychodzą jak lek­ki wiatr, który po­rusza zasłony o po­ran­ku i jak de­likat­ne per­fu­my pachnące dzi­kimi kwiata­mi, uk­ry­tymi w trawie. -John Steinbeck


zmiany-przychodzą-jak lek­ki-wiatr-który-po­rusza-zasłony-o po­ran­ku-i jak de­likat­ne-per­fu­my-pachną-dzi­kimi-kwiata­mi
John Steinbeck Cytaty: Człowiek nie może od­chodzić aku­rat wte­dy, kiedy mu każą. -John Steinbeck


człowiek-nie może-od­chodzić-aku­rat-wte­dy-kiedy-mu każą
John Steinbeck Cytaty: Opa­nowa­nie to cecha, na którą można liczyć. -John Steinbeck


opa­nowa­nie-to cecha-na którą-można-liczyć
John Steinbeck Cytaty: Mały chłopak spóźnia się do szkoły. Nau­czy­ciel py­ta: „Dlacze­go się spóźniłeś?”. Ma­lec na to: „Mu­siałem zap­ro­wadzić jałówkę do bu­haja”. Nau­czy­ciel: „A nie mógł te­go zro­bić twój oj­ciec?”. „Pew­no, że mógł, ale nie tak dob­rze, jak byk”. -John Steinbeck


John Steinbeck Cytaty: Po to mam oczy, by samodzielnie oglądać świat, nie potrzebuję pomocy innych. -John Steinbeck


po-to-mam-oczy-by-samodzielnie-oglądać-świat-nie-potrzebuję-pomocy-innych
John Steinbeck Cytaty: Cza­sem ktoś nie­szczęśli­wy poz­by­wa się smut­ku, kiedy się wy­gada. Cza­sami te­mu, kto chciał za­bić, myśl o mor­der­stwie wy­latu­je przez us­ta ra­zem ze słowa­mi i nie po­pełnia już zabójstwa. -John Steinbeck


John Steinbeck Cytaty: W han­dlu człowiek mu­si kłamać i oszu­kiwać, ale na­zywa się to inaczej. I to jest właśnie ważne. Gdy­byś zwędził tę oponę, byłbyś złodziejem, ale kiedy gość chce ci uk­raść czte­ry do­lary za dziurawą, to się na­zywa po pros­tu dob­ry interes. -John Steinbeck