Jostein Gaarder Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Jostein Gaarder Cytaty: Nie da się żyć na świecie, przynajmniej nie pytając, skąd się ten świat wziął. -Jostein Gaarder
nie-da-ę-żyć-na-świecie-przynajmniej-nie-pytając-skąd-ę-ten-świat-wziął
Jostein Gaarder Cytaty: Skąd możesz mieć pew­ność, że całe two­je życie nie jest snem...?  -Jostein Gaarder
skąd-możesz-mieć-pew­ność-że całe-two­-życie-nie jest snem 
Jostein Gaarder Cytaty: Widzi­my wszys­tko jak­by w zwier­ciad­le, niejas­no. Cza­sami możemy zaj­rzeć przez lus­tro i zo­baczyć od­ro­binę te­go, co jest po dru­giej stro­nie. Gdy­byśmy całkiem wyczyści­li zwier­ciadło, zo­baczy­libyśmy o wiele więcej. Ale wte­dy nie mog­li­byśmy zo­baczyć siebie... -Jostein Gaarder
Jostein Gaarder Cytaty: Py­tamy: Jak duże jest praw­do­podo­bieństwo, by coś mogło pow­stać z nicze­go? Lub, oczy­wiście, od­wrot­nie: Jak duże są szan­se, by coś mogło is­tnieć od zaw­sze? I bez względu na wszys­tko: czy da się ob­liczyć, ja­kie były szan­se, aby ma­teria kos­miczna nag­le pew­ne­go dnia prze­budziła się świado­ma swe­go włas­ne­go istnienia?  -Jostein Gaarder
Jostein Gaarder Cytaty: Często os­tatnią rzeczą, której człowiek się trzy­ma, by­wa czy­jaś dłoń. -Jostein Gaarder
często-os­tatnią-rzeczą-której człowiek ę-trzy­-by­wa-czy­jaś-dłoń
Jostein Gaarder Cytaty: Przez większość cza­su świat śpi. Przez większość przes­trze­ni również. Je­dynie mo­men­ta­mi świat prze­ciera oczy ze snu i budzi się, świadom sa­mego siebie. - Kim jes­tem? - py­ta świat. - Skąd się wziąłem? Na kil­ka se­kund na naszym ra­mieniu przy­siada rzad­ki ptak. -Jostein Gaarder
Jostein Gaarder Cytaty: Czy to nie smut­ne, że większość ludzi mu­si zacho­rować, by zdać so­bie sprawę z cu­dow­ności życia?  -Jostein Gaarder
czy-to nie smut­ne-że większość-ludzi-mu­-zacho­rować-by zdać-so­bie-sprawę-z cu­dow­noś-życia 
Jostein Gaarder Cytaty: Je­dyne, cze­go nam pot­rze­ba, abyśmy sta­li się dob­ry­mi fi­lozo­fami, to zdol­ność do dzi­wienia się światem. -Jostein Gaarder
je­dyne-cze­go-nam-pot­rze­ba-abyśmy-sta­li ę-dob­ry­mi-fi­lozo­fami-to zdol­ność-do dzi­wienia ę-światem
Jostein Gaarder Cytaty: To nie my przychodzi­my na świat, lecz świat przychodzi do nas. Urodzić się znaczy ty­le, co dos­tać cały świat w prezencie. -Jostein Gaarder
to nie my przychodzi­my-na świat-lecz-świat-przychodzi-do nas-urodzić ę-znaczy-ty­-co ­ć-cały-świat-w prezencie
Jostein Gaarder Cytaty: Marze­nie o czymś niep­rawdo­podob­nym ma swoją nazwę. Na­zywa­my je nadzieją. -Jostein Gaarder
marze­nie-o czymś-niep­rawdo­podob­nym- swoją-nazwę-na­zywa­my  nadzieją
Jostein Gaarder Cytaty: Nie można przeżywać tego, że się istnieje, bez świadomości, że kiedyś się umrze. -Gaarder Jostein
nie-można-przeżywać-tego-że-ę-istnieje-bez-świadomoś-że-kiedyś-ę-umrze
Jostein Gaarder Cytaty: Bóg stworzył przestrzeń kosmiczną, ale co z samym Bogiem? Czy on stworzył się sam, z niczego? -Jostein Gaarder
