Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (józef Stalin) Cytaty

Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (józef Stalin) Cytaty: Hit­lerzy przychodzą i od­chodzą, a naród niemiec­ki i państwo niemiec­kie pozostają. -Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (Józef Stalin)


Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (józef Stalin) Cytaty: Spać z Le­ninem jeszcze nie znaczy zro­zumieć leninizm. -Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (Józef Stalin)


Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (józef Stalin) Cytaty: Jeżeli dyp­lo­mata chce z wszelką cenę ut­rzy­mać pakt po­kojo­wy, to znaczy, że przy gra­nicach już cze­kają go­towe dy­wiz­je krążow­ników i czołgów. -Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (Józef Stalin)


Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (józef Stalin) Cytaty: Idee są potężniej­sze od ka­rabinów. Sko­ro nie poz­wa­lamy naszym wro­gom na po­siada­nie ka­rabinów, to dlacze­go ma­my im poz­wo­lić na po­siada­nie idei?  -Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (Józef Stalin)


Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (józef Stalin) Cytaty: Bić, bić i jeszcze raz bić. (za­pyta­ny jak trak­to­wać więźniów i zdo­bywać od nich informacje)  -Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (Józef Stalin)


Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (józef Stalin) Cytaty: Obiek­tywnie soc­jalde­mok­racja jest umiar­ko­wanym skrzydłem faszyzmu. -Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (Józef Stalin)


Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (józef Stalin) Cytaty: W ce­lu oba­lenia burżuaz­ji wys­tar­czy wy­siłek jed­ne­go kra­ju, świad­czy o tym także his­to­ria naszej re­woluc­ji. W ce­lu os­ta­teczne­go zwy­cięstwa soc­ja­liz­mu, w ce­lu zor­ga­nizo­wania pro­duk­cji soc­ja­lis­tycznej, wy­siłki jed­ne­go kra­ju, zwłaszcza tak bar­dzo chłop­skiego jak nasz, są niewys­tar­czające - w tym ce­lu niezbędne są wy­siłki pro­leta­riu­szy kil­ku przo­dujących krajów. -Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (Józef Stalin)


Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (józef Stalin) Cytaty: Re­woluc­ji nie ro­bi się w jed­wabnych rękawiczkach. -Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (Józef Stalin)


Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (józef Stalin) Cytaty: Niech sta­nie prze­de mną ten, kto jest w sta­nie usnąć na moich oczach. -Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (Józef Stalin)


Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (józef Stalin) Cytaty: Nie trze­ba ku­pować na­rodu, wys­tar­czy mieć tych inżynierów dusz i to zu­pełnie załat­wia prob­lem zniewolenia. -Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (Józef Stalin)


nie-trze­ba-ku­pować-na­rodu-wys­tar­czy-mieć-tych-inżynierów-dusz-i to zu­pełnie-załat­wia-prob­lem-zniewolenia
Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (józef Stalin) Cytaty: Tam gdzie sta­nie żołnierz so­wiec­ki, tam już jest Związek Radziecki. -Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (Józef Stalin)


Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (józef Stalin) Cytaty: Życie to ciężka i smut­na sprawa. -Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (Józef Stalin)


Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (józef Stalin) Cytaty: Ame­ryka­nie są jak Ros­janki; im więcej ich tłuczesz, tym bar­dziej ciebie kochają. -Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (Józef Stalin)


Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (józef Stalin) Cytaty: Życie stało się lep­sze, to­warzysze, życie stało się weselsze. -Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (Józef Stalin)


Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (józef Stalin) Cytaty: Zap­la­nować działanie, wyb­rać ofiarę, działać bez­li­tośnie, a po­tem iść spać - nie ma nic lep­sze­go na świecie. -Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (Józef Stalin)


zap­­nować-działanie-wyb­rać-ofiarę-działać-bez­li­tośnie-a po­tem-iść-spać- nie  nic-lep­sze­go-na świecie
Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (józef Stalin) Cytaty: To­warzysz Le­nin stworzył nasze państwo, a my je przesraliśmy. -Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (Józef Stalin)


Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (józef Stalin) Cytaty: A więc drań nie żyje! Szko­da, że nie schwy­taliśmy go żywcem. (reak­cja na śmierć Hitlera)  -Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (Józef Stalin)


Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (józef Stalin) Cytaty: Wpro­wadze­nie ko­muniz­mu w Pol­sce byłoby po­dob­ne do nałożenia siodła na krowę. -Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (Józef Stalin)