Maria Dąbrowska Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Maria Dąbrowska Cytaty: Pot­rze­by się zas­po­kaja lub się je z uk­ry­cia wywołuje. -Maria Dąbrowska
pot­rze­by ę-zas­po­kaja-lub ę- z uk­ry­cia-wywołuje
Maria Dąbrowska Cytaty: Trzeba ludziom zostawić wolność decyzji, nawet jeśli chcą decyzji szalonych albo tragicznych. -Maria Dąbrowska
trzeba-ludziom-zostawić-wolność-decyzji-nawet-śli-chcą-decyzji-szalonych-albo-tragicznych
Maria Dąbrowska Cytaty: Marzenia zwykle się spełniają, ale nie tak i nie wtedy, kiedy tego pragniemy... -Maria Dąbrowska
marzenia-zwykle-ę-spełniają-ale-nie-tak-i-nie-wtedy-kiedy-tego-pragniemy
Maria Dąbrowska Cytaty: Powieść nie ma przyszłości? Zmierzch powieści to zabobon literackiej gawiedzi. Jak w innych środowiskach wróżby o końcu świata. -Maria Dąbrowska
powieść-nie-przyszłoś-zmierzch-powieś-to-zabobon-literackiej-gawiedzi-jak-w-innych-środowiskach-wróżby-o-końcu-świata
Maria Dąbrowska Cytaty: Potrzeby się zaspokaja lub się je z ukrycia wywołuje. -Maria Dąbrowska
Maria Dąbrowska Cytaty: Twórczość bywa rekompensatą, choć czasem bardzo utajoną, z bardzo skrywanych braków i utrat płynącą jak z podziemnego źródła... -Maria Dąbrowska
twórczość-bywa-rekompensatą-choć-czasem-bardzo-utajoną-z-bardzo-skrywanych-braków-i-utrat-płynącą-jak-z-podziemnego-źródła
Maria Dąbrowska Cytaty: Nie ma romansów nie skonsumowanych. -Maria Dąbrowska
Maria Dąbrowska Cytaty: Bywa, że Faust nie potrzebuje odmładzającego diabła, żeby rozkochać w sobie Małgorzatę... -Maria Dąbrowska
bywa-że-faust-nie-potrzebuje-odmładzającego-diabła-żeby-rozkochać-w-sobie-małgorzatę
Maria Dąbrowska Cytaty: Nikt nie przyznaje się chętnie do siebie takiego, jakim go widzą inni ludzie. -Maria Dąbrowska
nikt-nie-przyznaje-ę-chętnie-do-siebie-takiego-jakim-go-widzą-inni-ludzie
Maria Dąbrowska Cytaty: Prócz tego, co jest możliwe, jest jeszcze to, co jest konieczne. -Maria Dąbrowska
prócz-tego-co-jest-możliwe-jest-jeszcze-to-co-jest-konieczne
Maria Dąbrowska Cytaty: Dobrzy ludzie nigdy o siebie nie dbają. Tak jakby naprawdę nie byli dla tego świata. -Maria Dąbrowska
dobrzy-ludzie-nigdy-o-siebie-nie-dbają-tak-jakby-naprawdę-nie-byli-dla-tego-świata
Maria Dąbrowska Cytaty: Despotyczna młodość łaknie aprobaty nawet od świata, który skazuje na zagładę. -Maria Dąbrowska
despotyczna-młodość-łaknie-aprobaty-nawet-od-świata-który-skazuje-na-zagładę
Maria Dąbrowska Cytaty: Nie ma innego zaklęcia na szczęście -jak tylko umieć i lubić pracować. -Maria Dąbrowska
nie-innego-zaklęcia-na-szczęście-jak-tylko-umieć-i-lubić-pracować
Maria Dąbrowska Cytaty: Inteligencja jest tą przyprawą, która z najpospolitszych rzeczy robi cuda. -Maria Dąbrowska
inteligencja-jest-tą-przyprawą-która-z-najpospolitszych-rzeczy-robi-cuda
Maria Dąbrowska Cytaty: Idea rośnie przede wszystkim krwią swoich ofiar. -Maria Dąbrowska
idea-rośnie-przede-wszystkim-krwią-swoich-ofiar
Maria Dąbrowska Cytaty: Pewne zaniedbanie formy jest konieczne, aby duch mógł przez nią przezierać. -Maria Dąbrowska
pewne-zaniedbanie-formy-jest-konieczne-aby-duch-mógł-przez-ą-przezierać
Maria Dąbrowska Cytaty: To prawda, że dobra tego świata są ograniczone i ludzie zawsze je muszą sobie wydzierać. Niedole tylko zdają się nie mieć granic. -Maria Dąbrowska
to-prawda-że-dobra-tego-świata-są-ograniczone-i-ludzie-zawsze-muszą-sobie-wydzierać-niedole-tylko-zdają-ę-nie-mieć-granic
Maria Dąbrowska Cytaty: Wartość Polaka mierzy się stosunkiem do tego, co polskim nie jest. -Maria Dąbrowska
wartość-polaka-mierzy-ę-stosunkiem-do-tego-co-polskim-nie-jest
