Karol Bunsch Cytaty

Karol Bunsch Cytaty: Fala wynosi i pogrąża. -Karol Bunsch


Karol Bunsch Cytaty: Fa­la wy­nosi i pogrąża. -Karol Bunsch


Karol Bunsch Cytaty: Najłat­wiej przyj­mują no­we obycza­je ci, którzy nie mają żadnych. -Karol Bunsch


najłat­wiej-przyj­mują-no­we-obycza­-którzy-nie mają-żadnych
Karol Bunsch Cytaty: Ludzie rozsądni nie by­wają bohaterami. -Karol Bunsch


ludzie-rozsądni-nie by­wają-bohaterami
Karol Bunsch Cytaty: Kwiat przek­wi­ta, cierń zostaje. -Karol Bunsch


Karol Bunsch Cytaty: Cier­pli­wy i oszczędny ku­pi drugą krowę za to, co z jed­nej wydoi. -Karol Bunsch


cier­pli­wy-i oszczędny-ku­pi-drugą-krowę-za to-co z jed­nej-wydoi
Karol Bunsch Cytaty: Im więcej pośred­ników, tym więcej wo­dy w winie. -Karol Bunsch


im więcej-pośred­ników-tym-więcej-wo­dy-w winie
Karol Bunsch Cytaty: Kto sie­dzi w wodzie, nie boi się deszczu. -Karol Bunsch


kto-sie­dzi-w wodzie-nie boi ę-deszczu
Karol Bunsch Cytaty: Bóstwa giną wraz ze swy­mi wyznawcami. -Karol Bunsch


bóstwa-giną-wraz-ze swy­mi-wyznawcami
Karol Bunsch Cytaty: Życie jest jak koło, mu­si się toczyć, by nie upaść. -Karol Bunsch


Życie-jest jak koło-mu­ ę-toczyć-by nie upaść
Karol Bunsch Cytaty: Spra­wied­li­wość bar­dzo łat­wo zna­leźć w słow­ni­ku, pod li­terą


spra­wied­li­wość-bar­dzo-łat­wo-zna­źć-w słow­­ku-pod-li­terą-s
Karol Bunsch Cytaty: Wol­ność i władza mają tyl­ko jedną wspólną cechę: nadużywanie. -Karol Bunsch


wol­ność-i władza-mają-tyl­ko-jedną-wspólną-cechę-nadużywanie
Karol Bunsch Cytaty: Łat­wiej od­bu­dować zburzo­ne mias­to niż zburzo­ne zaufanie. -Karol Bunsch


Łat­wiej-od­bu­dować-zburzo­ne-mias­to-ż-zburzo­ne-zaufanie
Karol Bunsch Cytaty: Kto się lęka, już przegrał. -Karol Bunsch


Karol Bunsch Cytaty: Czu­jemy tyl­ko ten ząb, który nas boli. -Karol Bunsch


czu­jemy-tyl­ko-ten-ząb-który-nas-boli
Karol Bunsch Cytaty: Co jest do­kona­ne, sta­je się martwe. -Karol Bunsch


Karol Bunsch Cytaty: Kto się lęka już przegrał. -Karol Bunsch


Karol Bunsch Cytaty: Kwiat przekwita cierń zostaje. -Karol Bunsch


kwiat-przekwita-cierń-zostaje