Kazimierz Przerwa-tetmajer Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Kazimierz Przerwa-tetmajer Cytaty: Najgłupszą stroną głupoty jest naiwność. -Kazimierz Przerwa - Tetmajer
Kazimierz Przerwa-tetmajer Cytaty: Ludzie są równi, tylko nierówność ich dzieli. -Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Kazimierz Przerwa-tetmajer Cytaty: Szkoda drzewa, które nie wyszumiało całej melodii. -Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Kazimierz Przerwa-tetmajer Cytaty: Niech żyje sztuka. -Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Kazimierz Przerwa-tetmajer Cytaty: Schadenfreude jest cechą podłych narodów. Dlatego mowie polskiej brak tego słowa. -Kazimierz Przerwa-Tetmajer
schadenfreude-jest-cechą-podłych-narodów-dlatego-mowie-polskiej-brak-tego-słowa
Kazimierz Przerwa-tetmajer Cytaty: Nic człowieka tak nie charakteryzuje, jak rodzaj zabawy, której szuka. -Kazimierz Przerwa-Tetmajer
nic-człowieka-tak-nie-charakteryzuje-jak-rodzaj-zabawy-której-szuka
Kazimierz Przerwa-tetmajer Cytaty: Są ludzie, którzy pogardę ludzką tak łykają, jak chleb z masłem. -Kazimierz Przerwa-Tetmajer
są-ludzie-którzy-pogardę-ludzką-tak-łykają-jak-chleb-z-masłem
Kazimierz Przerwa-tetmajer Cytaty: Prostotę życia człowieka krzywi prostota warunków. -Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Kazimierz Przerwa-tetmajer Cytaty: Kobiety atakują gromadnie jak wrony. -Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Kazimierz Przerwa-tetmajer Cytaty: Jeżeli chcesz zrobić przyjemność, wznieś się i spadniej. -Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Kazimierz Przerwa-tetmajer Cytaty: Pierwszą cechą ordynarnego mężczyzny jest to, że nie spostrzega własnej ordynarności. -Kazimierz Przerwa-Tetmajer
pierwszą-cechą-ordynarnego-mężczyzny-jest-to-że-nie-spostrzega-własnej-ordynarnoś
Kazimierz Przerwa-tetmajer Cytaty: Lubię, kiedy kobieta omdlewa w objęciu. -Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Kazimierz Przerwa-tetmajer Cytaty: W niczym się tak chamstwo ludzkie nie wyjawia, jak w uśmiechu. -Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Kazimierz Przerwa-tetmajer Cytaty: Narodowości są jak różnokolorowe kule szklane w ogrodzie: każda inaczej odbija słońce. -Kazimierz Przerwa-Tetmajer
narodowoś-są-jak-różnokolorowe-kule-szklane-w-ogrodzie-każda-inaczej-odbija-słoń
Kazimierz Przerwa-tetmajer Cytaty: Smutna jest epoka, kiedy w życiu publicznym uczciwe zwie się naiwnym, a szczere głupim. -Kazimierz Przerwa-Tetmajer
smutna-jest-epoka-kiedy-w-życiu-publicznym-uczciwe-zwie-ę-naiwnym-a-szczere-głupim
Kazimierz Przerwa-tetmajer Cytaty: To jest fatalne, że przypadkowe głupstwa pociągają zazwyczaj za sobą świadome. -Kazimierz Przerwa-Tetmajer
to-jest-fatalne-że-przypadkowe-głupstwa-pociągają-zazwyczaj-za-sobą-świadome
Kazimierz Przerwa-tetmajer Cytaty: W niczym się tak chamstwo ludzkie nie wyjawia jak w uśmiechu. -Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Kazimierz Przerwa-tetmajer Cytaty: Na dwie rzeczy nie ma lekarstwa: na śmierć i na bezczelność. -Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Kazimierz Przerwa-tetmajer Cytaty: I konsekwentni, i niekonsekwentni wymagają konsekwencji u innych. -Kazimierz Przerwa-Tetmajer
i-konsekwentni-i-niekonsekwentni-wymagają-konsekwencji-u-innych
