Kurt Vonnegut Cytaty

Kurt Vonnegut Cytaty: Ludzie mają tę wadę, że wszyscy chcą budować, a nikt nie chce zająć się utrzymaniem porządku i remontem. -Kurt Vonnegut


ludzie-mają-tę-wadę-że-wszyscy-chcą-budować-a-nikt-nie-chce-zająć-ę-utrzymaniem-porządku-i-remontem
Kurt Vonnegut Cytaty: Al­bert Ein­stein i Mark Twain pod ko­niec swo­jego życia porzu­cili wiarę w ludzkość, i to po­mimo te­go, że Twaino­wi nie da­ne było oglądać hor­ro­ru I Woj­ny Świato­wej. Woj­na stała się dzi­siaj formą te­lewi­zyj­ne­go prog­ra­mu roz­rywko­wego, a tym, co uczy­niło I Wojnę Światową tak wciągającą były dwa ame­rykańskie wy­nalaz­ki: drut kol­czas­ty i ka­rabin maszynowy. -Kurt Vonnegut


Kurt Vonnegut Cytaty: Ziemia jest je­dyną pla­netą, na której wspo­mina się o czymś ta­kim jak wol­na wola. -Kurt Vonnegut


ziemia-jest ­dyną-pla­netą-na której wspo­mina ę-o czymś-­kim-jak wol­na-wola
Kurt Vonnegut Cytaty: Znaczną część życia wy­pełnia ten sam dy­lemat: jak spra­wiać wrażenie ko­goś sta­now­cze­go i pełne­go ener­gii, kiedy dzieje się mniej niż nic. -Kurt Vonnegut


znaczną-część-życia-wy­pełnia-ten-sam-dy­lemat-jak spra­wiać-wrażenie-ko­goś-sta­now­cze­go-i pełne­go-ener­gii-kiedy-dzieje ę
Kurt Vonnegut Cytaty: Czyż jest na świecie zja­wis­ko bar­dziej różno­rod­ne od cudzołóstwa? Nie ma. -Kurt Vonnegut


czyż-jest na świecie-zja­wis­ko-bar­dziej-różno­rod­ne-od cudzołóstwa-nie
Kurt Vonnegut Cytaty: Je­dyna różni­ca między Bushem a Hit­le­rem jest ta­ka, że Hit­ler zos­tał wybrany. The on­ly dif­fe­ren­ce bet­ween Bush and Hit­ler is that Hit­ler was elec­ted. (ang.)  -Kurt Vonnegut


je­dyna-róż­ca-między-bushem-a hit­­rem-jest ­ka-że hit­ler-zos­ł-wybrany-the-on­ly-dif­fe­ren­-bet­ween-bush-and-hit­ler
Kurt Vonnegut Cytaty: Naj­większą wadą kar­dy­nal­nych dur­niów jest to, że są za­nad­to głupi, by uwie­rzyć w coś ta­kiego jak mądrość. -Kurt Vonnegut


naj­większą-wadą-kar­dy­nal­nych-dur­ów-jest to-że są za­nad­to-głupi-by uwie­rzyć-w coś-­kiego-jak mądrość
Kurt Vonnegut Cytaty: Możecie się rozpływać z zachwy­tu nad uro­kami bez­wa­run­ko­wej wiary, a ja uważam skłon­ność do niej za coś prze­rażające­go i ab­so­lut­nie podłego. -Kurt Vonnegut


możecie ę-rozpływać-z zachwy­-nad-uro­kami-bez­wa­run­ko­wej-wiary-a ja uważam-skłon­ność-do niej-za coś-prze­rażają­go
Kurt Vonnegut Cytaty: Jest ta­kie ciało niebies­kie w Układzie Słonecznym, które­go mie­szkańcy są tak głupi, że przez mi­lion lat nie załapa­li, iż ich pla­neta ma drugą półkulę. Przyszło im to do głowy do­piero pięćset lat te­mu! Za­led­wie pięćset lat te­mu! Niem­niej mie­szkańcy na­zywają siebie Ho­mo Sapiens. -Kurt Vonnegut


Kurt Vonnegut Cytaty: Wie­dza jest naj­bar­dziej war­tościowym to­warem na świecie. Każde no­we od­kry­cie czy­ni nas bogatszymi. -Kurt Vonnegut


wie­dza-jest naj­bar­dziej-war­tościowym-to­warem-na świecie-każde no­we-od­kry­cie-czy­-nas-bogatszymi
Kurt Vonnegut Cytaty: Awans osiąga się sprytem, wytrwałością, zrządzeniem bożym lub przez diabelskie niedopatrzenie. -Kurt Vonnegut


awans-osiąga-ę-sprytem-wytrwałośą-zrządzeniem-bożym-lub-przez-diabelskie-niedopatrzenie
Kurt Vonnegut Cytaty: Jesteśmy tym, czym są role, jakie odgrywamy, więc powinniśmy starannie dobierać role. -Kurt Jr. Vonnegut


jesteśmy-tym-czym-są-role-jakie-odgrywamy-więc-powinniśmy-starannie-dobierać-role
Kurt Vonnegut Cytaty: Na­wet Je­zus Chrys­tus, gdy­by Go nie uk­rzyżowa­no, zacząłby się kiedyś powtarzać. -Kurt Vonnegut


na­wet-je­zus-chrys­tus-gdy­by-go nie uk­rzyżowa­no-zacząłby ę-kiedyś-powtarzać
Kurt Vonnegut Cytaty: W końcu to myśli­ciele, nie kto in­ny, po­zakłada­li obo­zy śmier­ci. By­le półgłówek nie wy­myśliłby obo­zu zagłady z siecią torów ko­lejo­wych i kre­mato­riami pra­cujący­mi dwadzieścia czte­ry godzi­ny na dobę. By­le półgłówek nie zdołałby też udo­wod­nić, że obóz zagłady służy dob­ru ludzkości. -Kurt Vonnegut


Kurt Vonnegut Cytaty: Wdzięk, to coś ta­kiego, co budzi u ob­cych ludzi na­tychmias­tową sym­pa­tię i zaufa­nie, nieza­leżnie od te­go, co ten roz­taczający wdzięk człowiek knuje. -Kurt Vonnegut


wdzięk-to coś-­kiego-co budzi-u ob­cych-ludzi-na­tychmias­tową-sym­pa­tię-i zaufa­nie-nieza­żnie-od te­go-co ten-roz­taczający
Kurt Vonnegut Cytaty: Ja­kiekol­wiek byłoby źródło mej głupo­ty, jeszcze się nie wyczerpało. -Kurt Vonnegut


ja­kiekol­wiek-byłoby-źródło-mej-głupo­ty-jeszcze ę-nie wyczerpało
Kurt Vonnegut Cytaty: No­wojor­ski Daily News su­gero­wał, że moją naj­większą zbrod­nią wo­jenną było to, iż nie po­pełniłem sa­mobójstwa jak przys­tało dżen­telme­nowi. Wy­nikałoby z te­go, że Hit­ler był dżentelmenem. -Kurt Vonnegut


Kurt Vonnegut Cytaty: Mówią, mój sy­nu, że w tym kra­ju nie ma mo­nar­chii – a chcesz, żebym ci po­wie­dział, jak zos­tać królem Stanów Zjed­noczo­nych Ame­ryki? Wys­tar­czy wpaść do dziury w klo­zecie i wyjść stamtąd, roz­siewając za­pach róż. -Kurt Vonnegut