Lao Cy Cytaty

Lao Cy Cytaty: Naj­trud­niej­sze dzieło świata od łat­we­go trze­ba roz­począć, a naj­większe do­kona­nia od drobiazgów. -Lao Cy


naj­trud­niej­sze-dzieło-świata-od łat­we­go-trze­ba-roz­począć-a naj­większe-do­kona­nia-od drobiazgów
Lao Cy Cytaty: Miecz nieus­tannie os­trzo­ny szyb­ko stra­ci ostrze. -Lao Cy


miecz-nieus­tannie-os­trzo­ny-szyb­ko-stra­-ostrze
Lao Cy Cytaty: Kto umie się zat­rzy­mać, ten pot­ra­fi nie­szczęściu zapobiec. -Lao Cy


kto-umie ę-zat­rzy­ć-ten-pot­ra­fi-nie­szczęściu-zapobiec
Lao Cy Cytaty: Skądże nam wie­dzieć, czy życie i śmierć nie są jed­na­kowo dobre?  -Lao Cy


skądże-nam-wie­dzieć-czy-życie-i śmierć-nie są jed­na­kowo-dobre 
Lao Cy Cytaty: Słowa mędrca zdają się wpierw fak­tom przeczyć, później zaś oka­zują się z ni­mi w zgodzie. -Lao Cy


słowa-mędrca-zdają ę-wpierw-fak­tom-przeczyć-później-zaś-oka­zują ę-z ­mi-w zgodzie
Lao Cy Cytaty: Niepokój wie­dzie ku sławie, za­dowo­lenie ku klęsce. -Lao Cy


niepokój-wie­dzie-ku sławie-za­dowo­lenie-ku klęsce
Lao Cy Cytaty: Przyczyną złych postępków są bo­gac­twa trud­no osiągalne. -Lao Cy


przyczyną-złych-postępków-są bo­gac­twa-trud­no-osiągalne
Lao Cy Cytaty: Kto wiel­kie sta­wia kro­ki, da­leko nie ujdzie. -Lao Cy


kto-wiel­kie-sta­wia-kro­ki-da­leko-nie ujdzie
Lao Cy Cytaty: Kto wie, nie mówi, kto zaś mówi, ten nie wie. -Lao Cy


kto-wie-nie mówi-kto-zaś-mówi-ten-nie wie
Lao Cy Cytaty: Nikt upil­no­wać nie zdoła sa­li pełnej złota i nefrytu. -Lao Cy


nikt-upil­no­wać-nie zdoła-­li-pełnej-złota-i nefrytu
Lao Cy Cytaty: Kto umie się og­ra­niczyć, jest praw­dzi­wie bogaty. -Lao Cy


kto-umie ę-og­ra­niczyć-jest praw­dzi­wie-bogaty
Lao Cy Cytaty: Nie sądź, że ra­dość lub złość są dziełem przypadku. -Lao Cy


nie-sądź-że ra­dość-lub-złość-są dziełem-przypadku
Lao Cy Cytaty: Nie ma większe­go niebez­pie­czeństwa nad lek­ce­ważenie wroga. -Lao Cy


nie- większe­go-niebez­pie­czeństwa-nad-lek­­ważenie-wroga
Lao Cy Cytaty: Ten, kto odważny jest, lecz o miłości zapomniał i kto jest szczodry, iecz zapomniał o oszczędności, kto pierwszym być pragnie, lecz zapomniał o tych, co za nim pozostali, ku śmierci zdąża. -Lao-Cy


ten-kto-odważny-jest-lecz-o-miłoś-zapomniał-i-kto-jest-szczodry-iecz-zapomniał-o-oszczędnoś-kto-pierwszym-być-pragnie-lecz-zapomniał-o-tych
Lao Cy Cytaty: Podróż przez ty­siące mil mu­si roz­począć się od pier­wsze­go kroku. -Lao Cy


podróż-przez-ty­ą-mil-mu­-roz­począć ę-od pier­wsze­go-kroku
Lao Cy Cytaty: Kto łat­wo przy­taku­je, rzad­ko słowa dotrzyma. -Lao Cy


kto-łat­wo-przy­taku­-rzad­ko-słowa-dotrzyma
Lao Cy Cytaty: Kto się wspi­na na pal­ce, nie stoi pewnie. -Lao Cy


kto ę-wspi­na-na pal­-nie stoi-pewnie
Lao Cy Cytaty: Ludzie pragną uj­rzeć to, co niewidzialne, Pat­rzeć na to, cze­go in­ni nie dostrzegają, Chwy­cić to, co nieosiągalne, I umieć zro­bić to, cze­go in­ni nie potrafią. -Lao Cy


ludzie-pragną-uj­rzeć-to-co niewidzialne-pat­rzeć-na to-cze­go-in­-nie dostrzegają-chwy­ć-to-co nieosiągalne-i-umieć-zro­bić-to