Maverick123 Cytaty

Maverick123 Cytaty: Wy, co mie­szka­cie w Wołominie, po pies­kach sprzątaj­cie w mieścinie. Ludzie, co na spa­cer chodzą, niech w czys­tości so­bie brodzą, ga­dając o miłej dziedzinie. -Maverick123


wy-co mie­szka­cie-w wołominie-po-pies­kach-sprzątaj­cie-w mieścinie-ludzie-co na spa­cer-chodzą-niech-w czys­toś-so­bie-brodzą
Maverick123 Cytaty: dzień ... de­likat­nie kon­tu­ry twe­go ciała rysuje po­całowa­ne usta miłością ok­ry­te błądzą cze­kając ... na ciepła kawałek  -Maverick123


dzień-de­likat­nie-kon­­ry-twe­go-ciała-rysuje-po­całowa­ne-usta-miłośą-ok­ry­te-błądzą-cze­kając-na-ciepła-kawałek 
Maverick123 Cytaty: z lęku przed światłem z ciem­ności do ciemności drzwi otwieramy  -Maverick123


z lęku-przed-światłem-z-ciem­noś-do ciemnoś-drzwi-otwieramy 
Maverick123 Cytaty: spo­za firanki oczy złak­nione wrażeń - mar­twa natura  -Maverick123


spo­za-firanki-oczy-złak­nione-wrażeń-mar­twa-natura 
Maverick123 Cytaty: w świętym chaosie grze­biemy ideały - bez­droża sacrum  -Maverick123


w świętym-chaosie-grze­biemy-ideały-bez­droża-sacrum 
Maverick123 Cytaty: dra­mat is­tnienia - zbun­to­wani frustraci z dyp­lo­mem w ręku  -Maverick123


dra­mat-is­tnienia-zbun­to­wani-frustraci-z-dyp­lo­mem-w ręku 
Maverick123 Cytaty: mil­czący wieczór wy­poczy­nek z rodziną - pla(z)ma na ścianie  -Maverick123


mil­czący-wieczór-wy­poczy­nek-z rodziną-plaz-na ścianie 
Maverick123 Cytaty: piekiel­ne niebo za­woalo­wany świat świętej obłudy  -Maverick123


piekiel­ne-niebo-za­woalo­wany-świat-świętej-obłudy 
Maverick123 Cytaty: gdzieś na przystani cze­kasz z nadzieją na prom... co nie przypłynie  -Maverick123


gdzieś-na przystani-cze­kasz-z nadzieją-na prom-co-nie przypłynie 
Maverick123 Cytaty: Ukiah... haiku inaczej słowa kuszące poezją doz­nań wzniosłych - Na Zaw­sze Twoja  -Maverick123


ukiah-haiku inaczej-słowa-kuszą-poezją-doz­nań-wzniosłych-na-zaw­sze-twoja 
Maverick123 Cytaty: w smut­ku powodzi kruchością wiatr zwy­cięża - wie­rzba płacząca  -Maverick123


w smut­ku-powodzi-kruchośą-wiatr-zwy­ęża-wie­rzba-płacząca 
Maverick123 Cytaty: rządy bankierów w de­mok­ra­tycznych kra­jach -  po­zor­na wolność  -Maverick123


rządy-bankierów-w-de­mok­ra­tycznych-kra­jach- -po­zor­na-wolność 
Maverick123 Cytaty: Pew­na ko­bieta ro­dem z Tłuszcza, spy­tana dlacze­go się puszcza, od­rzekła, że męża szuka, ale to jest trud­na sztuka. Choć nadzieja ją nie opuszcza. -Maverick123


pew­na-ko­bieta-ro­dem-z tłuszcza-spy­tana-dlacze­go ę-puszcza-od­rzekła-że męża-szuka-ale-to jest trud­na-sztuka-choć-nadzieja
Maverick123 Cytaty: Kocham cię Tak zwyczajnie I niez­wyczaj­nie Bez pośpiechu Otu­lony Delikatnie Twym oddechem Dotykam Jed­wabnych włosów Wil­gotnych ust Całego ciała Namiętnie Co­raz mocniej Przytulam Całuję Jak lubisz I nie przestaję Aż szep­niesz …  Już  -Maverick123


Maverick123 Cytaty: Kiedy będziesz …  W za­sięgu Mych ra­mion Oczy Twe Mnie zacza­rują Urzekną, omamią Ręce splotą się ra­zem Sta­niesz się Wyśnionym ob­ra­zem Uwol­nisz zmysły me  Dzi­kie, ukryte Nieod­gadnione, niewyżyte Świat wte­dy …  Za­pom­ni O naszym istnieniu A my uto­niemy W miłości płomieniu Sta­niemy się Wte­dy jednością Uni­kalną Podwójną radością Stru­mienie Z duszy wytrysną Gwiaz­dy z podwójną Siłą rozbłysną A myśli zaśpiewają, Za­tańczą, zagrają I niewysłowionej eufo­rii Uniesień zaz­nają …  -Maverick123


Maverick123 Cytaty: dziew­czy­no jesienna bądź … ta­ka nienasycona niecodzienna ta­ka … jak na dworze burza z pioru­nami i wichurą która wszys­tko wzburza bądź ... moją obsesją głęboką życia refleksją moim bądź zniewoleniem zdu­mieniem i zwątpieniem ek­stazą bądź i szałem ma­gicznym zaklęciem które be­zus­tannie szeptałem  -Maverick123


Maverick123 Cytaty: plaża w bi­kini - wyob­raźnia z fantazją w let­nim upale  -Maverick123


plaża-w bi­kini-wyob­raźnia-z fantazją-w-let­nim-upale 
Maverick123 Cytaty: mil­czące kwiaty mil­czących, zra­nionych dusz - mil­cząc krzyczymy  -Maverick123


mil­czą-kwiaty-mil­czących-zra­nionych-dusz-mil­cząc-krzyczymy