Paweł Z Tarsu Cytaty

Paweł Z Tarsu Cytaty: Miłość cier­pli­wa jest, łas­ka­wa jest. Miłość nie zaz­drości, nie szu­ka pok­lasku, nie uno­si się pychą; nie jest bez­wstyd­na, nie szu­ka swe­go, nie uno­si się gniewem, nie pa­mięta złego; nie cie­szy się z nies­pra­wied­li­wości, lecz współwe­seli się z prawdą. -św. Paweł z Tarsu


Paweł Z Tarsu Cytaty: Nikt niech nie ma o sobie wyższego mniemania niż należy, lecz niech sądzi o sobie trzeźwo - według miary, jaką Bóg każdemu w wierze wyznaczył. -Paweł z Tarsu Św


nikt-niech-nie-o-sobie-wyższego-mniemania-ż-należy-lecz-niech-sądzi-o-sobie-trzeźwo-według-miary-jaką-bóg-każdemu-w-wierze-wyznaczył
Paweł Z Tarsu Cytaty: Kto kocha, jest cierpliwy i łaskawy, kto kocha, nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą. Kto kocha, okazuje szacunek, nie szuka własnej korzyści, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego. -Paweł z Tarsu Św


Paweł Z Tarsu Cytaty: Miłość nie przeminie nigdy. -Paweł z Tarsu


Paweł Z Tarsu Cytaty: Dopóki czas macie, dobro czyńcie. -Paweł z Tarsu Św


Paweł Z Tarsu Cytaty: Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. -Paweł z Tarsu Św


Paweł Z Tarsu Cytaty: Moc bo­wiem w słabości się doskonali. -św. Paweł z Tarsu


Paweł Z Tarsu Cytaty: Dob­roć po­lega na sza­nowa­niu i kocha­niu ludzi bar­dziej niż na to zasługują. -św. Paweł z Tarsu


dob­roć-po­lega-na sza­nowa­niu-i kocha­niu-ludzi-bar­dziej-ż-na to zasługują
Paweł Z Tarsu Cytaty: W nadziei bo­wiem już jes­teśmy zbawieni. Spe Sal­vi fac­ti su­mus. (łac.) In ho­pe we we­re sa­ved. (ang.)  -św. Paweł z Tarsu


w nadziei-bo­wiem-już-jes­teśmy-zbawieni-spe-sal­vi-fac­ti-su­mus-łac-in-ho­pe-we we­re-­ved-ang 
Paweł Z Tarsu Cytaty: Gdy­bym też miał dar pro­roko­wania i znał wszys­tkie ta­jem­ni­ce, i po­siadł wszelką wiedzę, i wiarę miał tak wielką, iżbym góry prze­nosił, a miłości bym nie miał - byłbym niczym. -św. Paweł z Tarsu


Paweł Z Tarsu Cytaty: Nie daj się zwy­ciężyć złu, ale zło dob­rem zwyciężaj. -św. Paweł z Tarsu


nie-daj ę-zwy­ężyć-złu-ale-zło-dob­rem-zwyciężaj
Paweł Z Tarsu Cytaty: Sko­ro Bóg jest z na­mi, któż prze­ciw­ko nam? Si Deus pro no­bis, quis con­tra nos? (łac.)  -św. Paweł z Tarsu


sko­ro-bóg-jest z na­mi-któż-prze­ciw­ko-nam-si-deus-pro-no­bis-quis-con­tra-nos-łac 
Paweł Z Tarsu Cytaty: Gdy­bym mówił języ­kami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca al­bo cym­bał brzmiący. -św. Paweł z Tarsu


gdy­bym-mówił-języ­kami-ludzi-i aniołów-a miłoś-bym-nie miał-stałbym ę-jak miedź-brzęcząca-al­bo-cym­bał-brzmiący
Paweł Z Tarsu Cytaty: Są trzy: wiara, nadzieja i miłość. Ale naj­większa z nich jest miłość. -św. Paweł z Tarsu


są trzy-wiara-nadzieja-i miłość-ale-naj­większa-z nich-jest miłość
Paweł Z Tarsu Cytaty: Wszys­tko zno­si, wszys­tkiemu wie­rzy, we wszys­tkim pokłada nadzieję, wszys­tko przet­rzy­ma. Miłość nig­dy nie ustaje. -św. Paweł z Tarsu


wszys­tko-zno­-wszys­tkiemu-wie­rzy-we wszys­tkim-pokłada-nadzieję-wszys­tko-przet­rzy­-miłość nig­dy-nie ustaje
Paweł Z Tarsu Cytaty: Krzyż był i jest wciąż chrześcijańskim znakiem zbawienia i miłości. -Paweł VI


krzyż-był-i-jest-wciąż-chrześcijańskim-znakiem-zbawienia-i-miłoś
Paweł Z Tarsu Cytaty: Bez modlitwy nie ma chrześcijańskiego życia. -Paweł VI


bez-modlitwy-nie-chrześcijańskiego-życia
Paweł Z Tarsu Cytaty: Nie daj się zwyciężyć złu, lecz sam dobrem zwyciężaj zło. -Paweł Św


nie-daj-ę-zwyciężyć-złu-lecz-sam-dobrem-zwyciężaj-zło