Maria Dąbrowska Cytaty: W życiu bywają noce i bywają dnie powszednie, a czasem bywają też niedziele. Rzadziej się to zdarza niż w kalendarzu... -Maria Dąbrowska
w-życiu-bywają-noce-i-bywają-dnie-powszednie-a-czasem-bywają-też-niedziele-rzadziej-ę-to-zdarza-ż-w-kalendarzu
Maria Dąbrowska Cytaty: Czyż przyjaźń prawdziwa nie polega na łamaniu wszelkich przepisów dyskrecji? -Maria Dąbrowska
czyż-przyjaźń-prawdziwa-nie-polega-na-łamaniu-wszelkich-przepisów-dyskrecji
Maria Dąbrowska Cytaty: Historia rzadko ma coś wspólnego z elegancją. -Maria Dąbrowska
historia-rzadko-coś-wspólnego-z-elegancją
Maria Dąbrowska Cytaty: Codzienną pracą twoją możesz wszys­tko dob­re na tym świecie zep­suć i wszys­tko złe naprawić. -Maria Dąbrowska
codzienną-pracą-twoją-możesz-wszys­tko-dob­re-na tym-świecie-zep­suć-i wszys­tko-złe-naprawić
Maria Dąbrowska Cytaty: Nie wra­ca się nig­dy na dob­re tam, skąd się nieg­dyś wyszło. -Maria Dąbrowska
nie-wra­ca ę-nig­dy-na dob­re-tam-skąd ę-nieg­dyś-wyszło
Maria Dąbrowska Cytaty: So­lidar­ność, miłość, god­ność - do­piero w imię tych rzeczy postępu­jemy jak ludzie. -Maria Dąbrowska
so­lidar­ność-miłość-god­ność- do­piero-w imię-tych-rzeczy-postępu­jemy-jak ludzie
Maria Dąbrowska Cytaty: Tych rzeczy naj­lep­szych - ser­ca, które nas kocha, słońca, które nam świeci - i tak na włas­ność mieć nie podobna. -Maria Dąbrowska
tych-rzeczy-naj­lep­szych- ser­ca-które-nas-kocha-słońca-które-nam-świeci- i tak-na włas­ność-mieć-nie podobna
Maria Dąbrowska Cytaty: Pis­mo i sztu­ka to je­dyni świad­ko­wie czasów. -Maria Dąbrowska
pis­mo-i sztu­ka-to ­dyni-świad­ko­wie-czasów
Maria Dąbrowska Cytaty: Za każdym Don Kicho­tem wszczy­nającym awan­tu­ry idzie zaw­sze San­cho Pan­sa, który je wykorzystuje. -Maria Dąbrowska
za każdym-don-kicho­tem-wszczy­nającym-awan­­ry-idzie-zaw­sze-san­cho-pan­-który- wykorzystuje
Maria Dąbrowska Cytaty: Być tak da­lece kimś, że można so­bie poz­wo­lić na by­cie nikim. -Maria Dąbrowska
być-tak-da­lece-kimś-że można-so­bie-poz­wo­lić-na by­cie-nikim
Maria Dąbrowska Cytaty: Po­wieść nie ma przyszłości? Zmie­rzch po­wieści to za­bobon li­terac­kiej ga­wie­dzi. Jak w in­nych śro­dowis­kach wróżby o końcu świata. -Maria Dąbrowska
po­wieść-nie  przyszłoś-zmie­rzch-po­wieś-to za­bobon-li­terac­kiej-ga­wie­dzi-jak w in­nych-śro­dowis­kach-wróżby-o końcu
Maria Dąbrowska Cytaty: Je­dyny dra­mat człowieka to brak sto­sun­ku do wie­czności, do ta­jem­ni­cy bytu. -Maria Dąbrowska
je­dyny-dra­mat-człowieka-to brak-sto­sun­ku-do wie­cznoś-do ­jem­­cy-bytu
Maria Dąbrowska Cytaty: Próżność - to najżałośniej­sza pos­tać miłości do ludzi, którą, gdy nie stać nas na sa­mych siebie, każe nam żyć nie ty­le dla dru­gich, ile przez dru­gich i w oczach drugich. -Maria Dąbrowska
Maria Dąbrowska Cytaty: Piekło jest na ziemi, jest w każdym człowieku i każdy z nas może stanąć przed jakimś wewnętrznym sądem ostatecznym. I zmartwychwstać z niego innym, nowym człowiekiem. -Maria Dąbrowska
piekło-jest-na-ziemi-jest-w-każdym-człowieku-i-każdy-z-nas-może-stanąć-przed-jakimś-wewnętrznym-sądem-ostatecznym-i-zmartwychwstać-z-niego
Maria Dąbrowska Cytaty: Polacy są od improwizacji, może to jest nasze nieszczęście, ale jakby i tego nie było, niewiele by zostało. -Maria Dąbrowska
polacy-są-od-improwizacji-może-to-jest-nasze-nieszczęście-ale-jakby-i-tego-nie-było-niewiele-by-zostało
Maria Dąbrowska Cytaty: Prócz tego, co jest możliwe, jest jeszcze to, co konieczne. -Maria Dąbrowska
prócz-tego-co-jest-możliwe-jest-jeszcze-to-co-konieczne
Maria Dąbrowska Cytaty: Pismo i sztuka to jedyni świadkowie naszych czasów. -Maria Dąbrowska
pismo-i-sztuka-to-jedyni-świadkowie-naszych-czasów