S » José Saramago » Historia Oblężenia Lizbony Cytaty

Go to Gemtracks Beats
S » José Saramago » Historia Oblężenia Lizbony Cytaty: Gdy­bym pa­lił, za­paliłbym te­raz pa­piero­sa, pat­rząc na rzekę i myśląc o tym, jak wszys­tko jest mętne i niepew­ne, a tak, nie paląc, po­myślę tyl­ko, że wszys­tko jest mętne i niepew­ne, rzeczy­wiście, ale bez pa­piero­sa, cho­ciaż pa­pieros, gdy­bym go pa­lił, sam z siebie wy­raziłby mętność i niepew­ność rzeczy, tak jak dym, gdy­bym palił. -S » José Saramago » Historia oblężenia Lizbony
S » José Saramago » Historia Oblężenia Lizbony Cytaty: Na pa­pie­rze wszys­tkie pla­ny są jed­na­kowo dob­re, jed­nak rzeczy­wis­tość dała dowód swej niepos­kro­mionej pas­ji, z jaką roz­wiewa pa­piery i drze pla­ny na strzępy. -S » José Saramago » Historia oblężenia Lizbony
S » José Saramago » Historia Oblężenia Lizbony Cytaty: Nie do­wie­rzaj mężczyźnie, który mil­czy, i psu, który nie szczeka. -S » José Saramago » Historia oblężenia Lizbony
S » José Saramago » Historia Oblężenia Lizbony Cytaty: Nig­dy się nie do­wiemy, do ja­kiego stop­nia nasze życie uległoby zmianie, gdy­by pew­ne usłysza­ne i nie zro­zumiane zda­nia zos­tały zrozumiane. -S » José Saramago » Historia oblężenia Lizbony
nig­dy ę-nie do­wiemy-do ja­kiego-stop­nia-nasze-życie-uległoby-zmianie-gdy­by-pew­ne-usłysza­ne-i nie zro­zumiane-zda­nia-zos­ły
S » José Saramago » Historia Oblężenia Lizbony Cytaty: Jedną rzeczą jest złapać człowieka i umieścić go w tłumie, jak to widziano nieraz, inną jest wyb­rać z tłumu człowieka i raz rzu­ciw­szy okiem, stwier­dzić, To ten. -S » José Saramago » Historia oblężenia Lizbony
S » José Saramago » Historia Oblężenia Lizbony Cytaty: [Pochleb­stwa], nęcący wy­bieg, zwyk­le dający ob­fit­szy plon niż co­kol­wiek in­ne­go, na­wet jeśli gle­ba jest jałowa, a siew­ca niez­byt wprawiony. -S » José Saramago » Historia oblężenia Lizbony
S » José Saramago » Historia Oblężenia Lizbony Cytaty: Ta­lerz zu­py, po­marańcza, kieliszek wi­na, na za­kończe­nie ka­wa, więcej nie pot­rze­buje człowiek pro­wadzący siedzący tryb życia. -S » José Saramago » Historia oblężenia Lizbony
ta­lerz-zu­py-po­marańcza-kieliszek-wi­na-na za­kończe­nie-ka­wa-więcej-nie pot­rze­buje-człowiek-pro­wadzący-siedzący-tryb-życia
S » José Saramago » Historia Oblężenia Lizbony Cytaty: Czasem zadajemy sobie pytanie, dlaczego szczęście tak długo zwlekało, dlaczego nie przyszło wcześniej, ale jeśli pojawia nam się znienacka, jak w tym przypadku, kiedy już na nie nie czekaliśmy, wtedy najprawdopodobniej nie będziemy wiedzieli, co robić, i chodzi nie tyle o wybór pomiędzy śmiechem i płaczem, ile o tajemną wewnętrzną trwogę, na myśl, że być [...] -José Saramago
S » José Saramago » Historia Oblężenia Lizbony Cytaty: Dusza ludzka jest pudełkiem, z którego zawsze może wyskoczyć pajac strojący miny i wywalający język na brodę, ale zdarzają się sytuacje, kiedy ten sam pajac ogranicza się do patrzenia na nas znad krawędzi pudełka, i widząc, że przypadkiem działamy według tego, co jest sprawiedliwe i szczere, z aprobatą kiwa głową i znika, myśląc, że jeszcze [...] -José Saramago
S » José Saramago » Historia Oblężenia Lizbony Cytaty: My, istoty ludzkie, nawet jeśli pozostaniemy dalej, jedni bardziej, inni mniej, takimi zwierzętami jak przedtem, mamy jednak w sobie jakieś dobre uczucia, czasem nawet resztkę albo zaczyn szacunku do samych siebie. -José Saramago
