José María Vargas Vila Cytaty

José María Vargas Vila Cytaty: Todos los hombres son aptos para perpetuar la especie; la naturaleza forma y escoge aquellos que son dignos de perpetuar la idea. -José María Vargas Vila


todos-los-hombres-aptos-para-perpetuar-especie-naturaleza-forma-y-escoge-aquellos-dignos-de-perpetuar-idea
José María Vargas Vila Cytaty: La Moncloa es inhabitable para una familia normal. -Jose Maria Aznar


la-moncloa-es-inhabitable-para-una-familia-normal
José María Vargas Vila Cytaty: El gobierno socialista ha fracasado en la modernización de España y se gasta lo que no tiene para ir luego como un pedigüeño por Europa. Nos comportamos en España como si fuéramos ricos y fuera como los más pobres. Este Gobierno se ha olvidado de quien pa -Jose Maria Aznar


José María Vargas Vila Cytaty: A una madre se la quiere / siempre con igual cariño / y a cualquier edad se es niño / cuando una madre se muere. -José María Pemán


a-una-madre-se-quiere-siempre-con-igual-cariño-y-a-cualquier-edad-se-es-ño-cuando-una-madre-se-muere
José María Vargas Vila Cytaty: Un hijo es una pregunta que le hacemos al destino. -José María Pemán


José María Vargas Vila Cytaty: Si uno tiene el concepto que yo tengo de la España plural, hay campo más que suficiente para el acuerdo con los nacionalistas, tanto en términos económicos como de concepción del Estado. -Jose Maria Aznar


si-uno-tiene-el-concepto-yo-tengo-de-españa-plural-hay-campo-más-suficiente-para-el-acuerdo-con-los-nacionalistas-tanto-términos-económicos
José María Vargas Vila Cytaty: Usted echa mucho de menos a Saddam Hussein -Jose Maria Aznar


usted-echa-mucho-de-menos-a-saddam-hussein
José María Vargas Vila Cytaty: Yo apuesto por la mili obligatoria. No soy partidario de romper el cordón del compromiso ciudadano con las FF.AA. (1995) -Jose Maria Aznar


yo-apuesto-por-mili-obligatoria-no-soy-partidario-de-romper-el-cordón-del-compromiso-ciudadano-con-las-ffaa-1995
José María Vargas Vila Cytaty: La verdad es como la luna: aunque algunos se empeñen en poseerla para sí, ésta siempre estará por encima de ellos y a la vista de todos. -Jose Maria Aznar


la-verdad-es-como-luna-aunque-algunos-se-empeñ-poseerla-para-sí-ésta-siempre-estará-por-encima-de-ellos-y-a-vista-de-todos
José María Vargas Vila Cytaty: España es una de las pocas naciones que ha dejado huella en la historia. -Jose Maria Aznar


españa-es-una-de-las-pocas-naciones-ha-dejado-huella-historia
José María Vargas Vila Cytaty: España va bien. -Jose Maria Aznar


José María Vargas Vila Cytaty: Thatcher y Reagan cubrieron bien una etapa y demostraron que sus políticas eran acertadas. (1993 ) -Jose Maria Aznar


thatcher-y-reagan-cubrieron-bien-una-etapa-y-demostraron-sus-políticas-eran-acertadas-1993
José María Vargas Vila Cytaty: Sólo un idiota puede ser totalmente feliz. -Mario Vargas Llosa


sólo-un-idiota-puede-ser-totalmente-feliz
José María Vargas Vila Cytaty: Sek­ret szczęścia, a przy­naj­mniej spo­koju, leży w tym, żeby wyeli­mino­wać ro­man­tyczną miłość z życia, bo to ona spra­wia, że człowiek cier­pi. Tak żyje się spo­koj­niej i le­piej się ba­wi, za­pew­niam cię. -Mario Vargas Llosa


José María Vargas Vila Cytaty: Być czys­tym to się nie ześwinić. -Mario Vargas Llosa


José María Vargas Vila Cytaty: Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety. Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. -Mario Vargas Llosa


José María Vargas Vila Cytaty: ..na­pełniam głowę- os­tatnim tchnieniem..myślę o jut­rze-przeszłości nie zmienię..,rachuję słowa-raz,dwa,trzy..minę tworzę dobrą, do złej gry.., za­raz już wyjdę by pat­rzeć za siebie,biegnąc pół-kro­kiem,kroczę za Ciebie..,za Ciebie,za Matkę,Oj­ca i Sy­na..raz,dwa,trzy..trze­cia godzina.. jed­no tchnienie co trzy słowa,..za­raz myśl, pół-krok, głowa..młyn już le­ci... ,młyn już płynie..,lecz gdzie mo­wa.. eh.., o młynie..?  -Jose


José María Vargas Vila Cytaty: Wszys­cy cze­kają aż Chel­sea przes­ta­nie wyg­ry­wać. Kiedy w końcu przeg­ra­my, ogłoszą święto na­rodo­we. Jes­teśmy na to gotowi. -José Mourinho


wszys­cy-cze­kają-aż chel­sea-przes­­nie-wyg­ry­wać-kiedy w końcu-przeg­ra­my-ogłoszą-święto-na­rodo­we