John Stuart Mill Cytaty

John Stuart Mill Cytaty: Czyny są dobre, jeśli przyczyniają się do szczęścia, złe, jeśli przyczyniają się do czegoś przeciwnego. Przez szczęście rozumie się przyjemność i brak cierpienia, przez nieszczęście - cierpienie i brak przyjemności. -John Stuart Mill


John Stuart Mill Cytaty: Wy­nalaz­ki są rzeczą przy­pad­ku i nie mogą być pod­ciągnięte pod żad­ne prawo. -John Stuart Mill


wy­nalaz­ki-są rzeczą-przy­pad­ku-i nie mogą-być-pod­ągnięte-pod-żad­ne-prawo
John Stuart Mill Cytaty: Miarą praw­dy jest użyteczność. -John Stuart Mill


John Stuart Mill Cytaty: Większość ludzi przedkłada siłę nad wolność. -John Stuart Mill


większość-ludzi-przedkłada-łę-nad-wolność
John Stuart Mill Cytaty: Struktura każdego zdania jest lekcją logiki. -John Stuart Mill


struktura-każdego-zdania-jest-lekcją-logiki
John Stuart Mill Cytaty: Gramatyka jest najbardziej elementarną częścią logiki, ponieważ stanowi początek analizy myślenia. -John Stuart Mill


gramatyka-jest-najbardziej-elementarną-częśą-logiki-ponieważ-stanowi-początek-analizy-myślenia
John Stuart Mill Cytaty: To, co niszczy indywidualność, to żądza panowania, niezależnie od tego jak ją określimy. -John Stuart Mill


to-co-niszczy-indywidualność-to-żądza-panowania-niezależnie-od-tego-jak-ją-określimy
John Stuart Mill Cytaty: Bierność i brak wszelkich pożądań stanowią większą przeszkodę do postępu niż najfałszywsze skierowanie energii. -John Stuart Mill


bierność-i-brak-wszelkich-pożądań-stanowią-większą-przeszkodę-do-postępu-ż-najfałszywsze-skierowanie-energii
John Stuart Mill Cytaty: W człowieku tylko żołądek bywa, i to czasem, w pełni zadowolony. -John Stuart Mill


w-człowieku-tylko-żołądek-bywa-i-to-czasem-w-peł-zadowolony
John Stuart Mill Cytaty: Wynalazki są rzeczą przypadku i nie mogą być podciągnięte pod żadne prawo. -John Stuart Mill


wynalazki-są-rzeczą-przypadku-i-nie-mogą-być-podciągnięte-pod-żadne-prawo
John Stuart Mill Cytaty: W człowieku tylko żołądek bywa i to czasem w pełni zadowolony. -John Stuart Mill


w-człowieku-tylko-żołądek-bywa-i-to-czasem-w-peł-zadowolony
John Stuart Mill Cytaty: Małżeństwo jest jedyną formą rzeczywistego niewolnictwa uznaną przez prawo. -John Stuart Mill


małżeństwo-jest-jedyną-formą-rzeczywistego-niewolnictwa-uznaną-przez-prawo
John Stuart Mill Cytaty: Ci tylko są szczęśliwi, których myśli są skierowane ku jakiemuś przedmiotowi innemu niż własna szczęśliwość. -John Stuart Mill


ci-tylko-są-szczęśliwi-których-myśli-są-skierowane-ku-jakiemuś-przedmiotowi-innemu-ż-własna-szczęśliwość
John Stuart Mill Cytaty: Pośród niezliczonych dzieł człowieka najważniejszym bez wątpienia jest jego własna osoba. -John Stuart Mill


pośród-niezliczonych-dzieł-człowieka-najważniejszym-bez-wątpienia-jest-jego-własna-osoba
John Stuart Mill Cytaty: Stałą przeszkodą na drodze ludzkiego doskonalenia się jest przyzwyczajenie. -John Stuart Mill


stałą-przeszkodą-na-drodze-ludzkiego-doskonalenia-ę-jest-przyzwyczajenie
John Stuart Mill Cytaty: Na­tura ludzka nie jest maszyną pos­ta­wioną do wy­kony­wania wyz­naczo­nej pra­cy, lecz drze­wem, które rośnie i roz­wi­ja się zgod­nie z dążeniem sił wewnętrznych, które czy­nią ją żywą istotą. -John Stuart Mill


John Stuart Mill Cytaty: Le­piej być nie­szczęśli­wym Sok­ra­tesem, niż za­dowo­lonym głupcem. -John Stuart Mill


le­piej-być-nie­szczęśli­wym-sok­ra­tesem-ż-za­dowo­lonym-głupcem
John Stuart Mill Cytaty: Ci tyl­ko są szczęśli­wi, których myśli są skiero­wane ku ja­kiemuś przed­mioto­wi in­ne­mu niż włas­na szczęśliwość. -John Stuart Mill


ci tyl­ko-są szczęśli­wi-których-myśli-są skiero­wane-ku ja­kiemuś-przed­mioto­wi-in­ne­mu-ż-włas­na-szczęśliwość