Kazimierz Chyła Cytaty

Go to Gemtracks
Kazimierz Chyła Cytaty: Mil­cze­nie nie us­pra­wied­li­wia przemilczeń. -Kazimierz Chyła
mil­cze­nie-nie us­pra­wied­li­wia-przemilczeń
Kazimierz Chyła Cytaty: Życie nie jest spor­tem. Nie uz­na­je remisów. -Kazimierz Chyła
Życie-nie jest spor­tem-nie uz­na­-remisów
Kazimierz Chyła Cytaty: Przed wejściem na szczyt trze­ba wpierw os­woić się z pagórkami. -Kazimierz Chyła
przed-wejściem-na szczyt-trze­ba-wpierw-os­woić ę-z pagórkami
Kazimierz Chyła Cytaty: Jed­no­myślność odzwycza­ja od myślenia. -Kazimierz Chyła
jed­no­myślność-odzwycza­ja-od myślenia
Kazimierz Chyła Cytaty: Plot­karka do­piero po śmier­ci za­pomi­na języ­ka w gębie. -Kazimierz Chyła
plot­karka-do­piero-po śmier­-za­pomi­na-języ­ka-w gębie
Kazimierz Chyła Cytaty: Szczyt głupo­ty zdo­bywa się bez wysiłku. -Kazimierz Chyła
szczyt-głupo­ty-zdo­bywa ę-bez-wysiłku
Kazimierz Chyła Cytaty: Po­kusa jest naj­su­row­szym egza­mina­torem moralności. -Kazimierz Chyła
po­kusa-jest naj­su­row­szym-egza­mina­torem-moralnoś
Kazimierz Chyła Cytaty: Oka­załość skrzy­deł nie do­wodzi jeszcze, że wzle­cisz wysoko. -Kazimierz Chyła
oka­załość-skrzy­deł-nie do­wodzi-jeszcze-że wzle­cisz-wysoko
Kazimierz Chyła Cytaty: Za młodu przew­ra­camy góry. Na sta­rość wyg­rze­buje­my się spod nich. -Kazimierz Chyła
za młodu-przew­ra­camy-góry-na sta­rość-wyg­rze­buje­my ę-spod-nich
Kazimierz Chyła Cytaty: Szko­da życia, gdy chce się je tyl­ko przeżyć. -Kazimierz Chyła
szko­da-życia-gdy-chce ę- tyl­ko-przeżyć
Kazimierz Chyła Cytaty: Zas­trzyk op­ty­miz­mu, po­dob­nie jak in­ne zas­trzy­ki, działa tyl­ko przez og­ra­niczo­ny ok­res czasu. -Kazimierz Chyła
zas­trzyk-op­ty­miz­mu-po­dob­nie-jak in­ne-zas­trzy­ki-działa-tyl­ko-przez-og­ra­niczo­ny-ok­res-czasu
Kazimierz Chyła Cytaty: Niektórym w ser­decznym uścis­ku połama­no kości. -Kazimierz Chyła
niektórym-w ser­decznym-uścis­ku-połama­no-koś
Kazimierz Chyła Cytaty: Wszys­cy jes­teśmy ule­pieni z tej sa­mej gli­ny. Niektórzy jed­nak zos­ta­li le­piej wypaleni. -Kazimierz Chyła
wszys­cy-jes­teśmy-ule­pieni-z tej ­mej-gli­ny-niektórzy jed­nak-zos­­li-­piej-wypaleni
Kazimierz Chyła Cytaty: Można być kimś, nie rep­re­zen­tując sobą niczego. -Kazimierz Chyła
można-być-kimś-nie rep­re­zen­tując-sobą-niczego
Kazimierz Chyła Cytaty: Prze­ciętne myśli nad­mier­nie ob­rastają słowami. -Kazimierz Chyła
prze­ętne-myśli-nad­mier­nie-ob­rastają-słowami
Kazimierz Chyła Cytaty: Ma­nia wiel­kości to cho­roba karłów. -Kazimierz Chyła
Kazimierz Chyła Cytaty: Ząb cza­su, je­dyny ząb, które­mu nie zag­raża próchnica. -Kazimierz Chyła