bóg-stworzył-przestrzeń-kosmiczną-ale-co-z-samym-bogiem-czy-on-stworzył-ę-sam-z-niczego
Jostein Gaarder Cytaty: Dla dzieci świat i wszystko, co się w nim znajduje, jest czymś nowym, czymś, co budzi zdziwienie. -Jostein Gaarder
dla-dzieci-świat-i-wszystko-co-ę-w-nim-znajduje-jest-czymś-nowym-czymś-co-budzi-zdziwienie
Jostein Gaarder Cytaty: Gdyby woły, konie i lwy miały ręce i mogły nimi malować, to konie malowałyby obrazy bogów podobne do koni, a woły podobne do wołów. -Jostein Gaarder
gdyby-woły-konie-i-lwy-miały-rę-i-mogły-nimi-malować-to-konie-malowałyby-obrazy-bogów-podobne-do-koni-a-woły-podobne-do-wołów
Jostein Gaarder Cytaty: Czy to nie smutne, że większość ludzi musi zachorować, by zdać sobie sprawę z cudowności życia? -Jostein Gaarder
czy-to-nie-smutne-że-większość-ludzi-musi-zachorować-by-zdać-sobie-sprawę-z-cudownoś-życia
Jostein Gaarder Cytaty: Chociaż pytania filozoficzne dotyczą wszystkich ludzi, nie wszyscy zostaną filozofami. -Jostein Gaarder
chociaż-pytania-filozoficzne-dotyczą-wszystkich-ludzi-nie-wszyscy-zostaną-filozofami
Jostein Gaarder Cytaty: Niemożliwe jest myślenie o śmierci bez myślenia o tym, jak wspaniałe jest życie. -Jostein Gaarder
niemożliwe-jest-myślenie-o-śmierci-bez-myślenia-o-tym-jak-wspaniałe-jest-życie
Jostein Gaarder Cytaty: Ten, kto wyciągnie los życia, musi także wyciągnąć los śmierci. Bo przeznaczeniem życia jest śmierć. -Jostein Gaarder
ten-kto-wyciągnie-los-życia-musi-także-wyciągnąć-los-śmierci-bo-przeznaczeniem-życia-jest-śmierć
Jostein Gaarder Cytaty: Łatwiej jest zadawać filozoficzne pytania, niż na nie odpowiadać. -Jostein Gaarder
Łatwiej-jest-zadawać-filozoficzne-pytania-ż-na-nie-odpowiadać
Jostein Gaarder Cytaty: Wiele osób uważa, że modlitwa do Boga o wyzdrowienie pomaga, a w takim razie muszą oni także wierzyć, że Bóg macza palce w sprowadzaniu choroby i decydowaniu o tym, kto będzie chory, a kto zdrowy. -Jostein Gaarder
wiele-osób-uważa-że-modlitwa-do-boga-o-wyzdrowienie-pomaga-a-w-takim-razie-muszą-oni-także-wierzyć-że-bóg-macza-palce-w-sprowadzaniu-choroby-i
Jostein Gaarder Cytaty: Z rozmaitych powodów większość ludzi tak bardzo pochłonięta jest codziennymi problemami, że zdumienie samym życiem zostaje odepchnięte w najgłębsze zakamarki myśli. -Jostein Gaarder
z-rozmaitych-powodów-większość-ludzi-tak-bardzo-pochłonię-jest-codziennymi-problemami-że-zdumienie-samym-życiem-zostaje-odepchnięte-w
Jostein Gaarder Cytaty: Różnica między nauczycielem a filozofem polega na tym, że nauczycielowi wydaje się, że wie mnóstwo rzeczy, które stara się wtłoczyć uczniom do głowy. A filozof próbuje znaleźć odpowiedź na pytania wspólnie z uczniami. -Jostein Gaarder
