Kapitan Cytaty

Kapitan Cytaty: Gilotyna... prob­le­my z głowy. -Kapitan


Kapitan Cytaty: Wios­na - ma rzec... jes­tem, ale mnie nie ma. -Kapitan


wios­na-  rzec-jes­tem-ale-mnie-nie 
Kapitan Cytaty: Pieniądze są w cenie. -Kapitan


pieniądze-są w cenie
Kapitan Cytaty: Mo­wa o nas dużo mówi. -Kapitan


Kapitan Cytaty: Ludzie tak bar­dzo chcieli być do przo­du, że im z tyłu zabrakło... ogonów. -Kapitan


ludzie-tak-bar­dzo-chcieli-być-do przo­-że im z tyłu-zabrakło-ogonów
Kapitan Cytaty: Na po­moc ludzi cza­sami liczę. Po­moc przy­jaciela mam wliczoną. -Kapitan


na po­moc-ludzi-cza­sami-liczę-po­moc-przy­jaciela-mam-wliczoną
Kapitan Cytaty: Głupi na głupiego ... - Gdy­bym był tak głupi jak ty, to bym cię przezywał. -Kapitan


głupi-na głupiego-gdy­bym-był-tak-głupi-jak ty-to bym-ę-przezywał
Kapitan Cytaty: Gdy­bym mie­szkał w Ame­ryce, to mój stan byłby lepszy. -Kapitan


gdy­bym-mie­szkał-w ame­ryce-to mój-stan-byłby-lepszy
Kapitan Cytaty: Ma­li w wielu sy­tuac­jach z góry mają przechlapane. -Kapitan


ma­li-w wielu-sy­tuac­jach-z góry-mają-przechlapane
Kapitan Cytaty: Życie jak gra... na­wet po­ker od­cisnął się na kar­tach historii. -Kapitan


Życie-jak gra-na­wet-po­ker-od­cisnął ę-na kar­tach-historii
Kapitan Cytaty: Ja­pon­ki - przed­mioto­we trak­to­wanie kobiet. -Kapitan


ja­pon­ki- przed­mioto­we-trak­to­wanie-kobiet
Kapitan Cytaty: Kapitalizm... Ro­bot­nik wy­konu­je pracę, nadzor­ca tyl­ko wykańcza. -Kapitan


kapitalizm-ro­bot­nik-wy­konu­-pracę-nadzor­ca-tyl­ko-wykańcza
Kapitan Cytaty: Spadł mu ka­mień z ser­ca ... ustąpił miej­sca dla głazu. -Kapitan


spadł-mu ka­mień-z ser­ca-ustąpił-miej­sca-dla-głazu
Kapitan Cytaty: Biuro na An­tar­ktydzie ... ciepła posadka. -Kapitan


biuro-na an­tar­ktydzie-ciepła-posadka
Kapitan Cytaty: Elita... kon­struk­cja lita. -Kapitan


elita-kon­struk­cja-lita
Kapitan Cytaty: Te cym­bały grają mi na nerwach  -Kapitan


te cym­bały-grają-mi na nerwach 
Kapitan Cytaty: Wszys­tko przed na­mi, prócz te­go co już było. -Kapitan


wszys­tko-przed-na­mi-prócz-te­go-co już-było
Kapitan Cytaty: Cza­sem, za­mieniłbym się z dziećmi. -Kapitan


cza­sem-za­mieniłbym ę-z dziećmi