Rychcik Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Rychcik Cytaty:
po­maga­nie-jest czy­nem-uka­zującym-miłość-bliźniemu-~pa­weł-rychlica 
Rychcik Cytaty:
rzeczy­wis­tość-budzi-nas-ze snu-z nową-nadzieją-~pa­weł-rychlica 
Rychcik Cytaty:
nau­czo­no-nas-kochać-lecz-za­pom­niano-nas-nau­czyć-miłować-~pa­weł-rychlica 
Rychcik Cytaty:
Rychcik Cytaty:
pa­miętaj-marze­nia-i pla­ny-po­win­ny-być-zaw­sze-na pier­wszym-miej­scu-~pa­weł-rychlica 
Rychcik Cytaty:
diabel­ska-moc-tkwi-w czy­nach-człowieka-~pa­weł-rychlica 
Rychcik Cytaty:
praw­dziwą-sztuką-są myśli-~pa­weł-rychlica 
Rychcik Cytaty:
praw­dziwą-sztuką-nie są mi­liony-na kon­cie-lecz-praw­dziwą-sztuką-są mar­ne-grosze-~pa­weł-rychlica 
Rychcik Cytaty:
człowieku-naj­ważniej­sze-jest to co chcesz-osiągnąć-w życiu-posłuchaj ę-swo­jego-ro­zumu-i swo­jej-wyob­raź~pa­weł
Rychcik Cytaty:
to-my młodzi-ludzie-jes­teśmy-przyszłośą-to my jes­teśmy-­lem-~pa­weł-rychlica 
Rychcik Cytaty:
niepew­ność-jest naj­gor­szą-formą-uczu­cia-wewnętrzne­go-~pa­weł-rychlica 
Rychcik Cytaty:
kar­-wra­ca-wy­ągaj-dłoń-po­mocną- za­pamiętaj-kiedyś-ona-do ciepie-również-powró-~pa­weł-rychlica 
Rychcik Cytaty:
wys­tar­czy-chcieć-by to mieć-~pa­weł-rychlica 
Rychcik Cytaty:
gdy-upad­niesz-wstań-gdy-znów-upad­niesz-wstań-gdy-znów-upad­niesz-wstań-wsta­waj-dopóki-nie ut­rzy­masz-równo­wagi-~pa­weł
Rychcik Cytaty:
miłość-przychodzi-z wiekiem-i cza­sem-ale-żeby-tą miłość-w so­bie-od­na­źć-trze­ba-w ą-uwie­rzyć-~pa­weł-rychlica 
Rychcik Cytaty:
my-ludzie-wró­my-skąd-przyszliśmy-~ pa­weł-rychlica 
Rychcik Cytaty: ''Nie za­leżnie jak moc­no nab­rudzisz wiedz, że da się to pos­przątać. - wy­myśl sposób.'' ~Pa­weł Rychlica  -Rychcik
''nie-za­żnie-jak moc­no-nab­rudzisz-wiedz-że da ę-to pos­prząć- wy­myśl-sposób''-~pa­weł-rychlica 
Rychcik Cytaty:
usu­wanie-szkod­li­wych-ele­mentów-na świecie-przy­niesie-każde­mu-z nas-szczęście-~pa­weł-rychlica-inspiracja-tak-mi ę-z resztą
Rychcik Cytaty:
wszys­cy-przed-czymś-ucieka­myszczęście-w nie­szczęściu-że przeżyje­my-~pa­weł-rychlica 
Rychcik Cytaty:
jeśli-myślisz-że coś-jest niemożli­we-my­lisz ę-wszys­tko-jest możli­we-~pa­weł-rychlica 
Rychcik Cytaty:
pieniądze-nas-za­bijają-ale-także-dają-nam-życie-~pa­weł-rychlica 
Rychcik Cytaty:
ludzie-wy ­cie-dar-dar by zaw­sze-być-sobą-~pa­weł-rychlica 
Rychcik Cytaty:
sa­me-me­dia-to naj­większa-jed­na-wiel­ka-­nipu­lac­ja-wszechczasów-~pa­weł-rychlica-inspiracja-wie­dza-i obserwacja
Rychcik Cytaty:
od­bu­dowa-i idea-to coś-co po­win­no-nas-połączyć-~pa­weł-rychlica 
Rychcik Cytaty:
kiedy-stoimy-na szczy­cie-czu­jemy-spełnienie-kiedy-stoimy-przed-szczy­tem-na do­-czu­jemy-strach-i poświece­nie-~pa­weł-rychlica 
Rychcik Cytaty:
Rychcik Cytaty:
Rychcik Cytaty:
co-po mnie-zos­­nie-jak już-zniknę-z pla­nety-~pa­weł-rychlica-z-se­rii-py­tania-na które-nie znam-od­po­wie­dzi- 
Rychcik Cytaty:
ty­-nie­szczęścia-w jed­nym-miej­scu-i w jed­nej-chwi­li-~pa­weł-rychlica-wy­darze­nia-i tra­gedię- które-do­tykają-ludzi- 
Rychcik Cytaty:
wyb­rańcem-jest ę-od początku-życia-aż do śmier­-~pa­weł-rychlica 
Rychcik Cytaty:
nie-przej­muj ę-prob­­mami-bo one-i tak-minąza­toczą-wiel­ki-krąg-i z pow­ro­tem-powrócą-~ pa­weł-rychlica 
Rychcik Cytaty:
zniknąć-w świecie-to nie trud­ne-za­danie-gorzej na­tomiast-jest ę-w nim-od­na­źć-~pa­weł-rychlica 
Rychcik Cytaty:
mądry-mężczyz­na-nig­dy-nie za­pomi­na-roczni­cy-ślu­bu-mądra ko­bieta-nig­dy-nie za­pomi­na-przy­goto­wać-i ugo­tować
Rychcik Cytaty:
nig­dy-nie mów-że to niemożli­we- otwórz-umysł-i uwierz-w to-że to jest możli­we-~pa­weł-rychlica 
Rychcik Cytaty:
to-od wy­boru-człowieka-za­ży-kim ę-sta­niemy-i czym ę-sta­niemy-~pa­weł-rychlica