L » Howard Philip Lovecraft » Herbert West – Reanimator Cytaty

L » Howard Philip Lovecraft » Herbert West – Reanimator Cytaty: Wspom­nienia i możli­wości są bar­dziej prze­rażające niż rzeczywistość. -L » Howard Philip Lovecraft » Herbert West – Reanimator


L » Howard Philip Lovecraft » Herbert West – Reanimator Cytaty: Nig­dy nie oszu­kuję i nie kradnę. Nie noszę także cy­lin­dra do płaszcza i nie wci­nam ba­nanów idąc ulicą, bo dżen­telmen nie ro­bi żad­nej z tych rzeczy. Zro­biłbym jed­no tak sa­mo niechętnie jak dru­gie – bo jed­no i dru­gie jest sprawą har­mo­nii i dob­re­go smaku. -Howard Philip Lovecraft


L » Howard Philip Lovecraft » Herbert West – Reanimator Cytaty: Ero­tyzm na­leży do niższe­go rzędu in­styn­któw i jest cechą zwierzęcą raczej niż szlachet­nie ludzką. Dla człowieka – szczy­tu or­ga­nicznej ewo­luc­ji na Ziemi – ja­kie zajęcia są bar­dziej od­po­wied­nie niż te, które zaj­mują tyl­ko je­go wyższe i wyłącznie ludzkie zdolności?  -Howard Philip Lovecraft


L » Howard Philip Lovecraft » Herbert West – Reanimator Cytaty: Tyl­ko słab­sze umysły śpieszą się, by wy­jaśniać to co osob­li­we i skom­pli­kowa­ne przez pry­mityw­ne pojęcie bytów nadprzyrodzonych. -Howard Philip Lovecraft


tyl­ko-słab­sze-umysły-śpieszą-ę-by wy­jaśniać-to co osob­li­we-i skom­pli­kowa­ne-przez-pry­mityw­ne-pojęcie-bytów
L » Howard Philip Lovecraft » Herbert West – Reanimator Cytaty: W moich snach zna­lazłem trochę piękna które­go na dar­mo szu­kałem w życiu, i wędro­wałem przez sta­re og­ro­dy i zacza­rowa­ne lasy. -L » Howard Philip Lovecraft » Ex oblivione


w moich-snach-zna­lazłem-trochę-piękna-które­go-na dar­mo-szu­kałem-w życiu-i wędro­wałem-przez-sta­re-og­ro­dy-i zacza­rowa­ne
L » Howard Philip Lovecraft » Herbert West – Reanimator Cytaty: Ludzie o szer­szym in­te­lek­cie wiedzą że nie ma os­trej gra­nicy między tym co real­ne i nierealne... -L » Howard Philip Lovecraft » The Tomb


ludzie-o szer­szym-in­te­lek­cie-wiedzą-że nie  os­trej-gra­nicy-między-tym-co real­ne-i nierealne
L » Howard Philip Lovecraft » Herbert West – Reanimator Cytaty: W tym do­mu w R'lyeh cze­ka w uśpieniu mar­twy Cthulhu. -L » Howard Philip Lovecraft » Zew Cthulhu


L » Howard Philip Lovecraft » Herbert West – Reanimator Cytaty: Stra­ciłam dobrą opi­nię - i nig­dy mi jej nie brakowało. -Mae West


stra­łam-dobrą-opi­ę- i nig­dy-mi jej-nie brakowało
L » Howard Philip Lovecraft » Herbert West – Reanimator Cytaty: Władam dwoma językami - języiem ciała i językiem angielskim -Mae West


władam-dwoma-językami-języiem-ciała-i-językiem-angielskim
L » Howard Philip Lovecraft » Herbert West – Reanimator Cytaty: Nikt nie zna tak mało swoich poddanych jak władcy. -Morris West


nikt-nie-zna-tak-ło-swoich-poddanych-jak-władcy
L » Howard Philip Lovecraft » Herbert West – Reanimator Cytaty: Mając do wyboru dwa rodzaje grzechu, zawsze wybieram ten, którego jeszcze nie próbowałam. -Mae West


mając-do-wyboru-dwa-rodzaje-grzechu-zawsze-wybieram-ten-którego-jeszcze-nie-próbowałam
L » Howard Philip Lovecraft » Herbert West – Reanimator Cytaty: Małżeństwo to wspaniała instytucja, ale ja nie jestem jeszcze gotowa, by stać się instytucją. -Mae West


małżeństwo-to-wspaniała-instytucja-ale-ja-nie-jestem-jeszcze-gotowa-by-stać-ę-instytucją
L » Howard Philip Lovecraft » Herbert West – Reanimator Cytaty: Łatwo wybaczać innym ich błędy, ale trzeba naprawdę mieć charakter, by wybaczyć im, że byli świadkami naszych błędów. -Jessamyn West


Łatwo-wybaczać-innym-ich-błędy-ale-trzeba-naprawdę-mieć-charakter-by-wybaczyć-im-że-byli-świadkami-naszych-błędów
L » Howard Philip Lovecraft » Herbert West – Reanimator Cytaty: Kochaj bliźniego swego! A jeśli jest wy­soki, przys­tojny i od­ro­binę niebez­pie­czny, nie będzie to chy­ba ta­kie trudne?  -Mae West


kochaj-bliźniego-swego-a-śli-jest wy­soki-przys­tojny-i od­ro­binę-niebez­pie­czny-nie będzie-to chy­ba-­kie-trudne 
L » Howard Philip Lovecraft » Herbert West – Reanimator Cytaty: Sta­raj się zaw­sze dob­rze wygladać! Kto po­wie­dział, że miłość oślepia?  -Mae West


sta­raj ę-zaw­sze-dob­rze-wygladać-kto-po­wie­dział-że miłość-oślepia 
L » Howard Philip Lovecraft » Herbert West – Reanimator Cytaty: Seks i gra w brydża mają wiele wspólnego - jeśli masz słabego partnera, musisz mieć mocną rękę. -Mae West


seks-i-gra-w-brydża-mają-wiele-wspólnego-śli-masz-słabego-partnera-musisz-mieć-mocną-rękę
L » Howard Philip Lovecraft » Herbert West – Reanimator Cytaty: Hor­ward Phil­lips Lo­vec­raft jest wzo­rem dla każde­go, kto chciałby się do­wie­dzieć, jak zmar­no­wać życie i, ewen­tual­nie, stworzyć ja­kieś dzieło. Przy czym, gdy chodzi o pun­kt dru­gi, re­zul­tat nie jest gwarantowany. -H » Michel Houellebecq » H. P. Lovecraft – przeciw światu


L » Howard Philip Lovecraft » Herbert West – Reanimator Cytaty: Na prze­cięciu dróg ko­muni­kacyj­nych człowiek zbu­dował gi­gan­tyczne i brzyd­kie met­ro­polie, gdzie każdy, zam­knięty w ano­nimo­wym mie­szka­niu w bu­dyn­ku nieróżniącym się niczym od in­nych, ab­so­lut­nie wie­rzy, że jest cen­trum świata i miarą wszechrzeczy. -H » Michel Houellebecq » H. P. Lovecraft – przeciw światu