Marta Fox Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Marta Fox Cytaty: Na­miętność przy­niosła nas kto­regoś dnia, a śmierć za­bie­rze które­goś wieczoru. -Marta Fox
na­miętność-przy­niosła-nas-kto­regoś-dnia-a śmierć-za­bie­rze-które­goś-wieczoru
Marta Fox Cytaty: I wca­le nie chodzi o to, by pry­wat­ność wy­nosić do ran­gi sztu­ki, ale prze­de wszys­tkim, by sięgać po pra­wa kreac­ji; by na­wet in­tymne zwie­rze­nie ob­le­kać w maskę, a swoją tyl­ko wrażli­wość opan­cerzać w formę. -Marta Fox
Marta Fox Cytaty: Po­woli ka­mienieję jeszcze bardziej  -Marta Fox
po­woli-ka­mienieję-jeszcze-bardziej 
Marta Fox Cytaty: Wy­par­cie - to rodzaj zdra­dy, jej ni­by niepo­zor­ny wa­riant. Wy­par­cie - na­wet bar­dziej poz­ba­wia związek sen­su niż in­ne, spek­ta­kular­ne wa­rian­ty zdra­dy. Wy­par­cie oz­nacza zlek­ce­ważenie, nielojalność. -Marta Fox
Marta Fox Cytaty: Zdarza się, że myślę: już bar­dziej nie można kochać, a na dru­gi dzień od­kry­wam, że kocham o je­den dzień bardziej. -Marta Fox
zdarza-ę-że myślę-już-bar­dziej-nie można-kochać-a na dru­gi-dzień-od­kry­wam-że kocham-o ­den-dzień-bardziej
Marta Fox Cytaty: - Wszys­cy jes­teśmy egois­ta­mi - do­kończyłem - myśli­my tyl­ko o so­bie, a jeżeli zdarza nam się o kimś dru­gim, to dla­tego, by dla swoich celów wy­korzys­tać. Ta­ka jest, nies­te­ty, bru­tal­na praw­da o życiu. -Marta Fox
Marta Fox Cytaty: Bo ot­rzy­muje się tyl­ko to, o co za­biega się z taką właśnie względną obojętnością. Spraw­dziło się to w moim życiu wielekroć. -Marta Fox
bo ot­rzy­muje ę-tyl­ko-to-o co za­biega ę-z taką-właśnie-względną-obojętnośą-spraw­dziło ę-to w moim-życiu-wielekroć
Marta Fox Cytaty: Je­dyny ra­tunek dla mnie tkwić w te­raźniej­szości tak bar­dzo, by nie myśleć o przyszłości. -Marta Fox
je­dyny-ra­tunek-dla-mnie-tkwić-w te­raźniej­szoś-tak-bar­dzo-by nie myść-o przyszłoś
Marta Fox Cytaty: Mnie się czas dłuży, bo nie mam te­go, co go skraca. -Marta Fox
mnie ę-czas-dłuży-bo nie mam-te­go-co go skraca
Marta Fox Cytaty: Je­go facho­wiec zos­ta­wił roz­be­beszoną łazienkę i zniknął na tydzień. Po ty­god­niu wpraw­dziw wrócił, ale Fi­lip wo­lał nie oglądać je­go za­pijaczo­nej fizys. -Marta Fox
je­go-facho­wiec-zos­­wił-roz­be­beszoną-łazienkę-i zniknął-na tydzień-po ty­god­niu-wpraw­dziw-wrół-ale-fi­lip-wo­ł
Marta Fox Cytaty: W głębi ser­ca, które­go prze­cież nie mam-chciałabym wyz­wo­lić się z pan­cerza, w którym tkwię. Z klat­ki. Wyf­runąć ja­koś. Jak Piot­ruś Pan al­bo jak sen o lek­kości, o ba­lonie, po­rywającym za­miast Tad­ka Niejad­ka-właśnie mnie. -Marta Fox
Marta Fox Cytaty: Łagod­ność to dob­ro w pos­ta­ci czys­tej, niczym nies­każonej; ta­kie, które nie jest wy­nikiem żad­nej kal­ku­lac­ji ani gry czy stra­tegii przys­to­sowa­nia się do sy­tuac­ji al­bo wyu­czo­nych za­sad. Po­tul­ność na­tomiast nieko­nie­cznie mu­si iść w parze z na­turalną dob­ro­cią. Nie mu­si być krys­ta­licznie czys­ta, może wy­nikać z ko­nie­czności by­cia po­tul­nym, po­nieważ te­go wy­magają wa­run­ki zewnętrzne lub ktoś zmuszający nas do tego. -Marta Fox
Marta Fox Cytaty: Grzeczne dziew­czyn­ki idą do nieba, a nieg­rzeczne gdzie chcą  -Marta Fox
grzeczne-dziew­czyn­ki-idą-do nieba-a nieg­rzeczne-gdzie-chcą 
Marta Fox Cytaty: Szczęście i ra­dość nie spa­dają jak man­na z nieba, trze­ba zma­gać się z otocze­niem i ze sobą, ale zło zos­ta­je uka­rane, a dob­ro zwy­cięża. W baj­kach zawsze. -Marta Fox
szczęście-i ra­dość-nie spa­dają-jak man­na-z nieba-trze­ba-zma­gać ę-z otocze­niem-i ze sobą-ale-zło-zos­­-uka­rane
Marta Fox Cytaty: Za­nurzyć się w da­tach, godzi­nach, czyn­nościach. Reali­zować pun­kt po pun­kcie. Nie poz­wo­lić, by coś mnie dot­knęło jeszcze bar­dziej. Uod­pornić się. Zesztywnieć. -Marta Fox
za­nurzyć ę-w da­tach-godzi­nach-czyn­nościach-reali­zować pun­kt-po pun­kcie-nie poz­wo­lić-by coś-mnie-dot­knęło-jeszcze
