Katarzyna Grochola Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Katarzyna Grochola Cytaty: Jak można tęsknić za kimś, ko­go się nie zna?  -Katarzyna Grochola
jak-można-tęsknić-za kimś-ko­go ę-nie zna 
Katarzyna Grochola Cytaty: Rodzi­na to jest coś naj­ważniej­sze­go, nie można jej bez­karnie założyć, a po­tem bez­karnie odłożyć, zlik­wi­dować,nie pa­miętać, nie czuć się zo­bowiąza­nym, rodzi­na to jest coś świętego. -Katarzyna Grochola
Katarzyna Grochola Cytaty: Na pew­no po­pełniłam je­den grzech, grzech za­nie­cha­nia. Za­nie­chałam siebie. -Katarzyna Grochola
na pew­no-po­pełłam-­den-grzech-grzech-za­nie­cha­nia-za­nie­chałam siebie
Katarzyna Grochola Cytaty: Oczy­wiście, łat­wiej zos­tać za­bitym z rąk ter­ro­rystów niż wyjść za mąż po czter­dzies­tce, ale badźmy dob­rej myśli, ter­ro­ryz­mu te­raz ty­le, że pro­por­cje się zmieniają na naszą korzyść. Naszą! Doj­rzałych kobiet!  -Katarzyna Grochola
Katarzyna Grochola Cytaty: No jas­ne, że muszę uważać. Nie ro­bię nic in­ne­go, tyl­ko uważam. Uważnie pat­rzę i uważnie się budzę, uważnie wychodzę i z lękiem wra­cam, uważnie się kładę i uważnie udaję, że czy­tam. Uważnie go­tuję, uważnie się myję, uważnie nakładam ma­ke-up na pod­bi­te oko i śla­dy na szyi. Uważnie.Żeby nie zauważył. -Katarzyna Grochola
Katarzyna Grochola Cytaty: Rodzi­ce nig­dy nie są win­ni te­mu, że coś przed ni­mi ukrywamy. -Katarzyna Grochola
rodzi­-nig­dy-nie są win­-te­mu-że coś-przed-­mi-ukrywamy
Katarzyna Grochola Cytaty: Wierzę, że wszys­tko dzieje się po coś. Ci, którzy mnie naj­bar­dziej skrzyw­dzi­li, to by­li moi naj­więksi nau­czy­ciele. Ci, którzy mnie oszu­kali, nau­czy­li jak nie być oszu­kiwaną i jak się nie dać oszu­kać po raz dru­gi. I również jak nie krzyw­dzić innych. -Katarzyna Grochola
Katarzyna Grochola Cytaty: Bo może właśnie o to w życiu chodzi. Żeby ktoś przy to­bie był - na­wet kiedy szu­kasz w no­cy małego za­gubione­go kot­ka. Na­wet jak świe­czka się nie pali. -Katarzyna Grochola
bo może-właśnie-o to w życiu-chodzi-Żeby ktoś-przy-to­bie-był- na­wet-kiedy-szu­kasz-w no­cy-łego-za­gubione­go-kot­ka
Katarzyna Grochola Cytaty: Żeby tak zasnąć i obudzić się za ja­kiś czas. Żeby już było po wszystkim. Żebym nie mu­siała pamiętać. Żebym mogła nor­malnie żyć. Żeby już tak nie bolało. Żeby się obudzić bez tego. -Katarzyna Grochola
Katarzyna Grochola Cytaty: Skąd wiado­mo, że to miłość, a nie pożąda­nie, cieka­wość, pot­rze­ba blis­kości, lęk przed samotnością?  -Katarzyna Grochola
skąd-wiado­mo-że to miłość-a nie pożąda­nie-cieka­wość-pot­rze­ba-blis­koś-lęk-przed-samotnośą 
Katarzyna Grochola Cytaty: Mężczyz­na zaw­sze mówi, że nie sądzi, a po­tem oka­zuje się, że i ow­szem sądzi, cho­ciaż w zu­pełnie in­nej sprawie. -Katarzyna Grochola
mężczyz­na-zaw­sze-mówi-że nie sądzi-a po­tem-oka­zuje-ę-że i ow­szem-sądzi-cho­ciaż-w zu­pełnie-in­nej-sprawie
Katarzyna Grochola Cytaty: Przyszłość ma każdy dopóki żyje. -Katarzyna Grochola
Katarzyna Grochola Cytaty: Z mężczyzną na­leży ko­muni­kować się wprost, a nie by­le jak. To nie ko­bieta, co chwy­ta w lot każdą dyg­re­syjkę, każdą alu­zyjkę i nie zgu­bi ni­ci prze­wod­niej, o nie. -Katarzyna Grochola
Katarzyna Grochola Cytaty: Chciałabym mieć ta­ki cha­rak­ter, żeby jeśli ktoś mi przyśle kiedyś gówno końskie w paczce, nie krzyknąć z od­ra­zy, tyl­ko się ucie­szyć, że ko­nik tu był. -Katarzyna Grochola
chciałabym-mieć-­ki-cha­rak­ter-żeby-śli-ktoś-mi przyś-kiedyś-gówno-końskie-w paczce-nie krzyknąć-z od­ra­zy-tyl­ko ę
