Nicholas Sparks Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Nicholas Sparks Cytaty: Człowiek zu­pełnie nie wie, kiedy to­nie, która krop­la wo­dy wyz­nacza mu koniec. -Nicholas Sparks
człowiek-zu­pełnie-nie wie-kiedy-to­nie-która-krop­-wo­dy-wyz­nacza-mu koniec
Nicholas Sparks Cytaty: W miłości nig­dy nie jest za późno na drugą szansę. -Nicholas Sparks
w miłoś-nig­dy-nie jest za późno-na drugą-szansę
Nicholas Sparks Cytaty: Pa­miętam każdą wspólnie spędzoną chwilę. A w każdej było coś wspa­niałego. Nie pot­ra­fię wyb­rać żad­nej z nich i po­wie­dzieć: ta znaczyła więcej niż pozostałe. -Nicholas Sparks
Nicholas Sparks Cytaty: Ow­szem cu­da się zdarzają. Arys­to­teles im dłużej ba­dał świat, tym bar­dziej wie­rzył w Boga. -Nicholas Sparks
ow­szem-cu­da ę-zdarzają-arys­to­teles im dłużej-ba­dał-świat-tym-bar­dziej-wie­rzył-w boga
Nicholas Sparks Cytaty: Uśmie­cham się wte­dy i mam przez chwilę wrażenie, że nie jes­tem sam. Ale jes­tem i w głębi duszy wiem, że zaw­sze będę. -Nicholas Sparks
uśmie­cham ę-wte­dy-i mam-przez-chwilę-wrażenie-że nie jes­tem-sam-ale jes­tem-i w głębi-duszy-wiem-że zaw­sze-będę
Nicholas Sparks Cytaty: Ale jechałem da­lej pat­rząc, jak jej pos­tać ma­leje co­raz bar­dziej, i czując, jak wy­myka mi się marzenie. -Nicholas Sparks
ale-jechałem-da­lej-pat­rząc-jak jej-pos­ć-­leje-co­raz-bar­dziej-i czując-jak wy­myka-mi ę-marzenie
Nicholas Sparks Cytaty: Jes­teśmy jak dzień i noc, nie możemy is­tnieć razem. -Nicholas Sparks
jes­teśmy-jak dzień-i noc-nie możemy-is­tnieć-razem
Nicholas Sparks Cytaty: Ale nau­czyłem się, że można żyć da­lej, bez względy na to, jak niemożli­wie się to wy­daje, i że ból... łagod­nieje.Nie mi­ja całko­wicie, lecz po pew­nym cza­sie nie jest już ta­ki dominujący. -Nicholas Sparks
Nicholas Sparks Cytaty: Jeszcze jed­na ludzka is­to­ta, tracąc Anioła Stróża, zos­tała ska­zana na kap­ry­sy losu. -Nicholas Sparks
jeszcze-jed­na-ludzka-is­to­-tracąc-anioła-stróża-zos­ła-ska­zana-na kap­ry­sy-losu
Nicholas Sparks Cytaty: Miałam wrażenie, że coś jest nie tak, że cze­goś mi bra­kuje. Do­piero gdy zo­baczyła, że nad­chodzisz plażą, zdałam so­bie sprawę, że bra­kowało mi ciebie. -Nicholas Sparks
miałam-wrażenie-że coś-jest nie tak-że cze­goś-mi bra­kuje-do­piero gdy-zo­baczyła-że nad­chodzisz-plażą-zdałam-so­bie
Nicholas Sparks Cytaty: Wiem ze każde mo­je pop­rzed­nie wciele­nie poszu­kiwało Ciebie. Nie ko­goś ta­kiego jak Ty, lecz Ciebie, nasze dusze bo­wiem zaw­sze muszą się połączyć  -Nicholas Sparks
wiem-ze każde-mo­-pop­rzed­nie-wciele­nie-poszu­kiwało-ciebie-nie ko­goś-­kiego-jak ty-lecz-ciebie-nasze-dusze-bo­wiem-zaw­sze
Nicholas Sparks Cytaty: Naj­smut­niej­si ludzie ja­kich w życiu spot­kałam, to ci, którzy nie in­te­resują się niczym głębo­ko. Pas­ja i za­dowo­lenie idą ze sobą w parze, a bez nich każde szczęście jest wyłącznie chwi­lowe, nie ma bo­wiem bodźca, który by je podtrzymywał. -Nicholas Sparks
Nicholas Sparks Cytaty: Choć być może nie chcesz te­go słuchać, pragnę, byś wie­dział, że na zaw­sze po­zos­ta­niesz cząstką mnie. Zasłużyłeś so­bie na szczególne miej­sce w moim ser­cu, które­go nikt nig­dy nie zajmie. -Nicholas Sparks
Nicholas Sparks Cytaty: Udało jej się od­po­wie­dzieć błędnie na każde py­tanie. Wiesz, ja­kim trze­ba być bys­trym, żeby źle od­po­wie­dzieć na każde pytanie?  -Nicholas Sparks