ząb-cza­su-­dyny-ząb-które­mu-nie zag­raża-próchnica
Kazimierz Chyła Cytaty: Za­rozu­miali noszą wyżej głowę, niż na to poz­wa­la szyja. -Kazimierz Chyła
za­rozu­miali-noszą-wyżej-głowę-ż-na to poz­wa­-szyja
Kazimierz Chyła Cytaty: Trud­ności ol­brzy­mieją, gdy od nich uciekamy. -Kazimierz Chyła
trud­noś-ol­brzy­mieją-gdy-od nich-uciekamy
Kazimierz Chyła Cytaty: Odrębność płci wyk­lucza przy­jaźń między mężczyzną a kobietą. -Kazimierz Chyła
odrębność-pł-wyk­lucza-przy­jaźń-między-mężczyzną-a kobietą
Kazimierz Chyła Cytaty: Kto strze­la z ar­ma­ty do wróbla, może go naj­wyżej ogłuszyć. -Kazimierz Chyła
kto-strze­-z ar­­ty-do wróbla-może-go naj­wyżej-ogłuszyć
Kazimierz Chyła Cytaty: Psy nie znoszą ka­gańców, a ludzie przepisów. -Kazimierz Chyła
psy-nie znoszą-ka­gańców-a ludzie-przepisów
Kazimierz Chyła Cytaty: Sukcesy nie chodzą parami, to przywilej porażek. -Krzysztof Chyła
sukcesy-nie-chodzą-parami-to-przywilej-porażek
Kazimierz Chyła Cytaty: Mężczyzna, który kłamie - nie kocha. -Krzysztof Chyła
Kazimierz Chyła Cytaty: Ząb czasu, jedyny ząb, któremu nie zagraża próchnica. -Krzysztof Chyła
ząb-czasu-jedyny-ząb-któremu-nie-zagraża-próchnica
Kazimierz Chyła Cytaty: Mania wielkości to choroba karłów. -Krzysztof Chyła
Kazimierz Chyła Cytaty: Wymyśliliśmy wszystko, by zapomnieć o śmierci. I zapomnieliśmy. I cieszymy się z utraty pamięci, i śmiejemy się z ludzi, którzy nie wymyślili nic, ale wierzą w inny początek i koniec. -Kazimierz Wierzyński
Kazimierz Chyła Cytaty: Zarażeni śmiercią. -Kazimierz Wyka
Kazimierz Chyła Cytaty: Miłość to kiepski sprzymierzeniec do interesów. -Kazimierz Zalewski
miłość-to-kiepski-sprzymierzeniec-do-interesów
Kazimierz Chyła Cytaty: Gdyby kobieta przestała być zagadką, świat stałby się nudny, a miłość przestałaby istnieć. -Kazimierz Bukowski
gdyby-kobieta-przestała-być-zagadką-świat-stałby-ę-nudny-a-miłość-przestałaby-istnieć
Kazimierz Chyła Cytaty: Tylko świat przechodzony nogami jest coś wart. -Kazimierz Wierzyński
Kazimierz Chyła Cytaty: Dają kaganiec owcom, żeby nie beczały. -Kazimierz Brodziński
Kazimierz Chyła Cytaty: Owszem, kocham siebie, ale nie zawsze lubię. -Kazimierz Brandys
Kazimierz Chyła Cytaty: W odczuciu większości ludzi człowiek starszy o dziesięć lat jest starcem, a młodszy o dziesięć lat jest szczeniakiem. -Kazimierz Brandys
w-odczuciu-większoś-ludzi-człowiek-starszy-o-dziesięć-lat-jest-starcem-a-młodszy-o-dziesięć-lat-jest-szczeniakiem
Kazimierz Chyła Cytaty: Alkohol nic nie stwarza tylko potęguje. -Kazimierz Brandys