Respirer Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Respirer Cytaty: I tak nig­dy nig­dy nie zro­zumiesz jak to jest mieć wszys­tko i nie po­siadać nic. -respirer
i tak-nig­dy-nig­dy-nie zro­zumiesz-jak to jest mieć-wszys­tko-i nie po­siadać-nic
Respirer Cytaty: Ludzie cza­sami udają, że nie widzą słabości in­nych,bo to uwal­nia ich od poczu­cia wi­ny, że nie zro­bili nic by te­mu człowieko­wi pomóc. -respirer
ludzie-cza­sami-udają-że nie widzą-słaboś-in­nychbo-to uwal­nia-ich-od poczu­cia-wi­ny-że nie zro­bili-nic-by te­mu-człowieko­wi
Respirer Cytaty: Ludzie są wspa­niali, dopóki nie wtrącają się w mo­je spra­wy i oglądam ich przez szybę szpi­tala psychiatrycznego. -respirer
ludzie-są wspa­niali-dopóki-nie wtrącają ę-w mo­-spra­wy-i oglądam-ich-przez-szybę-szpi­tala-psychiatrycznego
Respirer Cytaty: Po­niżyć się przed sa­mym sobą, aby stać się nap­rawdę wolnym. -respirer
po­żyć ę-przed-­mym-sobą-aby stać ę-nap­rawdę-wolnym
Respirer Cytaty: O ile pros­tszy byłby świat bez miłości, jed­nak nie da czy­tać się książki bez treści. -respirer
o ile-pros­tszy-byłby-świat-bez-miłoś-jed­nak-nie da czy­ć ę-książki-bez-treś
Respirer Cytaty: Naj­większy ból, gdy nie pot­ra­fisz od­na­leźć siebie w sobie. -respirer
naj­większy-ból-gdy-nie pot­ra­fisz-od­na­źć-siebie-w sobie
Respirer Cytaty: Tak często nie pot­ra­fimy za­pom­nieć o in­nych, gdy in­ni za­pom­nieli o Nas. -respirer
tak-często-nie pot­ra­fimy-za­pom­nieć-o in­nych-gdy-in­-za­pom­nieli-o nas
Respirer Cytaty: Przes­tań żyć złudze­niami, świat real­ny też jest piękny. -respirer
przes­ń-żyć-złudze­niami-świat-real­ny-też-jest piękny
Respirer Cytaty: Po raz ko­lej­ny sie­dzisz na tej sa­mej ław­ce, ze świado­mością, że i tak nikt nie przyjdzie. -respirer
po raz-ko­lej­ny-sie­dzisz-na tej ­mej-ław­-ze świado­mośą-że i tak-nikt-nie przyjdzie
Respirer Cytaty: W na­turze człowieka leży mar­no­wanie da­nych mu szans. -respirer
w na­turze-człowieka-ży-mar­no­wanie-da­nych-mu szans
Respirer Cytaty: Po­maga­my wszys­tkim, to cze­mu nie pot­ra­fimy zro­bić te­go sa­mego so­bie samemu?  -respirer
po­maga­my-wszys­tkim-to cze­mu-nie pot­ra­fimy-zro­bić-te­go-­mego-so­bie-samemu 
Respirer Cytaty: Cza­sami przeszłość bo­li. Nie pozwól by wspom­nienia o To­bie również raniły. -respirer
cza­sami-przeszłość-bo­li-nie pozwól-by wspom­nienia-o to­bie-również-raniły
Respirer Cytaty: Może ktoś też próbuję o Nas te­raz zapomnieć?  -respirer
może-ktoś-też-próbuję-o nas-te­raz-zapomnieć 
Respirer Cytaty: Za­pom­nij o przeszłości, prze­cież wiesz, że już nig­dy nie za­da ciosu. Oba­wiaj się przyszłości i ludzi, których do niej zaprosisz. -respirer
za­pom­nij-o przeszłoś-prze­cież-wiesz-że już-nig­dy-nie za­da-ciosu-oba­wiaj ę-przyszłoś-i ludzi-których-do niej-zaprosisz
Respirer Cytaty: Ucieka­nie przed miłością jest jak rozkłada­nie pa­raso­la,cho­ciaż nie pa­da-bez sensu. -respirer
ucieka­nie-przed-miłośą-jest jak rozkłada­nie-pa­raso­cho­ciaż-nie pa­da-bez-sensu
Respirer Cytaty: Miłość nieod­wza­jem­niona to też miłość. -respirer
miłość-nieod­wza­jem­niona-to też-miłość
Respirer Cytaty: Ludziom dziękuj zaw­sze. Jeśli nie za to, że są, to za to, że byli. -respirer
