Ktos-do-kochania Cytaty

Ktos-do-kochania Cytaty: Dbaj­my o tych których kocha­my. Po­magaj­my im, mi­mo że oni często nas opuszczają. Niech wiedzą, że zaw­sze mogą na nas liczyć, bo prze­cież każdy pot­rze­buję ko­goś blis­kiego, do ko­go może zadzwo­nić o 3 nad ranem... -ktos-do-kochania


Ktos-do-kochania Cytaty: Jest mi źle- dzi­siaj, jut­ro i pojutrze. -ktos-do-kochania


Ktos-do-kochania Cytaty: Do­tykam Cię duszą, bo tyl­ko nią mogę... -ktos-do-kochania


Ktos-do-kochania Cytaty: Twe kro­ki widzę, ale Ciebie brak... -ktos-do-kochania


Ktos-do-kochania Cytaty: Mam ochotę z kimś po­gadać, z kimś ko­go ob­chodzę cho­ciaż w naj­mniej­szym stop­niu. Zro­biło mi się smut­no, gdy zro­zumiałam, że nie ma ta­kiej osoby. -ktos-do-kochania


mam-ochotę-z kimś-po­gadać-z kimś-ko­go-ob­chodzę-cho­ciaż-w naj­mniej­szym-stop­niu-zro­biło mi ę-smut­no-gdy-zro­zumiałam
Ktos-do-kochania Cytaty: Gdy ko­biecie złamie się paz­no­kieć-jest tra­gedia, a gdy wy­darzy się jej coś złego w życiu to tak jak­by połamała wszys­tkie paz­nokcie, na­wet te od stóp. -ktos-do-kochania


gdy-ko­biecie-złamie ę-paz­no­kieć-jest-tra­gedia-a gdy-wy­darzy ę-jej-coś-złego-w życiu-to tak-jak­by-połamała-wszys­tkie
Ktos-do-kochania Cytaty: W moim ty­god­niu jest więcej nie­dziel niż w całym twoim życiu... -ktos-do-kochania


w moim-ty­god­niu-jest więcej-nie­dziel-ż-w całym-twoim-życiu
Ktos-do-kochania Cytaty: Cza­sami wys­tar­czy jed­na se­kun­da, żeby zmienić swo­je życia, a cza­sem mając ich ty­siące nie zmieni się nic... -ktos-do-kochania


cza­sami-wys­tar­czy-jed­na-se­kun­da-żeby-zmienić-swo­-życia-a cza­sem-mając-ich-ty­ą-nie zmieni ę-nic
Ktos-do-kochania Cytaty: Bo­li mnie ciało od bra­ku czułości, Bo­li mnie dusza od nieobecności I ser­ce mnie boli... Od bra­ku miłości. -ktos-do-kochania


bo­li-mnie-ciało-od bra­ku-czułoś-bo­li-mnie-dusza-od nieobecnoś-i-ser­-mnie-boli-od-bra­ku-miłoś
Ktos-do-kochania Cytaty: Idę... Ub­rać cię w dotyk. Ub­rać cię we mnie. Co z te­go będzie? Nie wiem. -ktos-do-kochania


idę-ub­rać-ę-w dotyk-ub­rać-ę-we mnie-co-z te­go-będzie-nie-wiem
Ktos-do-kochania Cytaty: Cie ka­wa pot­rze­buje, a Ty ją. -ktos-do-kochania


Ktos-do-kochania Cytaty: Chciałam cel­nie tra­fić w Two­je ser­ce, ale nies­te­ty, cel nie zos­tał osiągnięty. -ktos-do-kochania


chciałam-cel­nie-tra­fić-w two­-ser­-ale-nies­te­ty-cel-nie zos­ł-osiągnięty
Ktos-do-kochania Cytaty: Już wiem na czym stoję. Cu­dow­ne uczu­cie spełnienia i niewyob­rażal­na ulga... -ktos-do-kochania


już-wiem-na czym-stoję-cu­dow­ne uczu­cie-spełnienia-i niewyob­rażal­na-ulga
Ktos-do-kochania Cytaty: Cza­sem uśmie­cham się tak sze­roko, że aż bolą mnie poliki... -ktos-do-kochania


cza­sem-uśmie­cham ę-tak-sze­roko-że aż bolą-mnie-poliki
Ktos-do-kochania Cytaty: Nie załamuj się przez rzeczy, które w życiu Ci nie wyszły, każdy po­pełnia błędy. Trze­ba umieć wy­ciągnąć z nich wnios­ki i nie brnąć w nie dru­gi raz. Pa­miętaj o wy­darze­niach, które wy­wołały uśmiech na Two­jej twarzy. To one spra­wią, że będzie Ci się żyło le­piej. Nie pod­da­waj się!  -ktos-do-kochania


Ktos-do-kochania Cytaty: Róbmy to na co ma­my ochotę, co nas uszczęśli­wia. Nie przej­mujmy się opi­niami ludzi, którzy mówią, że jes­teśmy głup­ca­mi. To nie praw­da, to oni ni­mi są, po­nieważ stoją w miejscu. -ktos-do-kochania


Ktos-do-kochania Cytaty: Jeśli ko­goś nap­rawdę kocha­my, ale on nas nie chce, wys­tar­czy to że możemy na niego patrzeć. -ktos-do-kochania


jeśli-ko­goś-nap­rawdę-kocha­my-ale-on nas-nie chce-wys­tar­czy-to że możemy-na niego-patrzeć
Ktos-do-kochania Cytaty: Szu­kam Cię w każdym cen­ty­met­rze mo­jego łóżka...al­bo jes­tem śle­pa, al­bo niekochana. -ktos-do-kochania


szu­kam-cię-w każdym-cen­ty­met­rze-mo­jego-łóżkaal­bo-jes­tem-ś­pa-al­bo-niekochana