Niusza Cytaty

Niusza Cytaty: Ko­bieta może zastąpić mężczyznę różny­mi rzeczami... in­sp. Aforystokrata  -Niusza


ko­bieta-może-zastąpić-mężczyznę-różny­mi-rzeczami-in­sp-aforystokrata 
Niusza Cytaty: Myśli za­gubione w zwykłej codzienności. Tworzy­my je na no­wo, szu­kamy w nich mądrości. A po co nam ta mądrość i ta jej powaga? Z głupo­ty to cho­ciaż pośmiać się wypada. I tak myśli­my so­bie na różne sposoby... Nasze MYŚLI - to nasze NASTROJE I nie ma na nie metody. -Niusza


Niusza Cytaty: A kiedy na początku biło ser­ce Ziemi, błękit nieba się zle­wał z bar­wa­mi zieleni. A tęcza rodziła ko­loro­we motyle, zwierzęta i pta­ki, a było ich tyle! I kwiatów różno­bar­wnych dy­wany magiczne. A stru­mienie wo­dy kryształowej bystrej. Lek­ki po­wiew wiat­ru wpra­wiał w ruch te cuda... I słońce tak pro­mien­ne i po­wiet­rze czyste, że nie da się wszys­tkiego wy­razić słowem! A po­tem to już tyl­ko był człowiek. -Niusza


Niusza Cytaty: Natręctwo - dru­ga oso­bowość człowieka... -Niusza


natręctwo- dru­ga-oso­bowość-człowieka
Niusza Cytaty: Nie­szczęścia in­nych ludzi poz­ba­wiają mnie od­czu­wania włas­nych radości. Mam się znie­czu­lić?, prze­cież świata nie zmienię!, a moi blis­cy chcą mnie widzieć szczęśliwą!? Mogę się uśmie­chać, ale w środ­ku zos­ta­nie we mnie ja­kieś dziw­ne poczu­cie winy... -Niusza


Niusza Cytaty: Jak tu sa­memu się cie­szyć z tej pięknej wios­ny?!, kiedy nie dla wszys­tkich ona taka?... -Niusza


jak- ­memu ę-cie­szyć-z tej pięknej-wios­ny-kiedy-nie dla-wszys­tkich-ona-taka
Niusza Cytaty: Naj­większą nag­rodą dla mnie Ma­mo - była ta, że miałam Ciebie... Naj­większa ka­ra, ja­ka mnie spot­kała, - to ta, że zbyt wcześnie odeszłaś! ''Śpie­szmy się kochać ludzi''... -Niusza


Niusza Cytaty: Aby osiągnąć wszys­tko, cza­sami trze­ba'' włożyć kij w mrowisko''... -Niusza


aby-osiągnąć-wszys­tko-cza­sami-trze­ba''-włożyć-kij-w mrowisko''
Niusza Cytaty: Małżeństwo, to pakt o nieagresji. P- - - - - e m- - - - - - - - e... Rozwód, to za­wie­sze­nie broni. -Niusza


małżeństwo-to pakt-o nieagresji-p- - - - e m- - - - - - - - e-rozwód-to za­wie­sze­nie-broni
Niusza Cytaty: Całe życie pra­cuję nad sobą! Jak już zacznę cie­szyć się szczęściem swoich wrogów, Wte­dy osiągnę dos­ko­nałość duchową!  -Niusza


całe-życie-pra­cuję-nad-sobą-jak-już-zacznę-cie­szyć ę-szczęściem-swoich-wrogów-wte­dy-osiągnę-­ko­nałość-duchową 
Niusza Cytaty: Na­tura ob­darzyła go ''hojnie'', bo o to tak bar­dzo prosił. Bez prob­le­mu ''na tym'' wiad­ra wo­dy nosił. Lecz sta­rość by­wa często nieudana już nie mógł-wy­siadły mu kolana... -Niusza


na­tura-ob­darzyła-go ''hojnie''-bo-o to tak-bar­dzo-prosił-bez-prob­­mu-''na-tym''-wiad­ra-wo­dy-nosił-lecz-sta­rość-by­wa-często
Niusza Cytaty: Gdy­by wszys­cy sław­ni fi­lozo­fowie za­sied­li przy jed­nym sto­le - za­pano­wałoby wiel­kie milczenie... -Niusza


gdy­by-wszys­cy-sław­-fi­lozo­fowie-za­sied­li-przy-jed­nym-sto­- za­pano­wałoby-wiel­kie-milczenie
Niusza Cytaty: O pieniądzach naj­mniej myślą ci, co je mają. -Niusza


o pieniądzach-naj­mniej-myślą-co  mają
Niusza Cytaty: Jak­by się zas­ta­nowić- to myśleć jest, aż nadto... -Niusza


jak­by ę-zas­­nowić-to myść-jest-aż nadto
Niusza Cytaty: Ilek­roć ot­wierają mi się oczy, za­myka mi się serce. -Niusza


ilek­roć-ot­wierają-mi ę-oczy-za­myka-mi ę-serce
Niusza Cytaty: Cięta ri­pos­ta w roz­mo­wie z gn*ojem! Wte­dy naj­większą wy­ciągam zbroję! A gdy się sty­kam z duszą serdeczną, pot­ra­fię być, aż do bólu grzeczną. Jak w lus­trze od­bi­jam ludzkie nastroje, gdy ktoś jest grzeczny lub ktoś jest gn*ojem. Więc jeśli chcesz być trochę lubiany, ćwicz uśmiech w lus­trze!- efekt murowany!  -Niusza


Niusza Cytaty: MIŁOŚĆ: BRAK MIŁOŚCI :SPOKÓJ, SA­MOT­NOŚĆ, EGOIZM, EGOCENTRYZM... LĘK NIEPOKÓJ EUFORIA SZCZĘŚCIE ZAZDROŚĆ BÓL SMUTEK TĘSKNOTA CIERPIENIE EKSTAZA WSPÓŁCZUCIE RA­DOŚĆ .... ŁAT­WIEJ­SZE NIE ZNACZY PIĘKNIEJ­SZE KOCHANI!!! IN­SP. KARACZAN  -Niusza


Niusza Cytaty: Ho­mosek­sualis­ta to naj­lep­szy przy­jaciel kobiety. -Niusza


ho­mosek­sualis­-to naj­lep­szy-przy­jaciel-kobiety