ludziom-dziękuj-zaw­sze-jeśli nie za to-że są-to za to-że byli
Respirer Cytaty: Cza­sami dni kocha­my tyl­ko za to, że kończą się nocą, którą spędza­my z ukochaną osobą. -respirer
cza­sami-dni-kocha­my-tyl­ko-za to-że kończą ę-nocą-którą-spędza­my-z ukochaną-osobą
Respirer Cytaty: Uważaj abyś w po­goni za per­fek­cją, nie za­bił sa­mego siebie. -respirer
uważaj-abyś-w po­goni-za per­fek­cją-nie za­bił-­mego-siebie
Respirer Cytaty: Marze­nia-gdy do­tyka­my cze­goś co nie istnieję. -respirer
marze­nia-gdy-do­tyka­my-cze­goś-co nie istnieję
Respirer Cytaty: Ściągnij kaj­da­ny ze swoich ust, niech mówią to co krzyczy serce. -respirer
Śągnij-kaj­da­ny-ze swoich-ust-niech-mówią-to co krzyczy-serce
Respirer Cytaty: Do marzeń też jest pot­rzeb­na odwaga. -respirer
do marzeń-też-jest pot­rzeb­na-odwaga
Respirer Cytaty: Gor­sza od niena­wiści ukocha­nej oso­by jest tyl­ko niena­wiść do sa­mego siebie. -respirer
gor­sza-od niena­wiś-ukocha­nej-oso­by-jest tyl­ko-niena­wiść-do ­mego-siebie
Respirer Cytaty: Naj­bar­dziej sa­mot­ni są ci, którzy mają naj­więcej przyjaciół. -respirer
naj­bar­dziej-­­-są -którzy-mają-naj­więcej-przyjaciół
Respirer Cytaty: Nie jest poświęce­niem od­dać za ko­goś życie. Poświęce­niem jest od­dać ko­muś ser­ce, i się o nie nie upomnieć. -respirer
nie-jest poświę­niem-od­dać-za ko­goś-życie-poświę­niem jest od­dać-ko­muś-ser­-i ę-o nie nie upomnieć
Respirer Cytaty: Naj­częściej kocha­my coś, za co w przyszłości przyj­dzie nam cierpieć. -respirer
naj­częściej-kocha­my-coś-za co w przyszłoś-przyj­dzie-nam-cierpieć
Respirer Cytaty: Każdy jest zdol­ny do te­go aby raj swo­jego is­tnienia, za­mienić w piekło, które zniszczy je­go priorytety. -respirer
każdy-jest zdol­ny-do te­go-aby raj-swo­jego-is­tnienia-za­mienić-w piekło-które-zniszczy-­go-priorytety
Respirer Cytaty: Nie spiesz się nig­dzie. Nie­szczęście i tak na Ciebie poczeka. -respirer
nie-spiesz ę-nig­dzie-nie­szczęście i tak-na ciebie-poczeka
Respirer Cytaty: Nap­rawdę jest się sa­mot­nym bez światła, gdy na­wet cień nam nie towarzyszy. -respirer
nap­rawdę-jest ę-­­nym-bez-światła-gdy-na­wet-cień-nam-nie towarzyszy
Respirer Cytaty: Li­lie pachną śmier­cią. Śmierć pachnie liliami. -respirer
li­lie-pachną-śmier­ą-Śmierć pachnie-liliami
Respirer Cytaty: A jeśli ktoś lu­bi smu­tek, to czy nie grzechem jest go rozśmieszać?  -respirer
a śli-ktoś-lu­bi-smu­tek-to czy-nie grzechem-jest go rozśmieszać 
Respirer Cytaty: Wi­taj w cho­rym świecie zdro­wych ludzi. -respirer
wi­taj-w cho­rym-świecie-zdro­wych-ludzi
Respirer Cytaty: Odejść dla czy­jegoś dob­ra jest czy­nem szlachet­nym, ale wśród naj­szlachet­niej­szych czynów jest tym naj­bar­dziej nikczemnym. -respirer
odejść-dla-czy­jegoś-dob­ra-jest czy­nem-szlachet­nym-ale-wśród-naj­szlachet­niej­szych-czynów-jest tym-naj­bar­dziej-nikczemnym
Respirer Cytaty: Miłość jest śle­pa, ale nie mar­tw się, gdy nap­rawdę będziesz jej pot­rze­bował zauważy cię. -respirer
miłość-jest ś­pa-ale-nie mar­tw-ę-gdy-nap­rawdę-będziesz-jej-pot­rze­bował-zauważy-ę
Respirer Cytaty: Tak często mówi­my, że tęskni­my, cho­ciaż na­wet nie czekamy. -respirer
tak-często-mówi­my-że tęskni­my-cho­ciaż-na­wet-nie czekamy