Karaczan19 Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Karaczan19 Cytaty: Głupiec często widzi głup­ca...Głupiec też. -karaczan19
głupiec-często-widzi-głup­cagłupiec-też
Karaczan19 Cytaty: Ska­załaś mnie z głupoty Z nielo­gicznej sieczki Z włas­ne­go wydumania Z naiw­nej bajeczki Z Ja nadmuchanego Z sądu pochopnego Ska­załaś dlatego! ... że chciałaś mieć winnego  -karaczan19
ska­załaś-mnie-z głupoty-z-nielo­gicznej-sieczki-z-włas­ne­go-wydumania-z-naiw­nej-bajeczki-z-ja nadmuchanego-z-są-pochopnego-ska­załaś
Karaczan19 Cytaty: Kto zro­zumiał is­totę wie­dzy - ten zaw­sze wie co robić. -karaczan19
kto-zro­zumiał-is­totę-wie­dzy- ten-zaw­sze-wie-co robić
Karaczan19 Cytaty: -Mężczyz­na by coś w tej sy­tuac­ji zrobił...- -Nie jes­tem ste­reoty­powym mężczyzną.- -Nie, a kim jesteś?- -Żar­tem... I to dobrym.-  -karaczan19
mężczyz­na-by coś-w tej sy­tuac­ji-zrobił-nie-jes­tem-ste­reoty­powym-mężczyzną-nie-a kim-jesteś-Żar­tem
Karaczan19 Cytaty: Życie to dno, które idzie na dno.   -karaczan19
Życie-to dno-które-idzie-na dno- 
Karaczan19 Cytaty: Cza­sami ry­zyku­jemy bo al­terna­tywą jest bez­pie­czna breja. -karaczan19
cza­sami-ry­zyku­jemy-bo al­terna­tywą-jest bez­pie­czna-breja
Karaczan19 Cytaty:
rzekł-głupi-w ser­cu-swoim-nie- boga-tyl­ko-głupi-ateis­-by ę-z tym-nie zgodził
Karaczan19 Cytaty: Naj­pierw pra­wa człowieka... Te­raz pra­wa zwierząt. Po­tem pra­wa roślin! Później pra­wa mik­robów!!! CZY ONI KIEDYŚ SKOŃCZĄ!!!!???  -karaczan19
naj­pierw-pra­wa-człowieka-te­raz pra­wa-zwierząt-po­tem pra­wa-roślin-później-pra­wa-mik­robów-czy-oni-kiedyŚ-skoŃczĄ 
Karaczan19 Cytaty: -Ta­to, na czym po­lega praw­dzi­wa przyjaźń?- -Ach syn­ku... Po­lega na tym, że przy­jaciel wy­korzys­tu­je ciebie, a ty jego. -karaczan19
ta­to-na czym-po­lega-praw­dzi­wa-przyjaźń-ach-syn­ku-po­lega na tym-że przy­jaciel-wy­korzys­­-ciebie-a ty jego
Karaczan19 Cytaty: Myślę, że pier­wszym grzechem człowieka była je­go inteligencja. -karaczan19
myślę-że pier­wszym-grzechem-człowieka-była-­go-inteligencja
Karaczan19 Cytaty: Po człowieku dob­ro­ci można spodziewać się naj­częściej, gdy jest tania. -karaczan19
po człowieku-dob­ro­-można-spodziewać ę-naj­częściej-gdy-jest tania
Karaczan19 Cytaty: Słońce uwiel­bia gnić w twoich oczach... -karaczan19
słoń-uwiel­bia-gnić-w twoich-oczach
Karaczan19 Cytaty: Niekiedy to bier­ność ofiary tworzy potwora. -karaczan19
niekiedy-to bier­ność-ofiary-tworzy-potwora
Karaczan19 Cytaty: Marze­nia się wieszają. -karaczan19
Karaczan19 Cytaty: Co jest lep­sze? Przet­rwać tracąc siebie dla przet­rwa­nia - czy um­rzeć będąc ta­kim, ja­kim się chciało być?  -karaczan19
co jest lep­sze-przet­rwać-tracąc-siebie-dla-przet­rwa­nia- czy-um­rzeć-będąc-­kim-ja­kim ę-chciało-być 
Karaczan19 Cytaty: Nie odkładaj nicze­go na później. Później - to może cię już nie być. -karaczan19
nie-odkładaj-nicze­go-na później-później- to może-ę-już-nie być
Karaczan19 Cytaty: Nig­dy nie ry­zykuj tym, cze­go nie chcesz stra­cić... Chy­ba, że brak ry­zyka jest bar­dziej ry­zykow­ny niż ryzyko. -karaczan19
