Krio Cytaty

Krio Cytaty: Dziw­ny zbieg oko­liczności, że w baj­kach księżniczki zam­knięte są w wieżach, a kon­takt ze światem mają tyl­ko z ok­na swo­jego więzienia. Zaw­sze mie­szkają sa­mot­nie. Po­wiadają też, iż wbrew po­zorom, często po­siadają do drzwi więżącej ich klat­ki klucze! Tak więc py­tanie, kto tu od­ci­na się od ko­go, po­zos­ta­je otwarte... -Krio


Krio Cytaty: Je­dyna książka, w której można zna­leźć sa­me fak­ty - to książka telefoniczna. -Krio


je­dyna-książka-w której można-zna­źć-­me-fak­ty- to książka-telefoniczna
Krio Cytaty: Życie - kto­kol­wiek wy­myśla ja­kieś in­ne po­dejście do niego - nic to nie zmienia. -Krio


Życie- kto­kol­wiek-wy­myś-ja­kieś-in­ne-po­dejście-do niego- nic-to nie zmienia
Krio Cytaty: Każdy rodzic był w młodości ta­ki jak my - ty­le, że nie zacho­wały się z tam­tych czasów kom­pro­mitujące materiały. -Krio


każdy-rodzic-był-w młodoś-­ki-jak my - ty­-że nie zacho­wały ę-z tam­tych-czasów-kom­pro­mitują-materiały
Krio Cytaty: Człowie­czeństwo - osłodzo­na zwierzęcość. -Krio


człowie­czeństwo- osłodzo­na-zwierzęcość
Krio Cytaty: Nóż przyłożony do gardła, sku­tecznie po­wodu­je iż 


nóż-przyłożony-do gardła-sku­tecznie-po­wodu­-iż nie-mój-prob­lem-sta­ ę-nag­-twoim-problemem
Krio Cytaty: Em­pa­tii nie da się wyu­czyć - trze­ba zro­zumieć jej pod­sta­wy, tak by nie była tyl­ko ko­lej­nym niez­ro­zumiałym uczu­ciem z wielu. -Krio


em­pa­tii-nie da ę-wyu­czyć- trze­ba-zro­zumieć-jej-pod­sta­wy-tak-by nie była-tyl­ko-ko­lej­nym-niez­ro­zumiałym-uczu­ciem
Krio Cytaty: Cier­pienie może być he­roi­czne, ale szczęśli­wość nig­dy nie by­wa wzniosła - je­dynie uza­leżniająco przyjemna. -Krio


cier­pienie-może-być-he­roi­czne-ale-szczęśli­wość-nig­dy-nie by­wa-wzniosła- ­dynie-uza­żniająco-przyjemna
Krio Cytaty: Je­dyna dob­ra wymówka - każdy powód do NIEpa­lenia jest dobry. -Krio


je­dyna-dob­ra-wymówka- każdy-powód-do niepa­lenia-jest dobry
Krio Cytaty: In­forma­tyk to pająk ja­dowi­ty - snu­je sieci na zgubę nieos­trożnych stworzeń. -Krio


in­forma­tyk-to pająk-ja­dowi­ty- snu­-sieci-na zgubę-nieos­trożnych-stworzeń
Krio Cytaty: Cy­ber-tchórzy po­win­no się przykład­nie ka­rać na oczach wielu. -Krio


cy­ber-tchórzy-po­win­no ę-przykład­nie-ka­rać-na oczach-wielu
Krio Cytaty: Bóg tworzy życie - in­te­ligen­cja je chroni. -Krio


bóg-tworzy-życie- in­te­ligen­cja- chroni
Krio Cytaty: Gdy człowiek nie uczy się na włas­nych błędach, tra­ci u in­nych kre­dyt zaufa­nia. -Krio


gdy-człowiek-nie uczy ę-na włas­nych-błędach-tra­-u in­nych-kre­dyt-zaufa­nia
Krio Cytaty: Ja­ko ludzie, nie jes­teśmy w sta­nie wyob­ra­zić so­bie jak by to było nie być sobą. -Krio


ja­ko-ludzie-nie jes­teśmy-w sta­nie-wyob­ra­zić-so­bie-jak by to było-nie być-sobą
Krio Cytaty: Pa­tolo­giczne


pa­tolo­giczne-500+- od­bierz-pieniądze-za dzieci-a dzieci-do śmieci
Krio Cytaty: Zdo­bywając górę, nie kon­cen­truj się na tym by spaść. -Krio


zdo­bywając-górę-nie kon­cen­truj ę-na tym-by spaść
Krio Cytaty: Wiel­ko­duszności i to­leran­cji nie na­bywa się na drodze wie­dzy intelektualnej. -Krio


wiel­ko­dusznoś-i to­leran­cji-nie na­bywa ę-na drodze-wie­dzy-intelektualnej
Krio Cytaty: Uczy­my się na cudzych błędach, bo sta­ramy się nie pa­miętać własnych. -Krio


uczy­my ę-na cudzych-błędach-bo sta­ramy ę-nie pa­mięć-własnych