Kazimierz Przerwa-tetmajer Cytaty: Nie trzeba zadawać zbyt daleko sięgających pytań, aby nie wywołać zbyt daleko sięgających odpowiedzi. -Kazimierz Przerwa-Tetmajer
nie-trzeba-zadawać-zbyt-daleko-ęgających-pytań-aby-nie-wywołać-zbyt-daleko-ęgających-odpowiedzi
Kazimierz Przerwa-tetmajer Cytaty: Wierzę, że są kwiaty, które się rodzą z spojrzeń ludzkich oczu. -Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Kazimierz Przerwa-tetmajer Cytaty: Któż nam powróci te lata stracone bez wiosennego w wiośnie życia nieba. -Kazimierz Przerwa-Tetmajer
któż-nam-powró-te-lata-stracone-bez-wiosennego-w-wiośnie-życia-nieba
Kazimierz Przerwa-tetmajer Cytaty: W twarzy narodu widnieją twarze wszystkich ludzi. -Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Kazimierz Przerwa-tetmajer Cytaty: Nic człowieka tak nie charakteryzuje jak rodzaj zabawy, jakiej szuka. -Kazimierz Przerwa-Tetmajer
nic-człowieka-tak-nie-charakteryzuje-jak-rodzaj-zabawy-jakiej-szuka
Kazimierz Przerwa-tetmajer Cytaty: Nienawiścią nie można zajechać daleko. Za daleko można. -Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Kazimierz Przerwa-tetmajer Cytaty: Niena­wiścią nie można za­jechać da­leko, za da­leko można. -Kazimierz Przerwa-Tetmajer
niena­wiśą-nie można-za­jechać-da­leko-za da­leko-można
Kazimierz Przerwa-tetmajer Cytaty: Me­lan­cho­lia jest oj­czyzną myśli. -Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Kazimierz Przerwa-tetmajer Cytaty: To jest fa­tal­ne,że przy­pad­ko­we głup­stwa po­ciągają za sobą świadome  -Kazimierz Przerwa-Tetmajer
to jest fa­tal­neże-przy­pad­ko­we-głup­stwa-po­ągają-za sobą-świadome 
Kazimierz Przerwa-tetmajer Cytaty: Zrób dziś, co masz zrobić jutro; mów jutro, co masz powiedzieć dziś. -Kazimierz Przerwa-Tetmajer
zrób-dziś-co-masz-zrobić-jutro-mów-jutro-co-masz-powiedzieć-dziś
Kazimierz Przerwa-tetmajer Cytaty: Aby już nig­dy nie zatęsknić do niej, ileż lat jeszcze przetęsknić potrzeba?  -Kazimierz Przerwa-Tetmajer
aby-już-nig­dy-nie zatęsknić-do niej-ileż-lat-jeszcze-przetęsknić-potrzeba 
Kazimierz Przerwa-tetmajer Cytaty: W niczym się tak cham­stwo ludzkie nie wy­jawia jak w uśmiechu  -Kazimierz Przerwa-Tetmajer
w niczym ę-tak-cham­stwo-ludzkie-nie wy­jawia-jak w uśmiechu 
Kazimierz Przerwa-tetmajer Cytaty: Krążenie ludzi koło siebie jest po­dob­ne do krążenia koło siebie gwiazd-jest równie sa­mot­ne i równie związane  -Kazimierz Przerwa-Tetmajer
krążenie-ludzi-koło-siebie-jest po­dob­ne-do krążenia-koło-siebie-gwiazd-jest-równie-­­ne-i równie-związane 
Kazimierz Przerwa-tetmajer Cytaty: Nic człowieka tak nie cha­rak­te­ryzu­je jak rodzaj za­bawy,której szuka  -Kazimierz Przerwa-Tetmajer
nic-człowieka-tak-nie cha­rak­te­ryzu­-jak rodzaj-za­bawyktórej-szuka 
Kazimierz Przerwa-tetmajer Cytaty: Szu­kam cię - a gdy cię widzę, udaję, że cię nie widzę. Kocham cię - a gdy cię spotkam, udaję, że cię nie kocham. Zginę przez ciebie - nim zginę, krzyknę, że ginę przypadkiem... -Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Kazimierz Przerwa-tetmajer Cytaty: Cza­sem wy­daje się,że bóstwa założyły się,kto pot­ra­fi zro­bić coś złego-i stworzo­no ziemię  -Kazimierz Przerwa-Tetmajer
cza­sem-wy­daje-ęże-bóstwa-założyły-ękto-pot­ra­fi-zro­bić-coś-złego-i-stworzo­no-ziemię