Ludwig Andreas Feuerbach Cytaty

Ludwig Andreas Feuerbach Cytaty: Prawda zawiera się nie w myśleniu i wiedzy jako takiej, prawda zawiera się w całości ludzkiego życia i istoty. -Ludwig Andreas Feuerbach


prawda-zawiera-ę-nie-w-myśleniu-i-wiedzy-jako-takiej-prawda-zawiera-ę-w-całoś-ludzkiego-życia-i-istoty
Ludwig Andreas Feuerbach Cytaty: Tajemnicą teologii jest antropologia. -Ludwig Andreas Feuerbach


Ludwig Andreas Feuerbach Cytaty: Hegel stawia człowieka na głowie, natomiast ja stawiam go na nogi tkwiące w geologii. -Ludwig Andreas Feuerbach


hegel-stawia-człowieka-na-głowie-natomiast-ja-stawiam-go-na-nogi-tkwią-w-geologii
Ludwig Andreas Feuerbach Cytaty: Tylko ta filozofia, która ma odwagę zwątpić sama w siebie, tylko ta filozofia, która rodzi się ze swego przeciwieństwa, jest jedyną bezprzesłankową filozofią w stosunku do swego początku, zaś nowsze filozofie wszystkie bez wyjątku zaczynały od samych siebie. -Ludwig Andreas Feuerbach


Ludwig Andreas Feuerbach Cytaty: Hegel jest to Fichte zapośredniczony przez Schellinga. -Ludwig Andreas Feuerbach


hegel-jest-to-fichte-zapośredniczony-przez-schellinga
Ludwig Andreas Feuerbach Cytaty: Miłość jest czymś boskim. -Ludwig Andreas Feuerbach


Ludwig Andreas Feuerbach Cytaty: Prawdziwi pisarze to wyrzuty sumienia ludzkości. -Ludwig Andreas Feuerbach


Ludwig Andreas Feuerbach Cytaty: Grób człowieka jest kolebką bogów. -Ludwig Andreas Feuerbach


Ludwig Andreas Feuerbach Cytaty: Ludzie pełni są ludzi. -Ludwig Andreas Feuerbach


Ludwig Andreas Feuerbach Cytaty: Tylko tam, gdzie milkną słowa, zaczyna się życie, objawia się tajemnica bytu. -Ludwig Andreas Feuerbach


tylko-tam-gdzie-milkną-słowa-zaczyna-ę-życie-objawia-ę-tajemnica-bytu
Ludwig Andreas Feuerbach Cytaty: Człowiek jest tym, czym jest. -Ludwig Andreas Feuerbach


Ludwig Andreas Feuerbach Cytaty: Człowiek jest tym, co zje. -Ludwig Andreas Feuerbach


Ludwig Andreas Feuerbach Cytaty: Im bardziej spoufalamy się z dobrymi książkami, tym mniejszy staje się krąg ludzi, których towarzystwo nas satysfakcjonuje. -Ludwig Andreas Feuerbach


im-bardziej-spoufalamy-ę-z-dobrymi-książkami-tym-mniejszy-staje-ę-krąg-ludzi-których-towarzystwo-nas-satysfakcjonuje
Ludwig Andreas Feuerbach Cytaty: Jakie siły, taki ideał. -Ludwig Andreas Feuerbach


Ludwig Andreas Feuerbach Cytaty: Człowiek jest tym, czym jest. -Ludwig Andreas Feuerbach


Ludwig Andreas Feuerbach Cytaty: Praw­dzi­wi pi­sarze to wyrzu­ty su­mienia ludzkości. -Ludwig Andreas Feuerbach


Ludwig Andreas Feuerbach Cytaty: Jeżeli mam pi­sać i to mam pi­sać dob­rze i grun­townie, to muszę wątpić, że in­ni wiedzą to co ja wiem, a przy­naj­mniej wiedzą to tak, jak ja wiem. Tyl­ko dla­tego dzielę się tą wiedzą. Ale za­razem zakładam, że oni to wie­dzieć po­win­ni, i że mogą to wiedzieć. -Ludwig Andreas Feuerbach


Ludwig Andreas Feuerbach Cytaty: Ta­jem­nicą teolo­gii jest antropologia. -Ludwig Andreas Feuerbach