René Descartes Cytaty

René Descartes Cytaty: Los malos libros provocan malas costumbres y las malas costumbres provocan buenos libros. -René Descartes


los-malos-libros-provocan-malas-costumbres-y-las-malas-costumbres-provocan-buenos-libros
René Descartes Cytaty: Leer un libro enseña más que hablar con su autor, porque el autor, en el libro, sólo ha puesto sus mejores pensamientos. -René Descartes


leer-un-libro-enseña-más-hablar-con-su-autor-porque-el-autor-el-libro-sólo-ha-puesto-sus-mejores-pensamientos
René Descartes Cytaty: Zdrowy rozsądek, jest to rzecz ze wszystkich na świecie najlepiej podzielona, każdy bowiem sądzi, że jest w nią tak dobrze zaopatrzony, iż nawet ci, których we wszystkim innym najtrudniej jest zadowolić, nie zwykli pragnąć go więcej, niż posiadają. -Rene Descartes


René Descartes Cytaty: El bien que hemos hecho nos da una satisfacción interna que es la más dulce de todas las pasiones. -René Descartes


el-bien-hemos-hecho-nos-da-una-satisfacción-interna-es-más-dulce-de-todas-las-pasiones
René Descartes Cytaty: La principal perfección del hombre consiste en tener libre arbitrio, que es lo que le hace digno de alabanza o censura. -René Descartes


la-principal-perfección-del-hombre-consiste-tener-libre-arbitrio-es-lo-hace-digno-de-alabanza-o-censura
René Descartes Cytaty: ¡Mi único deseo es conocer el mundo y las comedias que en él se representan!. -René Descartes


mi-único-deseo-es-conocer-el-mundo-y-las-comedias-él-se-representan
René Descartes Cytaty: No hay espíritu, por necio y grosero que sea, incapaz de adquirir las más altas virtudes si se le conduce como es menester. -René Descartes


no-hay-espíritu-por-necio-y-grosero-sea-incapaz-de-adquirir-las-más-altas-virtudes-se-conduce-como-es-menester
René Descartes Cytaty: Mi objetivo no es enseñar el método que todo el mundo debería seguir para utilizar bien su razón, sino únicamente mostrar cómo he tratado de utilizar bien la mía. -René Descartes


mi-objetivo-no-es-enseñar-el-método-todo-el-mundo-debería-seguir-para-utilizar-bien-su-razón-sino-únicamente-mostrar-cómo-he-tratado-de
René Descartes Cytaty: La lectura es una conversación con los hombres más ilustres de los siglos pasados. -René Descartes


la-lectura-es-una-conversación-con-los-hombres-más-ilustres-de-los-siglos-pasados
René Descartes Cytaty: Doświad­cze­nie uczy, że ci, który­mi naj­bar­dziej miotają ich na­miętności, naj­mniej je znają. -René Descartes (Kartezjusz)


doświad­cze­nie-uczy-że -który­mi-naj­bar­dziej-miotają-ich-na­miętnoś-naj­mniej- znają
René Descartes Cytaty: Bar­dzo po­win­ny być nam po­dej­rza­ne sądy przy­jaciół, kiedy pa­dają na naszą korzyść. -René Descartes (Kartezjusz)


bar­dzo-po­win­ny-być-nam-po­dej­rza­ne-sądy-przy­jaciół-kiedy-pa­dają-na naszą-korzyść
René Descartes Cytaty: Nie ma człowieka tak niedos­ko­nałego, żeby nie można było mieć dla niego przy­jaźni bar­dzo doskonałej. -René Descartes (Kartezjusz)


nie- człowieka-tak-niedos­ko­nałego-żeby-nie można-było-mieć-dla-niego-przy­jaź-bar­dzo-doskonałej
René Descartes Cytaty: Nie wys­tar­czy mieć spraw­ny umysł, trze­ba go jeszcze dob­rze używać. -René Descartes (Kartezjusz)


nie-wys­tar­czy-mieć-spraw­ny-umysł-trze­ba-go jeszcze-dob­rze-używać
René Descartes Cytaty: Rozsądek jest rzeczą naj­spra­wied­li­wiej roz­dzieloną na świecie: każdy bo­wiem mniema, iż jest weń tak dob­rze zaopat­rzo­ny, że na­wet ci, których naj­trud­niej za­dowo­lić w in­nych spra­wach, nie zwyk­li pożądać go więcej, niż go posiadają. -René Descartes (Kartezjusz)


René Descartes Cytaty: Nie być użytecznym dla ni­kogo świad­czy o bra­ku wartości. -René Descartes (Kartezjusz)


René Descartes Cytaty: Kto chce jed­nym spoj­rze­niem ująć wiele równocześnie przed­miotów, ten żad­ne­go z nich nie widzi wyraźnie. -René Descartes (Kartezjusz)


kto-chce-jed­nym-spoj­rze­niem-ująć-wiele-równocześnie-przed­miotów-ten-żad­ne­go-z nich-nie widzi-wyraźnie
René Descartes Cytaty: Trud­no jest, pra­cując je­no na dziełach cudzych, do­konać rzeczy bar­dzo doskonałych. -René Descartes (Kartezjusz)


trud­no-jest-pra­cując-­no-na dziełach-cudzych-do­konać-rzeczy-bar­dzo-doskonałych
René Descartes Cytaty: Całe szczęście i po­myślność nasze­go życia za­leży od dob­re­go użyt­ku, ja­ki zro­bimy z naszych namiętności. -René Descartes (Kartezjusz)


całe-szczęście-i po­myślność-nasze­go-życia-za­ży-od dob­re­go-użyt­ku-ja­ki-zro­bimy-z naszych-namiętnoś