Lovely-girl Cytaty

Lovely-girl Cytaty: szma­ragd błyszczy, a ciem­ność trwoży, pod­niebienie twe pachnie kon­wa­lią. pan bóg na nas pat­rzy jak z loży... ach, po­całuj mnie, po­całuj, Natalio  -lovely-girl


szma­ragd-błyszczy-a ciem­ność-trwoży-pod­niebienie-twe-pachnie-kon­wa­lią-pan bóg-na nas-pat­rzy-jak z loży-ach-po­całuj-mnie
Lovely-girl Cytaty: jest sro­ga zi­ma. na dworze straszny ziąb. ziemia twar­da jak skała. zwierzętom do­kucza chłód i głód. ale my im po­maga­my. da­jemy im to, co lu­bią. gi­le, wróble i zięby dos­tały ziar­no. zające - zioła i zieloną kapustę  -lovely-girl


Lovely-girl Cytaty: oto łąka. na łące zabłąka­na bied­ronka. stoi na kop­cu pias­ku. skąd te kop­ce na łące ? kudłaty bu­rek ko­pie łapa­mi tu­nel. nos­kiem trąca bied­ronkę. - spokój pies­ku ! - upo­mina lucek. - to kop­ce kreta. po­daj piłkę !  -lovely-girl


Lovely-girl Cytaty: do dziew­czy­ny w auto­busie pod­chodzi star­sza pa­ni : - dlacze­go jes­teś ta­ka bla­da ? - to wy­nik mo­jej harówki w li­ceum na śred­nią 4, 5 ! - ach, to usiądź so­bie, a twój płaszczyk to może ja pot­rzy­mam ? - to nie płaszczyk ! to mo­ja ko­leżan­ka ze śred­nią 5 !  -lovely-girl


Lovely-girl Cytaty: mrówka krząta się po kuchni, przyrządzając ja­kieś pyszne da­nie dla swo­jego gościa - słonia. ten, nie mogąc docze­kać się sma­kołyku, wchodzi do kuchni, a zde­ner­wo­wana mrówka woła : - jeszcze nie go­towe ! nie plącz mi się te­raz pod no­gami !  -lovely-girl


Lovely-girl Cytaty: - cze­go pan tu szu­ka ? - py­ta po­lic­jant przechodnia. - chcę zna­leźć sto złotych ... - i zgu­bił je pan w tym miej­scu ? - czy ja po­wie­działem, że zgu­biłem ? ja chcę po pros­tu zna­leźć sto złotych !  -lovely-girl


Lovely-girl Cytaty: ap­te­karzo­wi zep­suł się ze­garek, więc za­niósł go do zegarmistrza. - pański ze­garek ma słabą sprężynę - mówi ze­gar­mis­trz. - mu­si go pan nakręcać dwa ra­zy dzien­nie ... - przed jedze­niem czy po ?  -lovely-girl


Lovely-girl Cytaty: po ryn­ku kra­kow­skim krąży mężczyz­na z niedźwie­dziem bru­nat­nym. któryś z przechod­niów py­ta : - cze­go pan tu szu­ka ? - szu­kam te­go cwa­niaka, który mi kiedyś go sprze­dał ja­ko cho­mika !  -lovely-girl


Lovely-girl Cytaty: pa­ni zwra­ca się do uczniów: - wy chodzi­cie do szkoły, a rodzi­ce do pra­cy. to jest to sa­mo ... - nie to sa­mo, bo rodzi­com za to płacą, a nam nie !  -lovely-girl


Lovely-girl Cytaty: - ma­mo ! - wrzeszczy najmłod­szy ik­siński. - kiedy każesz mi się myć, po­wodu­jesz działanie an­tyeko­logiczne, bo prze­cież za­nie­czyszczę wodę !  -lovely-girl


 ­mo- - wrzeszczy-najmłod­szy-ik­ński- kiedy-każesz-mi ę-myć-po­wodu­jesz-działanie-an­tyeko­logiczne-bo prze­cież
Lovely-girl Cytaty: po­lic­jant zat­rzy­muje kierowcę ciężarówki. - już siódmy raz pa­nu mówię, że jadąc gu­bi pan to­war ! - a ja już siódmy raz pa­nu mówię, że jest gołoledź i jeżdżę pias­karką !  -lovely-girl


Lovely-girl Cytaty: pe­wien człowiek wyg­rał mi­liard w środę. - ja­ka była pier­wsza wy­mier­na korzyść z tej wyg­ra­nej ? - py­ta go dziennikarz. - ta­ka, że już w nie­dzielę nie mu­siałem jeść obiadu go­towa­nego przez moją żonę !  -lovely-girl


Lovely-girl Cytaty: ik­siński py­ta mądralę : - co to jest właści­wie aneg­do­ta ? - to jest krótka, dow­cipna his­to­ryj­ka, którą już daw­no znasz ... -lovely-girl


ik­ński-py­-mądralę-co to jest właś­wie-aneg­do­-to jest krótka-dow­cipna-his­to­ryj­ka-którą-już-daw­no-znasz
Lovely-girl Cytaty: nau­czy­ciel­ka py­ta ja­sia : - ja­siu, ja­ki zna­ny człowiek miał inic­jały w.l ? ja­siu na to : - włodzi­mierz lubański. nau­czy­ciel­ka : - źle. mu­sisz wie­dzieć, że to był włodzi­mierz le­nin ! na to ja­siu : - nie znam, to chy­ba ja­kiś rezerwowy  -lovely-girl


Lovely-girl Cytaty: zde­ner­wo­wany tre­ner wrzeszczy na młode­go lek­koat­letę tre­nujące­go trójskok : - ile ra­zy mam ci pow­tarzać, że trójskok i od­ległość szes­nastu metrów masz po­konać trze­ma sko­kami, a nie jed­nym ? !  -lovely-girl


Lovely-girl Cytaty: tre­ner fran­cji py­ta pa­na bo­ga :  - pa­nie boże, za ile lat fran­cja zos­ta­nie mis­trzem świata ? - za 6 lat. - o nie ! to nie za mo­jej ka­den­cji - od­po­wiada trener. na to tre­ner rep­re­zen­tacji pol­ski py­ta pa­na bo­ga : - pa­nie boże, za ile lat pol­ska zos­ta­nie mis­trzem świata w piłce nożnej ? - nie za mo­jej ka­den­cji - od­po­wiada pan bóg  -lovely-girl


Lovely-girl Cytaty: us­ta two­je: ocean różowy, spoj­rze­nie: fa­la wzburzona. a two­je sze­rokie ramiona: pas ratunkowy  -lovely-girl


us­-two­-ocean-różowy-spoj­rze­nie-fa­-wzburzona-a-two­-sze­rokie-ramiona-ratunkowy 
Lovely-girl Cytaty: ta­kie pros­te i ta­kie straszli­we - koło ucha był mały kosmyk, po­tem było tkli­wie, po­tem tkliwiej i tak zaczął się wieczór miłosny  -lovely-girl


­kie-pros­te-i ­kie-straszli­we-koło-ucha-był-ły-kosmyk-po­tem-było-tkli­wie-po­tem-tkliwiej-i-tak-zaczął ę-wieczór-miłosny