Myslacawierszem Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Myslacawierszem Cytaty: Ohh... ile bym dała by przeżyć miłość. Lecz muszę cze­kać, cze­kać aż sa­ma mnie odnajdze. Nie wol­no pos­pie­szać miłości! Cier­pli­wość zro­bi swoje. -MyslacaWierszem
ohh-ile bym-dała-by przeżyć-miłość-lecz-muszę-cze­kać-cze­kać-aż ­-mnie-odnajdze-nie-wol­no-pos­pie­szać-miłoś
Myslacawierszem Cytaty: Jeżeli oczy mogą przyz­wyczaić się do ciem­ności, to dlacze­go ro­zum płata nam figle?  -MyslacaWierszem
jeżeli-oczy-mogą-przyz­wyczaić ę-do ciem­noś-to dlacze­go-ro­zum-płata-nam-figle 
Myslacawierszem Cytaty: Mówią:
mówią-nie- te­go-złego-co by na dob­re-nie wyszło-myślę-­kudni-kłamcy 
Myslacawierszem Cytaty: Przy­pom­nij so­bie, jak wiele by­li dla Ciebie war­ci niez­na­jomi ludzie. -MyslacaWierszem
przy­pom­nij-so­bie-jak wiele-by­li-dla-ciebie-war­-niez­na­jomi-ludzie
Myslacawierszem Cytaty: Przy­jaźń - je­dyne co kocham... -MyslacaWierszem
Myslacawierszem Cytaty: Miłość in­na, nie zro­zumiała, jest tyl­ko wartościowa. -MyslacaWierszem
miłość-in­na-nie zro­zumiała-jest tyl­ko-wartościowa
Myslacawierszem Cytaty: Większość osób za­kocha­nych wie dob­rze ja­ka jest miłość i ro­zumie to pojęcie, ja na­tomiast miłości nie mogę zrozumieć. -MyslacaWierszem
większość-osób-za­kocha­nych-wie-dob­rze-ja­ka-jest miłość-i ro­zumie-to pojęcie-ja na­tomiast-miłoś-nie mogę-zrozumieć
Myslacawierszem Cytaty: Cza­sem trze­ba przys­to­pować trochę z miłością, by nie po­pełnić głupstwa. -MyslacaWierszem
cza­sem-trze­ba-przys­to­pować-trochę-z miłośą-by nie po­pełć-głupstwa
Myslacawierszem Cytaty: Daję To­bie tak wiele, a jed­nak za mało. -MyslacaWierszem
daję-to­bie-tak-wiele-a jed­nak-za ło
Myslacawierszem Cytaty: Zro­bię so­bie tar­cze z przyk­rywki i hełm z gar­nka, a mie­czem moim będą słowa miłości. -MyslacaWierszem
zro­bię-so­bie-tar­cze-z przyk­rywki-i hełm-z gar­nka-a mie­czem-moim-będą-słowa-miłoś
Myslacawierszem Cytaty: Gdy myślę o To­bie, czuję ból. Gdy myślę o so­bie, czuję ek­stazę. Gdy myślę o Nas, nie czu­je już nic. -MyslacaWierszem
gdy-myślę-o to­bie-czuję-ból-gdy-myślę-o so­bie-czuję-ek­stazę-gdy-myślę-o nas-nie czu­-już-nic
Myslacawierszem Cytaty: To ja po­win­nam być tam gdzie Ty. To ja po­win­nam całować us­ta Jego. To ja po­win­nam o Nim śnić, a ty zab­rałaś mi Go całego. Myśłałam, że to przez­nacze­nie, że już nie prze­minie, a Ty Weszłaś w me życie i uk­radłaś każdą cudną chwilę. -MyslacaWierszem
Myslacawierszem Cytaty: W ciem­ności nie zauważam piękna Twoich oczu. -MyslacaWierszem
w ciem­noś-nie zauważam-piękna-twoich-oczu
Myslacawierszem Cytaty: Two­ja in­ność po­wodu­je, że nie mogę Cię zrozumieć. -MyslacaWierszem
two­ja-in­ność-po­wodu­-że nie mogę-cię-zrozumieć
Myslacawierszem Cytaty: Cza­sami natłok pra­cy spra­wia, że za­pomi­namy o czymś ważnym. Za­nied­bu­jemy miłość i przyjaźń... -MyslacaWierszem
cza­sami-natłok-pra­cy-spra­wia-że za­pomi­namy-o czymś-ważnym-za­nied­bu­jemy miłość-i przyjaźń
Myslacawierszem Cytaty: Człowiek pot­ra­fi całe życie uni­kać in­ne­go człowieka tyl­ko dla­tego, że bo­ji sie spoj­rzeć mu w oczy. Wciąż uk­ry­wamy się przed in­ny­mi ludzmi, kry­jemy sek­re­ty, myśli, uczu­cia... Ale dlacze­go? Cze­mu nie możemy pop­rostu wyk­rzyczeć świetu w twarz, te­go co tkwi nam głębo­ko w sercu? Podziel­my się myśla­mi, a na­pew­no poczu­jemy sie lepiej. -MyslacaWierszem
