Krzysztof Pieczyński Cytaty

Krzysztof Pieczyński Cytaty: Piękne ko­biety pot­ra­fią mieć w so­bie de­was­tujące siły. -Krzysztof Pieczyński


piękne-ko­biety-pot­ra­fią-mieć-w so­bie-de­was­tują-ły
Krzysztof Pieczyński Cytaty: Długo tkwiłem w prze­kona­niu, że świat jest wro­gi dla człowieka. Na tym właśnie po­lega niedojrzałość. -Krzysztof Pieczyński


długo-tkwiłem-w prze­kona­niu-że świat-jest wro­gi-dla-człowieka-na tym-właśnie-po­lega-niedojrzałość
Krzysztof Pieczyński Cytaty: Współczes­ny mężczyz­na ma bar­dzo po­ważne prob­le­my, po­nieważ jest zaszczu­ty. Uczy się od dziec­ka że nic, co ko­biece, nie może iść w parze z tym, co męskie. Ale mężczyz­na no­si w so­bie ko­bietę i dopóki nie wie, że dro­ga do zro­zumienia siebie pro­wadzi przez połącze­nie prze­ciwieństw, har­mo­nię ele­mentów męskich i ko­biecych, dopóty nie sta­nie się człowiekiem mądrym. -Krzysztof Pieczyński


Krzysztof Pieczyński Cytaty: Gdy­byś mogła prze­być dys­tans od czub­ka palców mo­jej wy­ciągniętej ku to­bie dłoni do wnętrza mo­jego ser­ca na bez­dechu, wówczas wie­działabyś, co znaczy pragnienie. -Krzysztof Pieczyński


Krzysztof Pieczyński Cytaty: Wierzę w czy­nienie dob­ra. Wierzę w uczci­wość. Po­za tym wal­czę ze swoimi pot­wo­rami, jak każdy. Tak sa­mo się boję. Może trochę bar­dziej niż mo­je otocze­nie boję się nu­dy i ba­nal­ności. W ja­kiś sposób doświad­czam ich codzien­nie, więc jes­tem też codzien­nie zmuszo­ny do te­go, żeby w ba­nal­nym od­kryć niebanalne. -Krzysztof Pieczyński


Krzysztof Pieczyński Cytaty: Przyszłość ludzkości jest w oddechach dzieci spieszących do szkoły. -Krzysztof Manikowski


przyszłość-ludzkoś-jest-w-oddechach-dzieci-spieszących-do-szkoły
Krzysztof Pieczyński Cytaty: Ząb czasu, jedyny ząb, któremu nie zagraża próchnica. -Krzysztof Chyła


ząb-czasu-jedyny-ząb-któremu-nie-zagraża-próchnica
Krzysztof Pieczyński Cytaty: Mania wielkości to choroba karłów. -Krzysztof Chyła


Krzysztof Pieczyński Cytaty: (...) bo ja wiem czy jest znowu taka głęboka zawartość intelektualna? Ja myślę, że ja opowiadam historyjki, a państwo czasem w nich znajdujecie więcej, nawet często więcej niż ja chcę. -Krzysztof Kieślowski


Krzysztof Pieczyński Cytaty: Sukcesy nie chodzą parami, to przywilej porażek. -Krzysztof Chyła


sukcesy-nie-chodzą-parami-to-przywilej-porażek
Krzysztof Pieczyński Cytaty: Mężczyzna, który kłamie - nie kocha. -Krzysztof Chyła


Krzysztof Pieczyński Cytaty: Największym motorem cywilizacji jest ludzkie nygustwo -Krzysztof Przybylski


największym-motorem-cywilizacji-jest-ludzkie-nygustwo
Krzysztof Pieczyński Cytaty: Jeśli nie masz siły i możliwości aby pokonać konkurencję, to zacznij z nią współpracować -Krzysztof Przybylski


jeśli-nie-masz-ły-i-możliwoś-aby-pokonać-konkurencję-to-zacznij-z-ą-współpracować
Krzysztof Pieczyński Cytaty: Siądź w pierwszym rzędzie życia. Będziesz lepiej widział, co się dzieje na scenie. -Krzysztof Wysocki


siądź-w-pierwszym-rzędzie-życia-będziesz-lepiej-widział-co-ę-dzieje-na-scenie
Krzysztof Pieczyński Cytaty: Naj­ważniej­sze dla ak­to­ra to zais­tnieć w wyob­raźni reżysera. -Krzysztof Kieślowski


naj­ważniej­sze-dla-ak­to­ra-to zais­tnieć-w wyob­raź-reżysera
Krzysztof Pieczyński Cytaty: Każdy człowiek chce zmieniać świat, kiedy zaczy­na co­kol­wiek ro­bić. Ja chy­ba nie liczyłem na to, że można zmienić świat w dosłow­nym te­go słowa znacze­niu. Myślałem, że uda się ten świat opisać. -Krzysztof Kieślowski


Krzysztof Pieczyński Cytaty: Kry­tycy dzielą się na trzy gru­py. Pier­wsza – kry­tycy, którzy piszą to, co myślą. Dru­ga – którzy piszą to, co im każą. Trze­cia – którzy myślą to, co im każą. -Krzysztof Kieślowski


Krzysztof Pieczyński Cytaty: Żeby in­ne było in­ne, to in­ne mu­si być inne  -Krzysztof Kieślowski


Żeby-in­ne-było-in­ne-to in­ne-mu­-być-inne