Mistrzynipióra Cytaty

Mistrzynipióra Cytaty: To niep­rawda, że ból z cza­sem zni­ka. On się tyl­ko stabilizuje. -MistrzyniPióra


to niep­rawda-że ból-z cza­sem-zni­ka-on ę-tyl­ko-stabilizuje
Mistrzynipióra Cytaty: Nie widziała ce­lu. Biegła.Po pros­tu biegła. Wie­działa gdzie, do k o g o, ale nie wie­działa po co. Na­wet jeśli do­bieg­nie, jeśli po­kona wszys­tkie przeszko­dy, tra­fi w cho­re, błędne koło. Bo wa­riac­twem jest cier­pieć 351 dni, cie­szyć się 14 dni, które miną jak 2 dni. -MistrzyniPióra


Mistrzynipióra Cytaty: Ciągle pi­sała o pus­tce. O tra­ceniu ko­goś. O sa­mot­ności. Była tak głupia, że nie zda­wała so­bie spra­wy jak to jest ko­goś ut­ra­cić nap­rawdę. Na zaw­sze. Nie mówiła o NIM, ani o n i m.O kimś, ko­mu nie zdążyła jeszcze wielu rzeczy po­wie­dzieć i bru­tal­nie jej uświado­miono, że już te­go nie zrobi. -MistrzyniPióra


Mistrzynipióra Cytaty: Żyjąc resztka­mi nadziei, że is­tniałeś nap­rawdę, po­woli uświada­miam so­bie - jes­teś tyl­ko wspomnieniem. -MistrzyniPióra


Żyjąc-resztka­mi-nadziei-że is­tniałeś-nap­rawdę-po­woli-uświada­miam-so­bie- jes­teś-tyl­ko-wspomnieniem
Mistrzynipióra Cytaty: Od dnia, w którym Cię poz­nałam nie tra­fił się jeszcze ta­ki, w którym bym o To­bie nie myślała. -MistrzyniPióra


od dnia-w którym cię-poz­nałam-nie tra­fił ę-jeszcze-­ki-w którym bym-o to­bie-nie myśła
Mistrzynipióra Cytaty: Gdzie nat­chnienie, gdzie jest natchnienie? Każde wy­doby­te słowo zna już swo­je brzmienie. -MistrzyniPióra


gdzie-nat­chnienie-gdzie-jest natchnienie-każde-wy­doby­te-słowo-zna-już-swo­-brzmienie
Mistrzynipióra Cytaty: Ciszą okłamu­jesz, uczuć nie szanujesz. -MistrzyniPióra


ciszą-okłamu­jesz-uczuć-nie szanujesz
Mistrzynipióra Cytaty: Kiedy za­mieniłeś moją rzeczy­wis­tość w przeszłość...?  -MistrzyniPióra


kiedy-za­mieniłeś-moją-rzeczy­wis­tość-w przeszłość 
Mistrzynipióra Cytaty: ...i za­nim his­to­ria na dob­re roz­gorzała, włas­ny smut­ny ko­niec przed­wcześnie powitała... -MistrzyniPióra


i-za­nim-his­to­ria-na dob­re-roz­gorzała-włas­ny-smut­ny-ko­niec-przed­wcześnie-powitała
Mistrzynipióra Cytaty: Fa­la miłości. Fa­la radości. Odpływam w nicości. Nie ma namiętności. Słońcem kochana, Księżycem wołana, ciszą zalana:


Mistrzynipióra Cytaty: Ile już dni zna­my się nawzajem? Ile już ra­zy cie­szyłam się rajem? Ile już chwil spędziłam czekając? Czy wyt­rzy­mam dłużej udając...? Wierzę, wciąż wierzę, nadzieją się duszę, Tym bzdur­nym prag­nieniem umysł swój kuszę. Czy kiedyś za­kończy to os­ta­teczna zmiana? Czy będę mar­twa czy będę kochana...? Sen­su w tym nie ma i nig­dy nie znajdziesz, Dla ta­kiej błahos­tki zimną odnajdziesz, Po­wiesz:


Mistrzynipióra Cytaty: Żyję w trzech szczęśli­wych związkach... Nieważne, że żaden z nich nie is­tnieje. Nieważne, że nikt o nich nie wie. Nic nie jest ważne, bo teore­tycznie jes­tem królową życia. -MistrzyniPióra


Mistrzynipióra Cytaty: Ni­by wiem, że czas szyb­ko le­ci. Ni­by wiem, że na­dal is­tniejesz. Ni­by wiem, że fi­zycznie niemożli­we jest, żebym te­raz umarła. Ale nie mogę już wyt­rzy­mać bez Ciebie. -MistrzyniPióra


Mistrzynipióra Cytaty: Choć nikt w to nie wie­rzy... po każdym zachodzie zaw­sze następu­je wschód. -MistrzyniPióra


choć-nikt-w to nie wie­rzy-po każdym-zachodzie-zaw­sze-następu­-wschód
Mistrzynipióra Cytaty: Jak będąc dla ko­goś wszys­tkim, można kiedy­kol­wiek stać się niczym?  -MistrzyniPióra


jak-będąc-dla-ko­goś-wszys­tkim-można-kiedy­kol­wiek-stać ę-niczym 
Mistrzynipióra Cytaty: To wszys­tko jest ta­kie... bardzo. -MistrzyniPióra


Mistrzynipióra Cytaty: Zaw­sze się ja­koś układa. Zaw­sze, po­mimo wszys­tkiego, do siebie wra­camy. Zaw­sze pot­ra­fię po­now­nie być szczęśli­wa. A po­tem się budzę. -MistrzyniPióra


zaw­sze ę-ja­koś-układa-zaw­sze po­mimo-wszys­tkiego-do siebie-wra­camy-zaw­sze pot­ra­fię-po­now­nie-być-szczęśli­wa
Mistrzynipióra Cytaty: Naj­gor­sze jest to, że muszę żyć dalej. -MistrzyniPióra


naj­gor­sze-jest to-że muszę-żyć-dalej