Papużka Cytaty

Papużka Cytaty: To co po­win­no być naz­naczo­ne szczególną dbałością w dzi­siej­szych cza­sach sta­je się zbyt machinalne.. -Papużka


to co po­win­no-być-naz­naczo­ne-szczególną-dbałośą-w dzi­siej­szych-cza­sach-sta­ ę-zbyt-machinalne
Papużka Cytaty: jed­wa­biem niedoświadczonym kreślę nienarodzone jut­rzen­ki płoche przebłyski ma­lując w powietrzu niedocze­kanie słów wciąż rzeźbię ug­niatając cząsteczki z laika staraniem coś co dla innych nie ma rąk i nóg i choć nie je­den pa­ciorek minie nie ugnę się bo łas­ka­we ty­kanie jeszcze nie znaczy oblicza lecz przyj­dzie ta­ki moment gdzie odmówią posłuszeństwa dłonie ze­gary i sny a wte­dy pozostanie szep­cząca me­lodia tu i teraz   -Papużka


Papużka Cytaty: za­pom­nienie poszukuje sa­mot­nych czułości by tu­lić cichość skroni od tak niezauważone bo też od­czu­wa pragnienie jed­nak w pędzie ucieka kurząc stu­kotem ryt­micznym płoszone sięgając sza­rości źrenic a ty wołany bezwarunkowo jak ro­sa po­ran­na wracasz i roz­praszasz w milczeniu na­leciałości skrzy­deł rozpędzo­ne chmu­ry niepamięci ku­sisz błęki­tem two­jego nieba układam us­ta w podziękowanie bo dałeś naj­piękniej­szą lekcję jak skrzydła do lo­tu rozkładać   -Papużka


Papużka Cytaty: ciągną za rzęsy pa­letą barw nęcą kąpią w aromatach kruszą zmarzliny zgrzy­ty niejasne uśmie­chają twarze nim skaleczysz i życie zakończysz po­myśl o pięknie bo nie bez przyczyny kol­ca­mi straszą ususzo­ne szczęście smu­tek łza­wych ogrodów   -Papużka


Papużka Cytaty: prze­budzo­no cienie i blaski choć bu­ro na dzień dobry uśmiech nieśmiało kreśli bo nie po­goda kwa­si humor pościel zachęca do leżenia sa­mym wi­dokiem ciepłej żółci her­ba­ta z chęcią zagrzeje słychać ra­dos­ne tre­le ptaków ka­wa dob­rze sta­wia na nogi a kocha cu­cić swym aromatem ko­loro­wa pa­rasol­ka w kwiaty nie po to bo rzu­ca się w oczy ta­ka aura lu­bi szkla­ne naczynia mniej­sze większe i do rączki na twarzy pro­mienie śmielsze bo jeszcze nie czas do poduszki na zdrowie!  -Papużka


Papużka Cytaty: pa­mięć zanika ale nie tam gdzie bym chciała nikt nie potrafił być tak w nieby­ciu bu­kietem słów og­rze­wać stopy po brze­gi niwelować pus­tki dwojakie i na­wet jeśli sa­mot­ność wy­pełnia us­ta i dłonie nie zaz­nałam praw­dzi­wego jej smaku nie czuję może jak krzykniesz że na­dal jesteś spokój ukołysze serce   -Papużka


Papużka Cytaty: w szept zawiń niech znikną nim doleci echem nie odbite i drżeniem na­rysuj obecność naznaczaj cichością źrenic lecz nie płosz nie zrzucaj płaszczu nocy bo ubiegną a przecież nie pochwycę po omac­ku będąc niczyją spłonę we włas­nym ogniu   -Papużka


Papużka Cytaty: mil­cze­niem zaszy­te usta gdy codzien­ność ogłusza bez efek­towne dzisiaj a po­zor­nie sza­re jutro ni­by chciałoby zachęcić ale lu­bi smak lenistwa ni to sielan­ka wakacyjna czy niez­dro­we uścis­ki wy­paczo­na kreatywność tak od do we­geta­tyw­nie śliz­gając się po wszystkim wy­god­nie łapiąc muchy za­miast rąbać wieko trumny pod­nieś życie z mat­ki ziemi nim za­rośnie zapomnieniem Dziękuję Jakubie. -Papużka


Papużka Cytaty: zwiet­rze­liną czasu małym nic na pozór jak­by uleciałym sycącym szeptem muszelką na pastwę głod­nym falom słonym osadem na niej na nim skwierczeć li­zanym dbale byłam jestem czy chcę czy nie tu i teraz maluczka  -Papużka


Papużka Cytaty: zdruz­go­tana wiara no­ce na ra­ty rozkłada tłucząc się w ludzkiej duszy bez zap­rosze­nia przylgnęła i jak przekleństwo od środ­ka zjada pat­rzysz ocza­mi obojętności ni słowa na ser­ce nie kładziesz i jak tu się oszukać bo prze­cież nie istnieje kom­plek­so­we szczęście choćby w pigułce  -Papużka


Papużka Cytaty: Ciepłe drżenia ser­ca nie od­chodzą w za­pom­nienie - choćby ro­zum nie chciał i tak będzie pamiętać. -Papużka


ciepłe-drżenia-ser­ca-nie od­chodzą-w za­pom­nienie- choćby-ro­zum-nie chciał-i tak-będzie-pamięć
Papużka Cytaty: Is­tnieją ta­kie chwi­le uniesienia, że na­wet nie wiesz kiedy spadłeś. in­sp. deizi  -Papużka


is­tnieją-­kie-chwi­-uniesienia-że na­wet-nie wiesz-kiedy-spadłeś-in­sp-deizi 
Papużka Cytaty: Sza­rość ćmi umysł kiedy dusze zbłąkane. Wiosen­ne pąki. -Papużka


sza­rość-ćmi-umysł-kiedy-dusze-zbłąkane-wiosen­ne-pąki
Papużka Cytaty: na krańcach nieporozumień gdy stro­ny brną w zaparte da­leko do trzeźwe­go myślenia bo roz­droża mają włas­ne racje połowiczne starania dzielą za­miast łaczyć pa­miętaj że zawsze kij ma dwa końce  -Papużka


Papużka Cytaty: Za­dana ka­ra by­wa dot­kli­wa, ale nie zaw­sze czy­ni cię bar­dziej ludzkim... -Papużka


za­dana-ka­ra-by­wa-dot­kli­wa-ale-nie zaw­sze-czy­-ę-bar­dziej-ludzkim
Papużka Cytaty: Ludzie zniewo­leni przez ra­my cza­su - pa­radok­salnie schwy­tani we włas­ne sidła... -Papużka


ludzie-zniewo­leni-przez-ra­my-cza­su- pa­radok­salnie-schwy­tani-we włas­ne-sidła
Papużka Cytaty: Smu­tek to stan przejściowy - przychodzi, od­chodzi zu­pełnie jak ludzie... -Papużka


smu­tek-to stan-przejściowy- przychodzi-od­chodzi-zu­pełnie-jak ludzie
Papużka Cytaty: Gdy jes­teś w pionie nie myślisz o po­ziomie, który złoży ci sam dłonie. -Papużka


gdy-jes­teś-w pionie-nie myślisz-o po­ziomie-który-złoży- sam-dłonie