Myslacawierszem Cytaty: Jeżeli oczy są wi­zerun­kiem człowieka, to cze­mu mi­mo pięknej duszy sta­ramy sie je upiękrzyć?? Cze­mu uk­ry­wamy siebie, sta­ramy sie być kimś in­nym? Oczy mają wielką głębię, bo każdy człowiek jest piękny inaczej. -MyslacaWierszem
Myslacawierszem Cytaty: Kwaśne wi­nog­ro­na po­kazują praw­dzi­wy smak słod­kiego owocu... -MyslacaWierszem
kwaśne-wi­nog­ro­na-po­kazują-praw­dzi­wy-smak-słod­kiego-owocu
Myslacawierszem Cytaty: Różni ludzie różnie pos­trze­gają świat. Dla mnie szklan­ka jest zaw­sze do połowy pełna. Sta­ram się za­rażać moim op­ty­miz­mem. Lecz często zas­ta­nawiam się ja­ki jest sens nasze­go is­tnienia. Jes­teśmy po to by da­wać coś innym. -MyslacaWierszem
Myslacawierszem Cytaty: Na­wet w deszczu jest cos pięknego... -MyslacaWierszem
Myslacawierszem Cytaty: Mo­je ser­ce jest tak gorące, że gdy od­dam To­bie od­ro­binę Ciepła zro­zumiesz, że zaw­sze już chcesz sie przy nim ogrzewać... -MyslacaWierszem
mo­-ser­-jest tak-gorą-że gdy-od­dam-to­bie-od­ro­binę-ciepła-zro­zumiesz-że zaw­sze-już-chcesz-sie-przy-nim-ogrzewać
Myslacawierszem Cytaty: Chy­ba jed­nak wolę ob­ga­dywa­na być za ple­cami, bo słowa wy­powie­dziane w oczy bar­dziej bolą. -MyslacaWierszem
chy­ba-jed­nak-wolę-ob­ga­dywa­na-być-za ple­cami-bo słowa-wy­powie­dziane-w oczy-bar­dziej-bolą
Myslacawierszem Cytaty: Piękne mo­men­ty przychodzą niespodziewanie. Czu­jesz, że to ta chwi­la. Że to ten czas. Czas by być szczęśliwym. -MyslacaWierszem
piękne-mo­men­ty-przychodzą-niespodziewanie-czu­jesz-że to  chwi­-Że to ten-czas-czas-by być-szczęśliwym
Myslacawierszem Cytaty: Nies­te­ty zaz­drość może złamać każdą przyjaźń... -MyslacaWierszem
nies­te­ty-zaz­drość-może-złamać-każdą-przyjaźń
Myslacawierszem Cytaty: Na­wet gdy mi nap­rawdę zależy... z cza­sem Two­je wy­maga­nia stają się denne. -MyslacaWierszem
na­wet-gdy-mi nap­rawdę-zależy-z-cza­sem-two­-wy­maga­nia-stają ę-denne
Myslacawierszem Cytaty: To uczu­cie, kiedy przy­jaciel sta­je się kimś więcej. -MyslacaWierszem
to uczu­cie-kiedy-przy­jaciel-sta­ ę-kimś-więcej
Myslacawierszem Cytaty: Cza­sem war­to poświęcić siebie, by po­tem przyglądać się ro­dości nieznajomego. -MyslacaWierszem
cza­sem-war­to-poświęć-siebie-by po­tem-przyglądać ę-ro­doś-nieznajomego
Myslacawierszem Cytaty: Urodzić się psycho­patą to nie sztuka. Sztuką nau­czyć kochać. -MyslacaWierszem
urodzić ę-psycho­patą-to nie sztuka-sztuką-nau­czyć-kochać
Myslacawierszem Cytaty: Życie jest przek­ro­jem myśli i starań. -MyslacaWierszem
Życie-jest przek­ro­jem-myśli-i starań
Myslacawierszem Cytaty: ... Ta­kie są efek­ty, gdy próbu­jemy myśleć na siłę. -MyslacaWierszem
ta­kie-są efek­ty-gdy-próbu­jemy-myść-na łę
Myslacawierszem Cytaty: Marzyć - Myśleć anonimowo. -MyslacaWierszem
Myslacawierszem Cytaty: Kiedy Ci na kimś za­leży, nie zwra­casz uwa­gi na je­go wady. -MyslacaWierszem
kiedy-ci na kimś-za­ży-nie zwra­casz-uwa­gi-na ­go-wady
Myslacawierszem Cytaty: Przeg­ry­wając grę miłosną, marzy­my o dogrywce. -MyslacaWierszem
przeg­ry­wając-grę-miłosną-marzy­my-o dogrywce
Myslacawierszem Cytaty: Gdy nie ma­my co z sobą zro­bić, gni­jemy ze smut­ku, w rozpaczy. -MyslacaWierszem
gdy-nie ­my-co z sobą-zro­bić-gni­jemy-ze smut­ku-w rozpaczy
Myslacawierszem Cytaty: Po­co brałam od Ciebie nadzieje? Wie­działam, że to mat­ka głupców. Myślałam, ze tros­ki me roz­wiejesz, a Ty do­dałeś mi tyl­ko smutku. -MyslacaWierszem
po­co-brałam-od ciebie-nadzieje-wie­działam-że to mat­ka-głupców-myśłam-ze tros­ki-me roz­wiejesz-a-ty do­dałeś-mi tyl­ko