Ryszard Kapuściński Cytaty

Ryszard Kapuściński Cytaty: Chce mnie uderzyć i dla­tego szu­ka we mnie słabości. -Ryszard Kapuściński


chce-mnie-uderzyć-i dla­tego-szu­ka-we mnie-słaboś
Ryszard Kapuściński Cytaty: Dob­ry dzien­ni­karz po­winien być prze­de wszys­tkim dob­rym człowiekiem. -Ryszard Kapuściński


dob­ry-dzien­­karz-po­winien-być-prze­de-wszys­tkim-dob­rym-człowiekiem
Ryszard Kapuściński Cytaty: Su­mienie jest pochodną sto­sun­ku do in­ne­go, dla­tego trud­no mówić o wycho­waniu su­mienia ja­ko ta­kiego w oder­wa­niu od dru­giego człowieka. -Ryszard Kapuściński


su­mienie-jest pochodną-sto­sun­ku-do in­ne­go-dla­tego-trud­no-mówić-o wycho­waniu-su­mienia-ja­ko-­kiego-w oder­wa­niu
Ryszard Kapuściński Cytaty: Człowiek na­pot­kaw­szy przeszkodę, której nie może zniszczyć - zaczy­na niszczyć sa­mego siebie. -Ryszard Kapuściński


człowiek-na­pot­kaw­szy-przeszkodę-której nie może-zniszczyć- zaczy­na-niszczyć-­mego-siebie
Ryszard Kapuściński Cytaty: Nie ma gra­nic, nie ma państw, jest tyl­ko spa­lona ziemia, na której brat szu­ka brata. -Ryszard Kapuściński


nie- gra­nic-nie  państw-jest tyl­ko-spa­lona-ziemia-na której brat-szu­ka-brata
Ryszard Kapuściński Cytaty: Są sy­tuac­je, w których zło działa szyb­ko, gwałtow­nie, z nagłą, miażdżącą siłą. Na­tomiast dob­ro z re­guły działa wol­niej, pot­rze­buje cza­su, aby się ob­ja­wić i dać świadec­two. Więc dob­ro często się spóźnia i - przegrywa. -Ryszard Kapuściński


Ryszard Kapuściński Cytaty: Biały jest na ogół człowiekiem za­możnym. Praw­dzi­wa bieda jest kolorowa. -Ryszard Kapuściński


biały-jest na ogół-człowiekiem-za­możnym-praw­dzi­wa bieda-jest kolorowa
Ryszard Kapuściński Cytaty: Met­ro: pośpie­szne mi­janie się ludzi. Twarze zam­knięte, nie­czy­tel­ne. Obojętne przepływa­nie obok siebie mi­lionów ludzkich losów, myśli, uczuć - niewidzial­na a naj­ważniej­sza ma­teria świata. -Ryszard Kapuściński


Ryszard Kapuściński Cytaty: Je­den cham zburzy przy­jemną za­bawę, na­tomiast je­den kul­tu­ral­ny człowiek to zbyt mało, żeby pod­nieść po­ziom za­bawy chamów. -Ryszard Kapuściński


je­den-cham-zburzy-przy­jemną-za­bawę-na­tomiast-­den-kul­­ral­ny-człowiek-to zbyt-ło-żeby-pod­nieść-po­ziom-za­bawy-chamów
Ryszard Kapuściński Cytaty: Każde ple­mię uważało się daw­niej za całą ludzkość. -Ryszard Kapuściński


każde-ple­mię-uważało ę-daw­niej-za całą-ludzkość
Ryszard Kapuściński Cytaty: Uważaj­cie, bo mają broń, a nie mają wyjścia. -Ryszard Kapuściński


Ryszard Kapuściński Cytaty: Jeśli dob­rze się wwąchać, to wszędzie śmierdzi. -Ryszard Kapuściński


Ryszard Kapuściński Cytaty: Kiedy po­jawiają się py­tania, na które nie ma od­po­wie­dzi, to znaczy, że nastąpił kryzys. -Ryszard Kapuściński


kiedy-po­jawiają ę-py­tania-na które-nie  od­po­wie­dzi-to znaczy-że nastąpił-kryzys
Ryszard Kapuściński Cytaty: Tyl­ko wspom­nienie, to je­dyne, co oca­lało, je­dyne, co po­zos­ta­je z życia. -Ryszard Kapuściński


tyl­ko-wspom­nienie-to ­dyne-co oca­ło-­dyne-co po­zos­­-z życia
Ryszard Kapuściński Cytaty: Człowiek może sam dla siebie stać się ta­kim kłopo­tem, że już nie wys­tar­czy mu cza­su na zaj­mo­wanie się czymś więcej. -Ryszard Kapuściński


człowiek-może-sam-dla-siebie-stać ę-­kim-kłopo­tem-że już-nie wys­tar­czy-mu cza­su-na zaj­mo­wanie ę-czymś-więcej
Ryszard Kapuściński Cytaty: Naj­większa trud­ność dla każde­go dzien­ni­karza: by zys­kując sławę, nie za­pom­nieć, po co się pisze. -Ryszard Kapuściński


naj­większa-trud­ność-dla-każde­go-dzien­­karza-by zys­kując-sławę-nie za­pom­nieć-po co ę-pisze
Ryszard Kapuściński Cytaty: Są sytuacje, w których zło działa szybko, gwałtownie, z nagłą, miażdżącą siłą. Natomiast dobro z reguły działa wolniej, potrzebuje czasu, aby się objawić i dać świadectwo. Więc dobro często się spóźnia i - przegrywa. -Ryszard Kapuściński


Ryszard Kapuściński Cytaty: Nie ma gor­sze­go połącze­nia niż broń, głupo­ta i strach. Wszys­tkiego naj­gor­sze­go można się wówczas spodziewać. -Ryszard Kapuściński


nie- gor­sze­go-połącze­nia-ż-broń-głupo­-i strach-wszys­tkiego naj­gor­sze­go-można ę-wówczas-spodziewać