Nicola-57 Cytaty

Nicola-57 Cytaty: Mil­czę do Ciebie, a Ty tak moc­no mnie trzymasz w ra­mionach przy­bitych do krzyża. -nicola-57


mil­czę-do ciebie-a ty tak-moc­no-mnie-trzymasz-w-ra­mionach-przy­bitych-do krzyża
Nicola-57 Cytaty: Bóg stworzył Ada­ma, nie do końca za­dowo­lony za­ryzy­kował i...stworzył Ewę. Do­piero ona położyła kres dal­szym eksperymentom. -nicola-57


bóg-stworzył-ada­-nie do końca-za­dowo­lony-za­ryzy­kował-istworzył-ewę-do­piero ona-położyła-kres-dal­szym-eksperymentom
Nicola-57 Cytaty: Nasze akty... Akt żalu : szko­da, że bar­dziej mu nie przyłożyłem. Akt nadziei: może mu jeszcze ktoś przyłoży. Akt wiary : i tak już się z te­go nie podniesie. Akt miłości : kocham siebie za to wszystko. -nicola-57


Nicola-57 Cytaty: z cyk­lu : OGŁOSZE­NIA PRÓŻNE Poszu­kuję me­cena­sa s z t u k i . Niech po­może mnie wy­dać . Cho­ciaż za mąż. -nicola-57


z cyk­lu- ogŁosze­nia-prÓŻne-poszu­kuję-me­cena­-s z t u k i -niech-po­może-mnie-wy­dać-cho­ciaż-za mąż
Nicola-57 Cytaty: Kocha­nie, nie ut­rzy­muj mnie pod tak wy­sokim na­pięciem. Aż tak dob­rych sto­sunków z prądem nie mam - Twój fizyk. -nicola-57


kocha­nie-nie ut­rzy­muj-mnie-pod-tak-wy­sokim-na­pięciem-aż tak-dob­rych-sto­sunków-z prądem-nie mam- twój-fizyk
Nicola-57 Cytaty:


je­den-dru­giego-brze­miona-noście-no­simy-na ple­cach-trzeciego
Nicola-57 Cytaty: A cóż ja tu ro­bię, w tej Alei Zasłużonych...Czyżby zno­wu się pomylili? - Pośmier­tnie Zdumiony. -nicola-57


a cóż-ja  ro­bię-w tej alei-zasłużonychczyżby-zno­wu ę-pomylili-pośmier­tnie-zdumiony
Nicola-57 Cytaty: Kocha­nie, ja już więcej nie zniosę - ku­ra domowa. -nicola-57


kocha­nie-ja już-więcej-nie zniosę- ku­ra-domowa
Nicola-57 Cytaty: z cyk­lu: MYŚLI DOŚĆ PRZYZWOITE - Masz piękne ciało. - Two­je piękniej­sze. Założymy się? - Nie. Rozbierzemy. -nicola-57


z cyk­lu-myŚli-doŚĆ-przyzwoite-masz-piękne-ciało-two­-piękniej­sze-założymy ę-nie-rozbierzemy
Nicola-57 Cytaty: Ateis­ta nie spra­wi Bo­gu za­wodu. Chy­ba, że się nawróci... -nicola-57


ateis­-nie spra­wi-bo­gu-za­wodu-chy­ba że ę-nawró
Nicola-57 Cytaty: Po kon­sultac­jach z le­karzem i far­ma­ceutą, idziemy na kon­sultac­je do opieki społecznej. -nicola-57


po kon­sultac­jach-z ­karzem-i far­­ceutą-idziemy-na kon­sultac­-do opieki-społecznej
Nicola-57 Cytaty: Co­gito ergo...cud!  -nicola-57


Nicola-57 Cytaty: Dziś wszys­tkie książki na­dają się do druku. Ale rzad­ko które na­dają się do czytania. -nicola-57


dziś-wszys­tkie-książki-na­dają ę-do druku-ale-rzad­ko-które-na­dają ę-do czytania
Nicola-57 Cytaty: a po co mi księżyc do ciebie wyję łzy toną w ślepkach twoich czy moich na ogon popatrz ser­duszkiem merdam a ty.............................. jak uczuć rzeka jak rze­ka niewierna pies­kiem odpływam żeg­naj... (Fa­fik z Portalu)  -nicola-57


Nicola-57 Cytaty: rodzi się znowu jak na łez pojednanie chwi­la wieczności  -nicola-57


rodzi ę-znowu-jak-na łez-pojednanie-chwi­-wiecznoś 
Nicola-57 Cytaty: Pańskie tek­sty zat­rzy­mują. Mocz. Proszę się nie mar­twić i tworzyć dalej. Do Nob­la da­leko, ale do uro­loga blisko. -nicola-57


pańskie-tek­sty-zat­rzy­mują-mocz-proszę ę-nie mar­twić-i tworzyć-dalej-do-nob­-da­leko-ale-do uro­loga-blisko
Nicola-57 Cytaty: Nie każda żon­ka swój ogon chwali. Zwłaszcza, gdy ogon raz po raz nawali. -nicola-57


nie-każda-żon­ka-swój-ogon-chwali-zwłaszcza-gdy-ogon-raz-po raz-nawali
Nicola-57 Cytaty: Gdy z po­wodu biedy pościsz, mów że zmie­rzasz ku świętości. -nicola-57


gdy-z po­wodu-biedy-pościsz-mów-że zmie­rzasz-ku świętoś