S » José Saramago » Historia Oblężenia Lizbony Cytaty: Świadomość własnej winy rozdziera ranę, z której zawsze wypływać będzie ropa i gówno. -José Saramago
Świadomość-własnej-winy-rozdziera-ranę-z-której-zawsze-wypływać-będzie-ropa-i-gówno
S » José Saramago » Historia Oblężenia Lizbony Cytaty: Wszyscy, i kobiety, i mężczyźni, mają dwie twarze. Jedną widać na zewnątrz, drugą mamy w sobie. Są jednak tacy, którzy mają tylko urodę zewnętrzną. Są i tacy, którzy mają piękne tylko wnętrze. Wewnętrzna twarz opiera się działaniu czasu, zewnętrzna nie. Każdy niech wybiera to, co bardziej mu odpowiada. -José Saramago
S » José Saramago » Historia Oblężenia Lizbony Cytaty: Miłość nie tylko jest mostem, który pozwala dotrzeć nam do innych. To także most, po którym możemy dotrzeć do nas samych. -José Saramago
miłość-nie-tylko-jest-mostem-który-pozwala-dotrzeć-nam-do-innych-to-także-most-po-którym-możemy-dotrzeć-do-nas-samych
S » José Saramago » Historia Oblężenia Lizbony Cytaty: Nie brak dowodów na to, że im bardziej staramy się strofować naszą wyobraźnię, tym bardziej bawi się ona atakowaniem tych miejsc naszej zbroi, które świadomie czy nieświadomie zostawiliśmy bez osłony. -José Saramago
S » José Saramago » Historia Oblężenia Lizbony Cytaty: Wrogowie nie rodzą się z powodu naszej chęci ich posiadania, ale z ich własnego niezłomnego pragnienia posiadania nas. -José Saramago
wrogowie-nie-rodzą-ę-z-powodu-naszej-chę-ich-posiadania-ale-z-ich-własnego-niezłomnego-pragnienia-posiadania-nas
S » José Saramago » Historia Oblężenia Lizbony Cytaty: Słowa to diabelska pułapka, nam się zdaje, że pozwoliliśmy opuścić naszym ustom tylko to, co nam odpowiada, aż tu nagle pojawia się pomiędzy nimi jakieś niechciane słowo, nie mamy pojęcia, skąd się wzięło, nie wzywano go i to z jego powodu, a nierzadko mamy później problem z przypomnieniem go sobie, kierunek rozmowy raptownie zmiana kurs, [...] -José Saramago
S » José Saramago » Historia Oblężenia Lizbony Cytaty: ..na­pełniam głowę- os­tatnim tchnieniem..myślę o jut­rze-przeszłości nie zmienię..,rachuję słowa-raz,dwa,trzy..minę tworzę dobrą, do złej gry.., za­raz już wyjdę by pat­rzeć za siebie,biegnąc pół-kro­kiem,kroczę za Ciebie..,za Ciebie,za Matkę,Oj­ca i Sy­na..raz,dwa,trzy..trze­cia godzina.. jed­no tchnienie co trzy słowa,..za­raz myśl, pół-krok, głowa..młyn już le­ci... ,młyn już płynie..,lecz gdzie mo­wa.. eh.., o młynie..?  -Jose
S » José Saramago » Historia Oblężenia Lizbony Cytaty: Hay un solo niño bello en el mundo y cada madre lo tiene. -José Martí
hay-un-solo-ño-bello-el-mundo-y-cada-madre-lo-tiene
S » José Saramago » Historia Oblężenia Lizbony Cytaty: Nie chcę, żeby uczył mnie jak przeg­rać fi­nał Li­gii Mis­trzów 0:4, bo nie chcę te­go umieć. (o Jo­hanie Cruyf­fie, który skry­tyko­wał styl Chelsea)  -José Mourinho
nie-chcę-żeby-uczył-mnie-jak przeg­rać-fi­nał-li­gii-mis­trzów-04-bo nie chcę-te­go-umieć-o-jo­hanie-cruyf­fie-który
S » José Saramago » Historia Oblężenia Lizbony Cytaty: El valor espera; el miedo va a buscar. -José Bergamín
S » José Saramago » Historia Oblężenia Lizbony Cytaty: Los niños son la esperanza del mundo. -José Martí
