Myarczi Cytaty

Myarczi Cytaty: To było tak, że pus­tka pi­sała za mnie, a te­raz, gdy już przy mnie nie jest tak pus­to, nie ma ktoś pisać. -MyArczi


to było-tak-że pus­tka-pi­ła-za mnie-a te­raz-gdy-już-przy-mnie-nie jest tak-pus­to-nie  ktoś-pisać
Myarczi Cytaty: Nie umiem się żeg­nać, więc najzwyczaj­niej się nie kończę. -MyArczi


nie-umiem ę-żeg­nać-więc-najzwyczaj­niej ę-nie kończę
Myarczi Cytaty: Roz­ma­wiamy ze sobą ale bez siebie samych. -MyArczi


roz­­wiamy-ze sobą-ale-bez-siebie-samych
Myarczi Cytaty: - a więc dlacze­go pijesz? - by mówi­li, że to al­ko­hol mnie zniszczył i za­bił, nie miłość. -MyArczi


 a więc-dlacze­go-pijesz-by mówi­li-że to al­ko­hol-mnie-zniszczył-i za­bił-nie miłość
Myarczi Cytaty: Wyjątki bu­dują ludzi. -MyArczi


wyjątki-bu­dują-ludzi
Myarczi Cytaty: Sen często by­wa je­dyną możli­wością rewanżu. -MyArczi


sen-często-by­wa-­dyną-możli­wośą-rewanżu
Myarczi Cytaty: Słucha­niem można przy­tulić do serca. -MyArczi


słucha­niem-można-przy­tulić-do serca
Myarczi Cytaty: Chaos i nieporządek jest właśnie ma­ni­fes­tacją upad­ku, który spo­wodo­wał strzas­ka­nie na ka­wałki. Gdy­by się połączyć- to tak jak­by o kant du­py roz­bić to, co było. -MyArczi


chaos-i nieporządek-jest właśnie-­­fes­tacją-upad­ku-który-spo­wodo­wał-strzas­ka­nie-na ka­wałki-gdy­by ę-połączyć-to tak
Myarczi Cytaty: Ga­leonem za­gubiłem się na środ­ku oceanu, i do­padł mnie sztorm, i por­wały mnie fa­le, i poz­nałem gniew na­tury, i dry­fując zna­lazłem. Zna­lazłem szczęście i spokój w os­tatniej des­ce ratunku. -MyArczi


Myarczi Cytaty: Nie sądzę, by można było nap­ra­wić każdy związek. Nie wiem, czy się da, ale wiem, że jeśli is­tnieje ta­ka możli­wość, to szcze­ra roz­mo­wa ze sobą mu­si być te­go początkiem. -MyArczi


Myarczi Cytaty: poz­naję Cię w szpitalach i kłócę się z Tobą na cmentarzach niena­widzę w biegu wy­baczam Ci w konfesjonałach kocham w metrze umieram w całości szu­kam Cię w za­mian za to że usil­nie próbu­jesz się ukryć roz­ma­wiam bez przerwy piszę seriami nieus­tannie próbuję ga­sić te mosty które za mną spalasz  -MyArczi


Myarczi Cytaty: Cze­kałem wraz z in­ny­mi na nor­malność i długo przyszło nam cze­kać. Reszta cze­kała wciąż, jak­by na cud. I by­li źli, i złości­li się, bo nie nad­szedł. By­li źli na prze­ciętność, na niemożli­wość zdarze­nia się cudu. -MyArczi


Myarczi Cytaty: Po­zos­ta­wiono mnie, bym czu­wał. Zno­siłem ból od­mrożeń z sa­mot­ności, gdy wszys­cy grza­li się w sku­pis­kach przy og­nisku. Nau­czo­no mnie jak zno­sić ból, by nie um­rzeć. Nau­czo­no mnie jak żyć i umierać, jed­nakże wciąż cier­piałem, bo nie wie­działem jak wy­bierać po­między życiem a śmiercią. -MyArczi


Myarczi Cytaty: Miałem sen. Ludzie chodzi­li i umiera­li, a wokół nich nie było żad­nych mo­gił. Umiera­li, bo by­li puści. Wraz z po­ran­kiem dos­trzegłem, że jes­teśmy jak Ci ludzie, po­nieważ ma­my wszys­tko, ale wszys­tko ma­my w rękach, a nie w so­bie. Nasze ręce są kruche, a wnętrza zam­knięte. I umiera­my idąc, co­raz spoglądając z nadzieją, że mo­giły wokół siebie ujrzymy. -MyArczi


Myarczi Cytaty: Zaufa­nie to li­nia ciągła, która nie pod­le­ga kategoriom. -MyArczi


zaufa­nie-to li­nia-ągła-która-nie pod­­ga-kategoriom
Myarczi Cytaty: Nie ma ra­dości, która za­tapia oraz smut­ku, który zakotwicza. -MyArczi


nie- ra­doś-która-za­tapia-oraz-smut­ku-który-zakotwicza
Myarczi Cytaty: Na tym po­lega zgod­ność miej­sca w tra­gedii, by da­ne miej­sca zaw­sze po­pychały nas do płaczu. -MyArczi


na tym-po­lega-zgod­ność-miej­sca-w tra­gedii-by da­ne-miej­sca-zaw­sze-po­pychały-nas-do płaczu
Myarczi Cytaty: Miłością nie wy­kar­misz rodzi­ny, ale bez niej wszys­tko sma­kuje jed­na­kowo źle. -MyArczi


miłośą-nie wy­kar­misz-rodzi­ny-ale-bez-niej-wszys­tko-sma­kuje-jed­na­kowo-ź