Linus Benedict Torvalds Cytaty

Linus Benedict Torvalds Cytaty: Mam ego wiel­kości małej planety. -Linus Benedict Torvalds


Linus Benedict Torvalds Cytaty: Tak nap­rawdę dla żad­ne­go prob­le­mu nie ma po pros­tu dwóch od­po­wie­dzi, niemal zaw­sze znaj­dzie się ich przedział, a 


Linus Benedict Torvalds Cytaty: Zaw­sze mam rację. A tym ra­zem mam jej jeszcze więcej niż zwykle. -Linus Benedict Torvalds


zaw­sze-mam-rację-a tym-ra­zem-mam-jej-jeszcze-więcej-ż-zwykle
Linus Benedict Torvalds Cytaty: Myślę, że ludzie w ogólności mogą mi ufać, ale mogą mi ufać dokład­nie dla­tego, że wiedzą, że nie muszą. -Linus Benedict Torvalds


myślę-że ludzie-w ogólnoś-mogą-mi ufać-ale-mogą-mi ufać-dokład­nie-dla­tego-że wiedzą-że nie muszą
Linus Benedict Torvalds Cytaty: Nap­rawdę nie za­leży mi na tym, by zniszczyć Mic­ro­soft. To będzie całko­wicie nieumyślny sku­tek uboczny. -Linus Benedict Torvalds


nap­rawdę-nie za­ży-mi na tym-by zniszczyć-mic­ro­soft-to będzie-całko­wicie-nieumyślny-sku­tek-uboczny
Linus Benedict Torvalds Cytaty: Niemal każde­go ran­ka budzę się z myślą, że jes­tem naj­szczęśliw­szym su­kin­sy­nem na świecie. -Linus Benedict Torvalds


niemal-każde­go-ran­ka-budzę ę-z myślą-że jes­tem-naj­szczęśliw­szym-su­kin­sy­nem-na świecie
Linus Benedict Torvalds Cytaty: Po pros­tu jes­tem bar­dzo le­niwy i uwiel­biam, gdy przy­pisu­je mi się to, co nap­rawdę zro­bili inni. -Linus Benedict Torvalds


po pros­-jes­tem-bar­dzo-­niwy-i uwiel­biam-gdy-przy­pisu­-mi ę-to-co nap­rawdę-zro­bili-inni
Linus Benedict Torvalds Cytaty: Widzi­cie. Nie stwarzam no­wych myśli. Używam cudzych myśli i układam je na no­wo. Ale Sa­ra, ona wy­myśla two­ry, których nig­dy przed­tem nie było. -Linus Benedict Torvalds


widzi­cie-nie stwarzam-no­wych-myśli-używam cudzych-myśli-i układam- na no­wo-ale sa­ra-ona-wy­myś-two­ry-których-nig­dy
Linus Benedict Torvalds Cytaty: Czyj sposób myśle­nia jest właści­wy? Mój, oczy­wiście. Ludzie, którzy się ze mną nie zgadzają są z de­finic­ji sza­leni. (Do mo­men­tu, gdy zmienię zda­nie, wte­dy mogą nag­le stać się przykład­ny­mi oby­wate­lami. Jes­tem elas­tyczny, nie czarno-biały.)  -Linus Benedict Torvalds


Linus Benedict Torvalds Cytaty: Czy „życzę wam wszys­tkim bo­les­nej śmier­ci” jest za mocne?  -Linus Benedict Torvalds


Linus Benedict Torvalds Cytaty: Op­rogra­mowa­nie jest jak seks - lep­sze, jeśli nie trze­ba za nie płacić. -Linus Benedict Torvalds


op­rogra­mowa­nie-jest jak seks- lep­sze-śli-nie trze­ba-za nie płacić
Linus Benedict Torvalds Cytaty: (...) fi­lozo­fią Li­nuk­sa jest „śmiej się w ob­liczu niebez­pie­czeństwa”. Ups.Nie ta. „Zrób to sam”. Właśnie. -Linus Benedict Torvalds


Linus Benedict Torvalds Cytaty: Wiesz, że jes­teś zna­komi­ty, ale może wo­lałbyś ro­zumieć, co te­raz ro­bisz, za ja­kieś dwa tygodnie. -Linus Benedict Torvalds


wiesz-że jes­teś-zna­komi­ty-ale-może-wo­łbyś-ro­zumieć-co te­raz-ro­bisz-za ja­kieś-dwa-tygodnie
Linus Benedict Torvalds Cytaty: Właśnie to na­zywam


właśnie-to na­zywam-umysłową-mas­turbacją-poświęca­nie ę-ja­kiemuś-bez­­lowe­mu-in­te­lek­tual­ne­mu-ćwicze­niu-które
Linus Benedict Torvalds Cytaty: Jeśli wciąż ci się to nie po­doba, w porządku: dla­tego ja jes­tem sze­fem. Po pros­tu wiem le­piej od ciebie. -Linus Benedict Torvalds


jeśli-wciąż- ę-to nie po­doba-w porządku-dla­tego-ja jes­tem-sze­fem-po pros­-wiem-­piej-od ciebie
Linus Benedict Torvalds Cytaty: Poświęć czas na zastanowienie się. Bez tego życie jest jedynie egzystencją. -Linus Mundy


poświęć-czas-na-zastanowienie-ę-bez-tego-życie-jest-jedynie-egzystencją