Katarzyna Grochola Cytaty: Pamiętasz? Ja­kie to piękne słowo, pod wa­run­kiem, że ma się je do ko­go powiedzieć. -Katarzyna Grochola
pamiętasz-ja­kie-to piękne-słowo-pod-wa­run­kiem-że  ę- do ko­go-powiedzieć
Katarzyna Grochola Cytaty: Wierz mi, to jest naj­lep­szy sposób, żeby uk­ryć strach. Być taką, hej, do przodu. Żeby nikt się nie domyślił. -Katarzyna Grochola
wierz-mi-to jest naj­lep­szy-sposób-żeby-uk­ryć-strach-być taką-hej-do przodu-Żeby-nikt ę-nie domyślił
Katarzyna Grochola Cytaty: Człowiek nie jest dos­ko­nały, po­pełnia błędy, te błędy go nie dys­kwa­lifi­kują, prze­cież człowiek może się pomylić. -Katarzyna Grochola
człowiek-nie jest ­ko­nały-po­pełnia-błędy-te błędy-go nie dys­kwa­lifi­kują-prze­cież-człowiek-może ę-pomylić
Katarzyna Grochola Cytaty: Mam ser­ce wy­pełnione tobą po brzegi. -Katarzyna Grochola
Katarzyna Grochola Cytaty: Kłam­stwa tak gład­ko przechodzą przez us­ta, jak­by nie bo­lały, a bolą. -Katarzyna Grochola
kłam­stwa-tak-gład­ko-przechodzą-przez-us­-jak­by-nie bo­ły-a bolą
Katarzyna Grochola Cytaty: Za­miast zas­ta­nawiać się, co przez mężczyzn stra­ciłyśmy, le­piej myśleć, co im zaw­dzięcza­my. (...) Mężczyźnie. który był dla mnie niedob­ry, zaw­dzięczam np. to, że już wiem, ja­kich mężczyzn nie wybierać. -Katarzyna Grochola
Katarzyna Grochola Cytaty: Nie czu­jemy się kocha­ni, dopóki choć jed­na oso­ba na ziemi nas nie poz­na dogłębnie. Ta­kimi, ja­kimi jes­teśmy nap­rawdę, a nie ta­kimi ja­kimi chcieli­byśmy być. -Katarzyna Grochola
Katarzyna Grochola Cytaty: Ko­biety cza­sami po­win­ny spędzać czas ze sobą. Wte­dy na­wet obec­ność mężczyz­ny im nie przeszkadza. -Katarzyna Grochola
ko­biety-cza­sami-po­win­ny-spędzać-czas-ze sobą-wte­dy na­wet-obec­ność-mężczyz­ny-im nie przeszkadza
Katarzyna Grochola Cytaty: Kobieta przebacza niewierności, ale ich nie zapomina. Mężczyzna zapomina o nich, ale nie przebacza. -Katarzyna Św
kobieta-przebacza-niewiernoś-ale-ich-nie-zapomina-mężczyzna-zapomina-o-nich-ale-nie-przebacza
Katarzyna Grochola Cytaty: Szczęście i nieszczęście to nasza lewa i prawa ręka - obie należy używać. -Katarzyna Św
szczęście-i-nieszczęście-to-nasza-lewa-i-prawa-ręka-obie-należy-używać
Katarzyna Grochola Cytaty: Miłość naprawia wypaczone sprawy. -Katarzyna Św
miłość-naprawia-wypaczone-sprawy
Katarzyna Grochola Cytaty: zak­ryj uszy oczy zrzuć z siebie resztki dnia i nie myśl o tym czy jest już ciemno spróbuj mnie szybciej mocniej pewniej przes­tań już pat­rzeć i słuchać te­raz tylko czuj  -Katarzyna Wołyniec
zak­ryj-uszy-oczy-zrzuć-z siebie-resztki-dnia-i-nie myśl-o tym-czy-jest już-ciemno-spróbuj-mnie-szybciej-mocniej-pewniej-przes­ń-już
Katarzyna Grochola Cytaty: Kto rodzi się prostakiem - prostakiem przemija. -Katarzyna Nosowska
Katarzyna Grochola Cytaty: Spróbuj powiedzieć to nim uwierzysz, że nie warto mówić kocham. -Katarzyna Nosowska
spróbuj-powiedzieć-to-nim-uwierzysz-że-nie-warto-mówić-kocham
Katarzyna Grochola Cytaty: roz­gość się prze­lite­ruj kruche kości sprawdź każde wcięcie prze­kar­tkuj dokładnie nie po­miń żad­ne­go wersu tam gdzie widzisz błędy - do­konaj roz­ległej korekty a tam gdzie widzisz bra­ki - wstaw siebie  -Katarzyna Wołyniec
Katarzyna Grochola Cytaty: Naj­większym suk­ce­sem nasze­go związku było to, że się rozstaliśmy. -Katarzyna Wołyniec
naj­większym-suk­­sem-nasze­go-związku-było-to-że ę-rozstaliśmy
Katarzyna Grochola Cytaty: W związku dru­ga oso­ba nie jest ak­to­rem, który reali­zuje nasz sce­nariusz filmowy. -Katarzyna Nosowska
w związku-dru­ga-oso­ba-nie jest ak­to­rem-który-reali­zuje-nasz-sce­nariusz-filmowy