Marta Fox Cytaty: Us­pokój się, us­pokój się te­raz, kiedy już wiesz, o co w życiu chodzi, kiedy już wiesz, że o nic. -Marta Fox
us­pokój-ę-us­pokój ę-te­raz-kiedy-już-wiesz-o co w życiu-chodzi-kiedy-już-wiesz-że o nic
Marta Fox Cytaty: Ra­dość też bo­li. Ale to nic. Ból urzeczy­wis­tnia. Tyl­ko on jest praw­dzi­wy. Wszys­tko z niego: strach, roz­pacz, tęskno­ta, której za­bić nie można, bo prze­myca się w ko­lorze oczu i za­pachu. I dla­tego jest wie­czna, jak trawa. -Marta Fox
Marta Fox Cytaty: Dos­ko­nała jest tyl­ko ku­la i trójkąt równoboczny. -Marta Fox
dos­ko­nała-jest tyl­ko-ku­-i trójkąt-równoboczny
Marta Fox Cytaty: Ser­ce z uszka­mi - chciałabym ta­kie mieć. I by in­ni je mieli. Bo to ser­ce, które wszys­tko słyszy, na­wet to, co w duszy gra, a to szan­sa, by kochać uważnie. -Marta Fox
ser­-z uszka­mi- chciałabym-­kie-mieć-i by in­- mieli-bo to ser­-które-wszys­tko-słyszy-na­wet-to-co w duszy-gra-a to szan­
Marta Fox Cytaty: Wszys­tko jest po coś. Przy­naj­mniej w moim życiu. A jeśli te­raz nie wiem po co, to nie znaczy, że nig­dy się te­go nie do­wiem. A jak się do­wiem, to wówczas już będę ro­zumiała, że tak właśnie miało być i to było dla mnie dob­re, choć kiedyś wy­dawało mi się złe. -Marta Fox
Marta Fox Cytaty: Miłość is­tnieje i nie umiera. Możli­we, że od­chodzi, ale po to tyl­ko, by od­rodzić się do­roślej, mniej zachłan­nie, bar­dziej to­leran­cyjnie i cier­pli­wie w in­nym związku. -Marta Fox
Marta Fox Cytaty: Ludzie nie pot­ra­fią bez lęku ani kochać, ani nienawidzić. -Marta Fox
ludzie-nie pot­ra­fią-bez-lęku-ani-kochać-ani-nienawidzić
Marta Fox Cytaty: Młodość mu­si się wyszu­mieć tak, jak sta­rość mu­si się wypierdzieć. -Marta Fox
młodość-mu­ ę-wyszu­mieć-tak-jak sta­rość-mu­ ę-wypierdzieć
Marta Fox Cytaty: Zdradzać się przed ludźmi oz­nacza głupotę. Zdradzać się przed sa­mym sobą - słabość i niedos­ta­teczną dys­cyplinę. Trze­ba sa­memu być w pan­cerzu, żeby dru­gich w pan­cerze za­kuć. Pew­ne myśli, uczu­cia i od­ruchy na­leży w so­bie bez­względnie i bez­li­tośnie za­bijać. Trze­ba być pew­nym siebie jak pre­cyzyj­ne­go instrumentu. -Marta Fox
Marta Fox Cytaty: Nie można żyć światem, który stworzyła nasza wyob­raźnia. To, co kocha­my w dru­gim człowieku, jest często również wyt­wo­rem naszej wyobraźni. -Marta Fox
nie-można-żyć-światem-który-stworzyła-nasza-wyob­raźnia-to co kocha­my-w dru­gim-człowieku-jest często-również-wyt­wo­rem-naszej
Marta Fox Cytaty: Jed­no jest pew­ne - zaw­sze jest coś za coś al­bo zamiast. -Marta Fox
jed­no-jest pew­ne- zaw­sze-jest coś-za coś-al­bo-zamiast
Marta Fox Cytaty: Ty się tak nie na­pinaj jak gu­ma w rus­kich gaciach  -Marta Fox
ty ę-tak-nie na­pinaj-jak gu­-w rus­kich-gaciach 
Marta Fox Cytaty: Każdy taniec jest odkryciem nas samych -Marta Graham
każdy-taniec-jest-odkryciem-nas-samych
Marta Fox Cytaty: Ja cię błagam gorąco, na wszys­tkie świętości: nie myśl. Nic już nie myśl, nig­dy. Bo jak ty, nie daj Boże, zaczy­nasz myśleć, to nam to wy­raźnie szkodzi na życiorys. -Marta Madera
ja ę-błagam-gorąco-na wszys­tkie-świętoś-nie myśl-nic już-nie myśl-nig­dy-bo jak ty-nie daj-boże-zaczy­nasz-myść-to nam
Marta Fox Cytaty: Cier­pienie z po­wodu zdra­dy, z po­wodu miłości, to wiel­ka przy­goda. Prze­cież naj­lep­sze co człowieka może spot­kać w życiu to to, że czu­je miłość. Także to, że umie płakać, krzyczeć, cierpieć. -Márta Mészáros
Marta Fox Cytaty: Jeśli dobrze orientujesz się w zagadnieniach związanych z jakąś formą działalności gospodarczej, jakimś hobby lub sprawami jakiejś społeczności, powinieneś przeanalizować niewygody, jakie ludzie napotykają w tym obszarze - trudności, które blokują rozwój. Każda z takich przeszkód może stanowić znakomitą okazję do zrobienia dobrego biznesu. -Scott Fox