Leszek Kumor Cytaty

Leszek Kumor Cytaty: Kluczo­wy prob­lem można załat­wić wytrychem. -Leszek Kumor


kluczo­wy-prob­lem-można-załat­wić-wytrychem
Leszek Kumor Cytaty: Dla ludzi, którzy znaj­dują się na śle­pym torze, wy­kole­jenie się by­wa ratunkiem. -Leszek Kumor


dla-ludzi-którzy-znaj­dują ę-na ś­pym-torze-wy­kole­jenie ę-by­wa-ratunkiem
Leszek Kumor Cytaty: Brzyd­ki nie dla­tego jest brzyd­ki, że ma zły gust. -Leszek Kumor


brzyd­ki-nie dla­tego-jest brzyd­ki-że  zły-gust
Leszek Kumor Cytaty: Ok­rzyk


ok­rzyk-zbłaźł-ę-jest dla-błaz­na-pochlebstwem
Leszek Kumor Cytaty: I na spot­ka­nie z sobą można się spóźnić  -Leszek Kumor


i na spot­ka­nie-z sobą-można ę-spóźć 
Leszek Kumor Cytaty: Kara: Niekiedy dopiero kara stwarza poczucie winy. -Leszek Kumor


kara-niekiedy-dopiero-kara-stwarza-poczucie-winy
Leszek Kumor Cytaty: Przesyt rodzi niedosyt. -Leszek Kumor


Leszek Kumor Cytaty: Geografia miłości nie polega na dostrzeganiu tylko dwóch półkul. -Leszek Kumor


geografia-miłoś-nie-polega-na-dostrzeganiu-tylko-dwóch-półkul
Leszek Kumor Cytaty: Każdy chciałby przeżyć miłość na jaką nie zasługuje. -Leszek Kumor


każdy-chciałby-przeżyć-miłość-na-jaką-nie-zasługuje
Leszek Kumor Cytaty: Eunuchy by­wają dos­ko­nałymi teoretykami. -Leszek Kumor


eunuchy-by­wają-­ko­nałymi-teoretykami
Leszek Kumor Cytaty: Na­wet auto­ryte­ty nie są w sta­nie przeszkodzić roz­wo­jowi nauki. -Leszek Kumor


na­wet-auto­ryte­ty-nie są w sta­nie-przeszkodzić-roz­wo­jowi-nauki
Leszek Kumor Cytaty: Na­wet chy­bione po­mysły można reali­zować po mistrzowsku. -Leszek Kumor


na­wet-chy­bione-po­mysły-można-reali­zować-po mistrzowsku
Leszek Kumor Cytaty: Doświad­cze­nie po­kazu­je, że te­go, kto na świe­czni­ku, łat­wo zdmuchnąć. -Leszek Kumor


doświad­cze­nie-po­kazu­-że te­go-kto-na świe­czni­ku-łat­wo-zdmuchnąć
Leszek Kumor Cytaty: Na początku było słowo, ale czy właściwe?  -Leszek Kumor


na początku-było-słowo-ale-czy-właściwe 
Leszek Kumor Cytaty: Każdy chciałby przeżyć miłość, na jaką nie zasługuje. -Leszek Kumor


każdy-chciałby-przeżyć-miłość-na jaką-nie zasługuje
Leszek Kumor Cytaty: Jakże kłopot­li­wa jest niena­wiść bez wzajemności. -Leszek Kumor


jakże-kłopot­li­wa-jest niena­wiść-bez-wzajemnoś
Leszek Kumor Cytaty: O trwałości dom­ku z kart nie de­cydują asy. -Leszek Kumor


o trwałoś-dom­ku-z kart-nie de­cydują-asy
Leszek Kumor Cytaty: Niekiedy do­piero ka­ra stwarza poczu­cie winy. -Leszek Kumor


niekiedy-do­piero-ka­ra-stwarza-poczu­cie-winy