Rychcik Cytaty

Rychcik Cytaty:


po­maga­nie-jest czy­nem-uka­zującym-miłość-bliźniemu-~pa­weł-rychlica 
Rychcik Cytaty:


rzeczy­wis­tość-budzi-nas-ze snu-z nową-nadzieją-~pa­weł-rychlica 
Rychcik Cytaty:


nau­czo­no-nas-kochać-lecz-za­pom­niano-nas-nau­czyć-miłować-~pa­weł-rychlica 
Rychcik Cytaty:


Rychcik Cytaty:


pa­miętaj-marze­nia-i pla­ny-po­win­ny-być-zaw­sze-na pier­wszym-miej­scu-~pa­weł-rychlica 
Rychcik Cytaty:


diabel­ska-moc-tkwi-w czy­nach-człowieka-~pa­weł-rychlica 
Rychcik Cytaty:


praw­dziwą-sztuką-są myśli-~pa­weł-rychlica 
Rychcik Cytaty:


praw­dziwą-sztuką-nie są mi­liony-na kon­cie-lecz-praw­dziwą-sztuką-są mar­ne-grosze-~pa­weł-rychlica 
Rychcik Cytaty:


człowieku-naj­ważniej­sze-jest to co chcesz-osiągnąć-w życiu-posłuchaj ę-swo­jego-ro­zumu-i swo­jej-wyob­raź~pa­weł
Rychcik Cytaty:


to-my młodzi-ludzie-jes­teśmy-przyszłośą-to my jes­teśmy-­lem-~pa­weł-rychlica 
Rychcik Cytaty:


niepew­ność-jest naj­gor­szą-formą-uczu­cia-wewnętrzne­go-~pa­weł-rychlica 
Rychcik Cytaty:


kar­-wra­ca-wy­ągaj-dłoń-po­mocną- za­pamiętaj-kiedyś-ona-do ciepie-również-powró-~pa­weł-rychlica 
Rychcik Cytaty:


wys­tar­czy-chcieć-by to mieć-~pa­weł-rychlica 
Rychcik Cytaty:


gdy-upad­niesz-wstań-gdy-znów-upad­niesz-wstań-gdy-znów-upad­niesz-wstań-wsta­waj-dopóki-nie ut­rzy­masz-równo­wagi-~pa­weł
Rychcik Cytaty:


miłość-przychodzi-z wiekiem-i cza­sem-ale-żeby-tą miłość-w so­bie-od­na­źć-trze­ba-w ą-uwie­rzyć-~pa­weł-rychlica 
Rychcik Cytaty:


my-ludzie-wró­my-skąd-przyszliśmy-~ pa­weł-rychlica 
Rychcik Cytaty: ''Nie za­leżnie jak moc­no nab­rudzisz wiedz, że da się to pos­przątać. - wy­myśl sposób.'' ~Pa­weł Rychlica  -Rychcik


''nie-za­żnie-jak moc­no-nab­rudzisz-wiedz-że da ę-to pos­prząć- wy­myśl-sposób''-~pa­weł-rychlica 
Rychcik Cytaty:


usu­wanie-szkod­li­wych-ele­mentów-na świecie-przy­niesie-każde­mu-z nas-szczęście-~pa­weł-rychlica-inspiracja-tak-mi ę-z resztą