Jostein Gaarder Cytaty: Wielu pragnęło zos­tać pi­sarza­mi prze­de wszys­tkim dla­tego, że mają ochotę żyć ja­ko pi­sarze. To sta­wianie wszys­tkiego na głowie. Prze­de wszys­tkim się żyje, a do­piero po­tem można ewen­tual­nie oce­nić, czy ma się coś do prze­kaza­nia, ale de­cydu­je o tym sa­mo życie. Za­pis jest owo­cem życia, nie zaś życie – owo­cem zapisu. -Jostein Gaarder
Jostein Gaarder Cytaty: No­simy duszę i jes­teśmy niesieni przez duszę, której nie zna­my. Kiedy nieroz­wi­nięta za­gad­ka sta­je na dwóch no­gach, przychodzi nasza ko­lej. Ob­ra­zy ze snu, które sa­me siebie szczy­pią w ra­mię, nie budząc się przy tym, to my. Bo my jes­teśmy za­gadką, której nikt nie zga­duje. To my jes­teśmy baśnią zam­kniętą we włas­nym ob­ra­zie. To my jes­teśmy tym, co idzie, nie dochodząc do jasności. -Jostein Gaarder
Jostein Gaarder Cytaty: Bóg śmieje się z ludzi, że w niego nie wierzą. -Jostein Gaarder
bóg-śmieje ę-z ludzi-że w niego-nie wierzą
Jostein Gaarder Cytaty:
Jostein Gaarder Cytaty: Trze­ba się cie­szyć z te­go co się ma. To bar­dzo ważne. Choćby się miało od­ro­binę, zaw­sze to będzie nies­kończe­nie więcej niż nic. -Jostein Gaarder
trze­ba ę-cie­szyć-z te­go-co ę-to bar­dzo-ważne-choćby ę-miało-od­ro­binę-zaw­sze-to będzie-nies­kończe­nie-więcej-ż
Jostein Gaarder Cytaty: Nicze­go nie można wyk­luczyć, ale we wszys­tko na­leży też wątpić. -Jostein Gaarder
nicze­go-nie można-wyk­luczyć-ale-we wszys­tko-na­ży-też-wątpić
Jostein Gaarder Cytaty: Być może ro­bi nam się smut­no na wi­dok cze­goś piękne­go, po­nieważ wiemy, że to nie będzie trwało wie­cznie. A widząc coś brzyd­kiego śmieje­my się, bo ro­zumiemy, że to tyl­ko udawanie. -Jostein Gaarder
Jostein Gaarder Cytaty: Ta­kie bo­wiem są re­guły: jeśli wy­bierasz życie, wy­bierasz także śmierć. -Jostein Gaarder
ta­kie-bo­wiem-są re­guły-śli-wy­bierasz-życie-wy­bierasz-także-śmierć
Jostein Gaarder Cytaty: Jes­teśmy na świecie tyl­ko ten je­den raz. -Jostein Gaarder
jes­teśmy-na świecie-tyl­ko-ten-­den-raz
Jostein Gaarder Cytaty: Pat­rzy na parę ob­cych rąk, gładzi dłonią po­liczek, które­go nie zna, do­tyka czoła i wie, że tam w środ­ku straszy za­gad­ka je­go ja, plaz­ma duszy, ga­lare­ta poznania. -Jostein Gaarder
pat­rzy-na ę-ob­cych-rąk-gładzi-dłonią-po­liczek-które­go-nie zna-do­tyka-czoła-i wie-że tam-w środ­ku-straszy-za­gad­ka-­go-ja
Jostein Gaarder Cytaty: Gdy pew­ne­go dnia, za wiele lat, będziesz czy­tać ten list od człowieka, który kiedyś był Twoim oj­cem, być może poślesz mu jakąś myśl na po­cie­sze­nie. Już mi się od niej ro­bi ciep­lej na sercu. -Jostein Gaarder
Jostein Gaarder Cytaty: Każdy człowiek na tym pla­cu był niczym żywy ku­fer skarbów, pełen myśli i wspom­nień, marzeń i tęsknot. -Jostein Gaarder
każdy-człowiek-na tym-pla­cu-był-niczym-żywy-ku­fer-skarbów-peł-myśli-i wspom­nień-marzeń-i tęsknot
Jostein Gaarder Cytaty: Ja­ka właści­wie jest różni­ca między aniel­ski­mi łza­mi, a aniołami z łez?  -Jostein Gaarder
ja­ka-właś­wie-jest róż­ca-między-aniel­ski­mi-łza­mi-a aniołami-z łez