Raoul Follereau Cytaty

Raoul Follereau Cytaty: Jeżeli pop­rzes­ta­niesz wzno­sić roz­modlo­ne oczy ku niebu, będziesz się w nim doszu­kiwał narzędzi śmier­ci wy­kutych twoją nienawiścią. -Raoul Follereau


jeżeli-pop­rzes­­niesz-wzno­ć-roz­modlo­ne-oczy-ku niebu-będziesz ę-w nim-doszu­kiwał-narzędzi-śmier­-wy­kutych-twoją-nienawiśą
Raoul Follereau Cytaty: Żyć to znaczy pomagać innym. Trzeba się troszczyć o cudze szczęście, by samemu być szczęśliwym. -Raoul Follereau


Żyć-to-znaczy-pomagać-innym-trzeba-ę-troszczyć-o-cudze-szczęście-by-samemu-być-szczęśliwym
Raoul Follereau Cytaty: Nie umieć kochać, to nic nie umieć, a czasem jeszcze mniej niż nic. -Raoul Follereau


nie-umieć-kochać-to-nic-nie-umieć-a-czasem-jeszcze-mniej-ż-nic
Raoul Follereau Cytaty: Nie ważne kim jesteś, ale co dajesz. -Raoul Follereau


Raoul Follereau Cytaty: Nikt nie ma prawa być szczęśliwy sam. -Raoul Follereau


Raoul Follereau Cytaty: Kimże jesteście, jeśli nie nosicielami nadziei? -Raoul Follereau


kimże-jesteście-śli-nie-nosicielami-nadziei
Raoul Follereau Cytaty: Już dwa tysiące ery chrześcijańskiej. Kiedy zaczniemy być chrześcijanami? -Raoul Follereau


już-dwa-tysią-ery-chrześcijańskiej-kiedy-zaczniemy-być-chrześcijanami
Raoul Follereau Cytaty: Jeżeli każdy z was ma siłę przezwyciężania własnych przesądów: jeżeli każdy z was posiada odwagę miłości - to istnieje w świecie wielka nadzieja. -Raoul Follereau


jeżeli-każdy-z-was-łę-przezwyciężania-własnych-przesądów-żeli-każdy-z-was-posiada-odwagę-miłoś-to-istnieje-w-świecie-wielka
Raoul Follereau Cytaty: Dlaczego rezygnować? Tyle nieba mamy przecież nad nami. -Raoul Follereau


dlaczego-rezygnować-tyle-nieba-mamy-przecież-nad-nami
Raoul Follereau Cytaty: Nie chodzi o da­nie Bied­ne­mu cząstki z te­go, co nam zby­wa, ale o zro­bienie mu miej­sca w naszym życiu. -Raoul Follereau


nie-chodzi-o da­nie-bied­ne­mu-cząstki-z te­go-co nam-zby­wa-ale-o zro­bienie-mu miej­sca-w naszym-życiu
Raoul Follereau Cytaty: Człowiek nie jest praw­dzi­wie człowiekiem, jeżeli nie jest wol­nym. Nie jest wol­nym, jeżeli nie pracuje. -Raoul Follereau


człowiek-nie jest praw­dzi­wie-człowiekiem-żeli-nie jest wol­nym-nie jest wol­nym-żeli-nie pracuje
Raoul Follereau Cytaty: Gdy myśli­my o reali­zac­ji marzeń, nie jes­teśmy nig­dy sami. -Raoul Follereau


gdy-myśli­my-o reali­zac­ji-marzeń-nie jes­teśmy-nig­dy-sami
Raoul Follereau Cytaty: Nie chcesz już słuchac głosu su­mienia? Bacz, by nie stało się nieme w duszach twoich dzieci. -Raoul Follereau


nie-chcesz-już-słuchac-głosu-su­mienia-bacz-by nie stało ę-nieme-w duszach-twoich-dzieci
Raoul Follereau Cytaty: Nędzne to ser­ce, które jest nie­czułe na nędzę. -Raoul Follereau


nędzne-to ser­-które-jest nie­czułe-na nędzę
Raoul Follereau Cytaty: Pieniądz stał się zbocze­niem wieku,no­woczes­na formą Złego i je­go przek­leństwa. Kiedyś był narzędziem poz­wa­lającym zbu­dować szczęście; dzi­siaj jest już tyl­ko ano­nimową potęgą, dążącą do zastąpienia go. Czy­niąc z pieniądza cel, człowiek stał się je­go niewol­ni­kiem. W świecie oka­leczo­nym


Raoul Follereau Cytaty: Cier­pieć nies­pra­wied­li­wie to pożyczać Bogu. -Raoul Follereau


cier­pieć-nies­pra­wied­li­wie-to pożyczać-bogu
Raoul Follereau Cytaty: Na co się przydaje wiedza, jeśli nie służy człowiekowi? -Raoul Follereau


na-co-ę-przydaje-wiedza-śli-nie-służy-człowiekowi