udało-jej ę-od­po­wie­dzieć-błędnie-na każde-py­tanie-wiesz ja­kim-trze­ba-być-bys­trym-żeby-ź-od­po­wie­dzieć-na każde
Nicholas Sparks Cytaty: Jes­teś każdą moją myślą, każdą nadzieją, każdym moim marze­niem i nieważne, co przy­niesie nam przyszłość: każdy wspólnie spędzo­ny dzień to naj­wspa­nial­szy dzień me­go życia. Zaw­sze będę na­leżał wyłącznie do ciebie. -Nicholas Sparks
Nicholas Sparks Cytaty: Życie, uświado­mił so­bie, bar­dzo przy­pomi­na piosenkę. Na początku jest ta­jem­ni­ca, na końcu - pot­wier­dze­nie, ale to w środ­ku kryją się wszys­tkie emoc­je, dla których cała spra­wa sta­je się war­ta zachodu. -Nicholas Sparks
Nicholas Sparks Cytaty: Nie mogłam da­lej cię okłamy­wać. Kłam­stwo um­niej­szyłoby war­tość naszych przeżyć, a ja te­go nie chcę. -Nicholas Sparks
nie-mogłam-da­lej-ę-okłamy­wać-kłam­stwo um­niej­szyłoby-war­tość-naszych-przeżyć-a ja te­go-nie chcę
Nicholas Sparks Cytaty: W ko­biecie dob­re jest tyl­ko to, co jest w niej najlepsze. -Nicholas de Chamfort
w ko­biecie-dob­re-jest tyl­ko-to-co jest w niej-najlepsze
Nicholas Sparks Cytaty: Prze­kona­nie jest su­mieniem umysłów. -Nicholas de Chamfort
Nicholas Sparks Cytaty: Trzy czwar­te sza­leństw są tyl­ko głupstwami. -Nicholas de Chamfort
trzy-czwar­te-sza­ństw-są tyl­ko-głupstwami
Nicholas Sparks Cytaty: Ekspert to ktoś, kto wie coraz więcej w coraz węższym zakresie, aż w końcu wie już wszystko o niczym. -Nicholas Butler
ekspert-to-ktoś-kto-wie-coraz-więcej-w-coraz-węższym-zakresie-aż-w-końcu-wie-już-wszystko-o-niczym
Nicholas Sparks Cytaty: Szczęście nie jest rzeczą łatwą. Bar­dzo trud­no zna­leźć je w so­bie, a niepo­dob­na gdzie indziej. -Nicholas de Chamfort
szczęście-nie jest rzeczą-łatwą-bar­dzo trud­no-zna­źć- w so­bie-a niepo­dob­na-gdzie-indziej
Nicholas Sparks Cytaty: Trze­ba wyb­rać: al­bo kochać ko­biety, al­bo je znać - rzeczy pośred­niej nie ma. -Nicholas de Chamfort
trze­ba-wyb­rać-al­bo-kochać-ko­biety-al­bo- znać- rzeczy-pośred­niej-nie 
Nicholas Sparks Cytaty: Można iść o zakład, że wszel­ka myśl pow­szechna, wszel­kie odzie­dziczo­ne prze­kona­nie jest głupie, po­nieważ do­gadzało większości. -Nicholas de Chamfort
można-iść-o zakład-że wszel­ka-myśl-pow­szechna-wszel­kie-odzie­dziczo­ne-prze­kona­nie-jest głupie-po­nieważ-do­gadzało
Nicholas Sparks Cytaty: Co to jest kochan­ka? Ko­bieta, przy której za­pomi­nasz o tym, co umiesz na pa­mięć, to jest za­pomi­nasz o wa­dach jej płci. -Nicholas de Chamfort
co to jest kochan­ka-ko­bieta-przy-której za­pomi­nasz-o tym-co umiesz-na pa­mięć-to jest za­pomi­nasz-o wa­dach-jej-pł
Nicholas Sparks Cytaty: Naj­bar­dziej stra­cony dzień to ten, w którym nie zaśmialiśmy się ani razu. -Nicholas de Chamfort
naj­bar­dziej-stra­cony-dzień-to ten-w którym nie zaśmialiśmy ę-ani-razu
Nicholas Sparks Cytaty: Ignorancja to dobrowolne skazywanie się na nieszczęście. -Nicholas Ling
ignorancja-to-dobrowolne-skazywanie-ę-na-nieszczęście
Nicholas Sparks Cytaty: Każden głupi ma wszędzie głup­szych dla swej chwały. -Nicholas Boileau-Desperaux
Nicholas Sparks Cytaty: Śpie­szmy się, czas ucieka i nas ciągnie za sobą. Chwi­la, kiedy przeczy­tałeś te słowa, już minęła. -Nicholas Boileau-Desperaux
Śpie­szmy-ę-czas-ucieka-i nas-ągnie-za sobą-chwi­ kiedy-przeczy­łeś-te słowa-już-minęła