nig­dy-nie ry­zykuj-tym-cze­go-nie chcesz-stra­ć-chy­ba że brak-ry­zyka-jest bar­dziej-ry­zykow­ny-ż-ryzyko
Karaczan19 Cytaty: -Te­raz, gdy uj­rzałem już prawdę, nie widzę nicze­go złego w kłamaniu.-  -karaczan19
te­raz-gdy-uj­rzałem-już-prawdę-nie widzę-nicze­go-złego-w kłamaniu- 
Karaczan19 Cytaty: Człowieku - to nie ty masz czas. To czas ma ciebie. -karaczan19
człowieku- to nie ty masz-czas-to czas- ciebie
Karaczan19 Cytaty: -Dlacze­go się nie śmiejesz?- -Bo nie jes­tem smutny...-  -karaczan19
dlacze­go ę-nie śmiejesz-bo-nie jes­tem-smutny- 
Karaczan19 Cytaty: -Pa­nie sędzio, skąd pan wie­dział, że os­karżony jest winny?- -Strzelałem.-  -karaczan19
pa­nie-sędzio-skąd-pan-wie­dział-że os­karżony-jest winny-strzelałem- 
Karaczan19 Cytaty: Naj­większym sza­leństwem życia jest to, że jest. -karaczan19
naj­większym-sza­ństwem-życia-jest to-że jest
Karaczan19 Cytaty: Złama­ny miecz nie przes­ta­je istnieć. -karaczan19
złama­ny-miecz-nie przes­­-istnieć
Karaczan19 Cytaty: Ra­dość życia to kwes­tia spo­sobu patrzenia. -karaczan19
ra­dość-życia-to kwes­tia-spo­sobu-patrzenia
Karaczan19 Cytaty: Błogosławiony, kto zro­zumiał mecha­niz­my. Przeklęty, kto zro­zumiał mechanizmy. -karaczan19
błogosławiony-kto-zro­zumiał-mecha­niz­my-przeklęty kto-zro­zumiał-mechanizmy
Karaczan19 Cytaty: Gdy wyłącza się myśle­nie - włączają się emocje. -karaczan19
gdy-wyłącza ę-myś­nie- włączają ę-emocje
Karaczan19 Cytaty: Nies­podziewa­na trud­ność po­wodu­je wzmożenie wysiłków. -karaczan19
nies­podziewa­na-trud­ność-po­wodu­-wzmożenie-wysiłków
Karaczan19 Cytaty: Moim naj­lep­szym przy­jacielem była śmierć... Dopóki jej nie zabiłem. -karaczan19
moim-naj­lep­szym-przy­jacielem-była-śmierć-dopóki jej-nie zabiłem
Karaczan19 Cytaty: -Ta­to... Co to znaczy być zdrowym?- -Ach syn­ku... To znaczy po­siadać te sa­me cho­roby co wszys­cy inni.-  -karaczan19
ta­to-co to znaczy-być-zdrowym-ach-syn­ku-to znaczy-po­siadać-te ­me-cho­roby-co wszys­cy-inni- 
Karaczan19 Cytaty: Za­nim za­bie­rzesz się za ra­towa­nie ludzkości - zejdź z ko­nia i ura­tuj choć jed­ne­go człowieka. -karaczan19
za­nim-za­bie­rzesz ę-za ra­towa­nie-ludzkoś- zejdź-z ko­nia-i ura­tuj-choć-jed­ne­go-człowieka
Karaczan19 Cytaty: Życie to wszechświat gier. Tu­taj można tyl­ko grać al­bo nic nie ro­bić... Nies­te­ty nie ma trze­ciej opcji. Wy­bieraj mądrze... ------------------------------------- Mo­noto­nia śmieje się... -karaczan19
Karaczan19 Cytaty: To nie my po­win­niśmy bać się bólu - to ból po­winien bać się nas. -karaczan19
to nie my po­win­śmy-bać ę-bólu- to ból-po­winien-bać ę-nas
Karaczan19 Cytaty: Ry­zyko niezapłace­nia rośnie wraz z wy­sokością nagrody. -karaczan19
ry­zyko-niezapłace­nia-rośnie-wraz-z wy­sokośą-nagrody
Karaczan19 Cytaty: Gdy­by człowiek uczył się na błędach, to do his­to­rii przechodziłyby głównie po­rażki nie sukcesy. -karaczan19
gdy­by-człowiek-uczył ę-na błędach-to do his­to­rii-przechodziłyby-głównie-po­rażki-nie sukcesy
Karaczan19 Cytaty: -Życie... Na to nie po­może żad­na śmierć.-  -karaczan19
Życie-na to nie po­może-żad­na-śmierć-