Karaczan19 Cytaty

Karaczan19 Cytaty: Głupiec często widzi głup­ca...Głupiec też. -karaczan19


głupiec-często-widzi-głup­cagłupiec-też
Karaczan19 Cytaty: Ska­załaś mnie z głupoty Z nielo­gicznej sieczki Z włas­ne­go wydumania Z naiw­nej bajeczki Z Ja nadmuchanego Z sądu pochopnego Ska­załaś dlatego! ... że chciałaś mieć winnego  -karaczan19


ska­załaś-mnie-z głupoty-z-nielo­gicznej-sieczki-z-włas­ne­go-wydumania-z-naiw­nej-bajeczki-z-ja nadmuchanego-z-są-pochopnego-ska­załaś
Karaczan19 Cytaty: Kto zro­zumiał is­totę wie­dzy - ten zaw­sze wie co robić. -karaczan19


kto-zro­zumiał-is­totę-wie­dzy- ten-zaw­sze-wie-co robić
Karaczan19 Cytaty: -Mężczyz­na by coś w tej sy­tuac­ji zrobił...- -Nie jes­tem ste­reoty­powym mężczyzną.- -Nie, a kim jesteś?- -Żar­tem... I to dobrym.-  -karaczan19


mężczyz­na-by coś-w tej sy­tuac­ji-zrobił-nie-jes­tem-ste­reoty­powym-mężczyzną-nie-a kim-jesteś-Żar­tem
Karaczan19 Cytaty: Życie to dno, które idzie na dno.   -karaczan19


Życie-to dno-które-idzie-na dno- 
Karaczan19 Cytaty: Cza­sami ry­zyku­jemy bo al­terna­tywą jest bez­pie­czna breja. -karaczan19


cza­sami-ry­zyku­jemy-bo al­terna­tywą-jest bez­pie­czna-breja
Karaczan19 Cytaty:


rzekł-głupi-w ser­cu-swoim-nie- boga-tyl­ko-głupi-ateis­-by ę-z tym-nie zgodził
Karaczan19 Cytaty: Naj­pierw pra­wa człowieka... Te­raz pra­wa zwierząt. Po­tem pra­wa roślin! Później pra­wa mik­robów!!! CZY ONI KIEDYŚ SKOŃCZĄ!!!!???  -karaczan19


naj­pierw-pra­wa-człowieka-te­raz pra­wa-zwierząt-po­tem pra­wa-roślin-później-pra­wa-mik­robów-czy-oni-kiedyŚ-skoŃczĄ 
Karaczan19 Cytaty: -Ta­to, na czym po­lega praw­dzi­wa przyjaźń?- -Ach syn­ku... Po­lega na tym, że przy­jaciel wy­korzys­tu­je ciebie, a ty jego. -karaczan19


ta­to-na czym-po­lega-praw­dzi­wa-przyjaźń-ach-syn­ku-po­lega na tym-że przy­jaciel-wy­korzys­­-ciebie-a ty jego
Karaczan19 Cytaty: Myślę, że pier­wszym grzechem człowieka była je­go inteligencja. -karaczan19


myślę-że pier­wszym-grzechem-człowieka-była-­go-inteligencja
Karaczan19 Cytaty: Po człowieku dob­ro­ci można spodziewać się naj­częściej, gdy jest tania. -karaczan19


po człowieku-dob­ro­-można-spodziewać ę-naj­częściej-gdy-jest tania
Karaczan19 Cytaty: Słońce uwiel­bia gnić w twoich oczach... -karaczan19


słoń-uwiel­bia-gnić-w twoich-oczach
Karaczan19 Cytaty: Niekiedy to bier­ność ofiary tworzy potwora. -karaczan19


niekiedy-to bier­ność-ofiary-tworzy-potwora
Karaczan19 Cytaty: Marze­nia się wieszają. -karaczan19


Karaczan19 Cytaty: Co jest lep­sze? Przet­rwać tracąc siebie dla przet­rwa­nia - czy um­rzeć będąc ta­kim, ja­kim się chciało być?  -karaczan19


co jest lep­sze-przet­rwać-tracąc-siebie-dla-przet­rwa­nia- czy-um­rzeć-będąc-­kim-ja­kim ę-chciało-być 
Karaczan19 Cytaty: Nie odkładaj nicze­go na później. Później - to może cię już nie być. -karaczan19


nie-odkładaj-nicze­go-na później-później- to może-ę-już-nie być
Karaczan19 Cytaty: Nig­dy nie ry­zykuj tym, cze­go nie chcesz stra­cić... Chy­ba, że brak ry­zyka jest bar­dziej ry­zykow­ny niż ryzyko. -karaczan19


nig­dy-nie ry­zykuj-tym-cze­go-nie chcesz-stra­ć-chy­ba że brak-ry­zyka-jest bar­dziej-ry­zykow­ny-ż-ryzyko
Karaczan19 Cytaty: -Te­raz, gdy uj­rzałem już prawdę, nie widzę nicze­go złego w kłamaniu.-  -karaczan19


te­raz-gdy-uj­rzałem-już-prawdę-nie widzę-nicze­go-złego-w kłamaniu-