S » José Saramago » Historia Oblężenia Lizbony Cytaty: Gdy­by Ro­man Ab­ra­mowicz po­magałby mi w tre­nowa­niu zaj­mo­wali­byśmy os­tatnie miej­sce w Pre­mier League. Gdy­bym ja mu po­magał w biz­ne­sie, zbankrutowalibyśmy. -José Mourinho
S » José Saramago » Historia Oblężenia Lizbony Cytaty: Muszą da­wać z siebie wszys­tko i grać dla klu­bu i dla mnie, ale nie muszą mnie kochać. (o zawodnikach)  -José Mourinho
muszą-da­wać-z siebie-wszys­tko-i grać-dla-klu­bu-i dla-mnie-ale-nie muszą-mnie-kochać-o-zawodnikach 
S » José Saramago » Historia Oblężenia Lizbony Cytaty: Es hermoso que los padres lleguen a ser amigos de sus hijos, desvaneciéndoles todo temor, pero inspirándoles un gran respeto. -José Ingenieros
es-hermoso-los-padres-lleguen-a-ser-amigos-de-sus-hijos-desvaneciéndoles-todo-temor-pero-inspirándoles-un-gran-respeto
S » José Saramago » Historia Oblężenia Lizbony Cytaty: Wszys­cy cze­kają aż Chel­sea przes­ta­nie wyg­ry­wać. Kiedy w końcu przeg­ra­my, ogłoszą święto na­rodo­we. Jes­teśmy na to gotowi. -José Mourinho
wszys­cy-cze­kają-aż chel­sea-przes­­nie-wyg­ry­wać-kiedy w końcu-przeg­ra­my-ogłoszą-święto-na­rodo­we
S » José Saramago » Historia Oblężenia Lizbony Cytaty: Ma­my naj­lep­szych piłkarzy i, przep­raszam za aro­gan­cję, ma­my naj­lep­sze­go trenera. -José Mourinho
ma­my-naj­lep­szych-piłkarzy-i przep­raszam-za aro­gan­cję-­my-naj­lep­sze­go-trenera
S » José Saramago » Historia Oblężenia Lizbony Cytaty: Que no sabemos lo que nos pasa: eso es lo que nos pasa.   -José Ortega y Gasset
S » José Saramago » Historia Oblężenia Lizbony Cytaty: A siete años de un suceso, el suceso ya es otro. -Camilo José Cela
a-siete-años-de-un-suceso-el-suceso-ya-es-otro
S » José Saramago » Historia Oblężenia Lizbony Cytaty: La verdad es como el agua filtrada, que no llega a los labios sino a través del cieno. -Mariano José de Larra
la-verdad-es-como-el-agua-filtrada-no-llega-a-los-labios-sino-a-través-del-cieno
S » José Saramago » Historia Oblężenia Lizbony Cytaty: La vida es una serie de colisiones con el futuro; no es una suma de lo que hemos sido, sino de lo que anhelamos ser. -José Ortega y Gasset
la-vida-es-una-serie-de-colisiones-con-el-futuro-no-es-una-suma-de-lo-hemos-sido-sino-de-lo-anhelamos-ser
S » José Saramago » Historia Oblężenia Lizbony Cytaty: Dopiero w samotności człowiek jest naprawdę sobą. -José Ortega y Gasset
S » José Saramago » Historia Oblężenia Lizbony Cytaty: La verdad es como la luna: aunque algunos se empeñen en poseerla para sí, ésta siempre estará por encima de ellos y a la vista de todos. -Jose Maria Aznar
la-verdad-es-como-luna-aunque-algunos-se-empeñ-poseerla-para-sí-ésta-siempre-estará-por-encima-de-ellos-y-a-vista-de-todos
S » José Saramago » Historia Oblężenia Lizbony Cytaty: Ser liberal en España es ser emigrado en potencia. -Mariano José de Larra
S » José Saramago » Historia Oblężenia Lizbony Cytaty: Pensar en viejo me abruma y, sin embargo, pensar en joven, en sano y arrogante joven, me parece tan insípido... -Camilo José Cela
pensar-viejo-me-abruma-y-sin-embargo-pensar-joven-sano-y-arrogante-joven-me-parece-tan-insípido
S » José Saramago » Historia Oblężenia Lizbony Cytaty: El hombre se diferencia del animal en que bebe sin sed y ama sin tiempo. -José Ortega y Gasset
el-hombre-se-diferencia-del-animal-bebe-sin-sed-y-ama-sin-tiempo