Santa Montefiore Cytaty

Santa Montefiore Cytaty: To bar­dzo dziw­ne, ale nap­rawdę można kochać ko­goś przez całe życie. Nieza­leżnie od te­go, jak da­leko znaj­du­je się ukocha­na oso­ba, jej wspom­nienie zaw­sze no­si się w sercu. -Santa Montefiore


Santa Montefiore Cytaty: Pew­ne rzeczy nig­dy nie umierają; one cichną na ja­kiś czas, ale nig­dy nie umierają. So­me thin­gs ne­ver die; they just go quiet for a ti­me but ne­ver go die. (ang.)  -Santa Montefiore


pew­ne-rzeczy-nig­dy-nie umierają-one-cichną-na ja­kiś-czas-ale-nig­dy-nie umierają-so­me-thin­gs-ne­ver-die-they-just-go quiet-for
Santa Montefiore Cytaty: Każda książka to nieza­leżny mały świat. Można no­sić ją w ręku, a prze­cież przes­trzeń, jaką tworzy w naszym umyśle, jest nieograniczona. -Santa Montefiore


każda-książka-to nieza­żny-ły-świat-można no­ć-ją w ręku-a prze­cież-przes­trzeń-jaką-tworzy-w naszym-umyś
Santa Montefiore Cytaty: Życie jest zbyt krótkie, aby za­pełniać je niena­wiścią i pretensjami. -Santa Montefiore


Życie-jest zbyt-krótkie-aby za­pełniać- niena­wiśą-i pretensjami
Santa Montefiore Cytaty: Próżnowanie poszerza granice diabelskich włości. -Abraham a Santa Clara


Santa Montefiore Cytaty: Im większe pieniądze, tym większy rachunek. -Abraham a Santa Clara


Santa Montefiore Cytaty: La verdad padece, pero no perece. -Santa Teresa de Jesús


Santa Montefiore Cytaty: He cometido el peor de los pecados, quise ser feliz. -Santa Teresa de Jesús


Santa Montefiore Cytaty: Quien a Dios tiene, nada le falta. Sólo Dios basta. -Santa Teresa de Jesús


Santa Montefiore Cytaty: Nie ma innego mostu do nieba jak krzyż. -Abraham a Santa Clara