Nicholas Sparks Cytaty

Nicholas Sparks Cytaty: Jak coś ta­kiego wytłumaczyć? To jak opi­sywa­nie ko­lorów niewi­dome­mu od urodze­nia: słowa da się jeszcze zro­zumieć, ale ich znacze­nie po­zos­ta­je ta­jem­nicą, sprawą osobistą. -Nicholas Sparks


Nicholas Sparks Cytaty: Od­twarzałem w pa­mięci cały dzień, cze­piając się kur­czo­wo przeszłości i uciekając przed pus­tką, która nie chciała mnie opuścić. -Nicholas Sparks


od­twarzałem-w pa­mię-cały-dzień-cze­piając ę-kur­czo­wo-przeszłoś-i uciekając-przed-pus­tką-która-nie chciała-mnie-opuść
Nicholas Sparks Cytaty: Jes­teś naj­lep­szym człowiekiem, ja­kiego w życiu znałem. Ty je­den nig­dy się na mnie nie roz­gniewałeś, nig­dy mnie nie osądzałeś i ja­kimś spo­sobem nau­czyłeś mnie więcej o życiu, niż każdy syn mógłby so­bie życzyć. Przep­raszam też, że nie mogę być tu­taj z tobą te­raz i niena­widzę siebie za to, co ci ro­bię. Ale strasznie się boję, tato. -Nicholas Sparks


Nicholas Sparks Cytaty: Przeszłość spiętrzyła się nag­le nad na­mi, przytłaczając nas in­tensyw­nością naszych przeżyć. -Nicholas Sparks


przeszłość-spiętrzyła ę-nag­-nad-na­mi-przytłaczając-nas-in­tensyw­nośą-naszych-przeżyć
Nicholas Sparks Cytaty: Poez­ja wzno­si og­romne piękno do życia, ale także i wiel­ki smutek. -Nicholas Sparks


poez­ja-wzno­-og­romne-piękno-do życia-ale-także-i wiel­ki-smutek
Nicholas Sparks Cytaty: Im bar­dziej się od siebie od­da­laliśmy, tym roz­paczli­wiej sta­rałem się oca­lić to, co nas kiedyś łączyło, lecz niczym w błędnym ko­le, mo­ja des­pe­rac­ja po­wodo­wała, ze prze­paść między na­mi sta­wała się jeszcze większa. -Nicholas Sparks


Nicholas Sparks Cytaty: Praw­dzi­wa do­rosłość oz­nacza roz­ważenie ry­zyka dużo wcześniej niż nagrody. -Nicholas Sparks


praw­dzi­wa-do­rosłość-oz­nacza-roz­ważenie-ry­zyka-żo-wcześniej-ż-nagrody
Nicholas Sparks Cytaty: -Znasz ją?- spy­tał je­den z nich zaz­dros­nym szep­tem. A Ty właśnie wte­dy uśmie­chnęłaś się do mnie, więc od­po­wie­działem: -Znam ją le­piej niż włas­ne serce... -Nicholas Sparks


znasz-ją-spy­ł-­den-z nich-zaz­dros­nym-szep­tem-a ty właśnie-wte­dy-uśmie­chnęłaś ę-do mnie-więc-od­po­wie­działem-znam
Nicholas Sparks Cytaty:


wiem-że w pew­nym-sen­sie-każdy-krok-ja­ki-zro­biłem-od chwi­li-gdy-nau­czyłem ę-chodzić-był-kro­kiem-do ciebie
Nicholas Sparks Cytaty: Pan ma ja­kiś plan dla nas wszys­tkich, ale cza­sem nie ro­zumiem, co chce nam przekazać. -Nicholas Sparks


pan- ja­kiś-plan-dla-nas-wszys­tkich-ale-cza­sem-nie ro­zumiem-co chce-nam-przekazać
Nicholas Sparks Cytaty: Cza­sami uda­je mi się egzys­to­wać wyłącznie dzięki myślom o tobie. -Nicholas Sparks


cza­sami-uda­-mi ę-egzys­to­wać-wyłącznie-dzięki-myślom-o tobie
Nicholas Sparks Cytaty: Trze­ba coś kochać, żeby to znienawidzić. -Nicholas Sparks


trze­ba-coś-kochać-żeby-to znienawidzić
Nicholas Sparks Cytaty: Co­fam się pa­mięcią do chwi­li, kiedy się to zaczęło, po­nieważ wspom­nienia to je­dyne, co mi pozostało. -Nicholas Sparks


co­fam ę-pa­mięą-do chwi­li-kiedy ę-to zaczęło-po­nieważ-wspom­nienia-to ­dyne-co mi pozostało
Nicholas Sparks Cytaty: W ob­liczu Bo­ga oraz wszys­tkich obec­nych przyrzekłem jej miłość i od­da­nie w cho­robie oraz zdro­wiu i nig­dy jeszcze nic nie spra­wiło mi ta­kiej satysfakcji. Był to, pa­miętam, naj­piękniej­szy mo­ment w moim życiu. — czytaj całość -Nicholas Sparks


Nicholas Sparks Cytaty: Praw­dzi­wa miłość oz­nacza, że za­leży ci na szczęściu dru­giego człowieka bar­dziej niż na włas­nym, bez względu na to, przed ja­kimi bo­les­ny­mi wy­bora­mi stajesz. -Nicholas Sparks


praw­dzi­wa-miłość-oz­nacza-że za­ży- na szczęściu-dru­giego-człowieka-bar­dziej-ż-na włas­nym-bez-wzglę-na to-przed-ja­kimi
Nicholas Sparks Cytaty: – I co pod­po­wiada ci two­je serce? – Nie wiem. – Może zbyt gor­li­wie sta­rasz się je słyszeć. -Nicholas Sparks


 i co pod­po­wiada- two­-serce-nie-wiem-może-zbyt-gor­li­wie-sta­rasz ę- słyszeć
Nicholas Sparks Cytaty: Kiedy człowiek się za­kochu­je, je­go życie nieod­wra­cal­nie się zmienia i choćby nie wie­dzieć jak się próbo­wało, to uczu­cie nig­dy nie zniknie. -Nicholas Sparks


kiedy-człowiek ę-za­kochu­-­go-życie-nieod­wra­cal­nie ę-zmienia-i choćby-nie wie­dzieć-jak ę-próbo­wało-to uczu­cie-nig­dy
Nicholas Sparks Cytaty: Człowiek zu­pełnie nie wie, kiedy to­nie, która krop­la wo­dy wyz­nacza mu koniec. -Nicholas Sparks


człowiek-zu­pełnie-nie wie-kiedy-to­nie-która-krop­-wo­dy-wyz­nacza-mu koniec