Sipa Cytaty

Sipa Cytaty: Chcę zna­leźć się w miej­scu gdzie noc się nie kończy a dzień się nie zaczy­na gdzie deszcz pachnie świeżością obłędu  -Sipa


chcę-zna­źć ę-w miej­scu-gdzie-noc ę-nie kończy-a dzień ę-nie zaczy­na-gdzie-deszcz-pachnie-świeżośą-obłę 
Sipa Cytaty: on; Miłość bie­rze się z serc:):) ona; ser­ce to rodzaj pom­py która prze­pom­po­wuje krew on; no to z mózgu wte­dy jes­teśmy w sta­nie eufo­rii ona po cze­koladzie tez ma­my ta­ki stan... wniosek; Miłość nie is­tnieje wy­myślił ja ktoś mądry aby ludzie mieli się czym zająć i za co umierać  -Sipa


Sipa Cytaty: świat nie kończy się na jed­nym życiu  -Sipa


świat-nie kończy ę-na jed­nym-życiu 
Sipa Cytaty: Chcesz być inny?? nie przej­dzie i tak po­wiedzą że jes­teś dziwakiem  -Sipa


chcesz-być-inny-nie-przej­dzie-i tak-po­wiedzą-że jes­teś-dziwakiem 
Sipa Cytaty: Mój upadły aniele otul mnie swą ciem­nością i po­każ mi jas­ność ser­ca i duszy mo­jego wybranka Proszę o wy­rozu­miałość:):) os­tatnio nie mam we­ny :(:(  -Sipa


mój-upadły-aniele-otul-mnie-swą-ciem­nośą-i po­każ-mi jas­ność-ser­ca-i duszy-mo­jego-wybranka-proszę-o wy­rozu­miałość
Sipa Cytaty: To nie g*ówno Śmierdzi - to ludzie się rozkładają  -Sipa


to nie gówno-Śmierdzi-to ludzie ę-rozkładają 
Sipa Cytaty: Długo się nie widzieliśmy. Ja­koś mnie to nie rusza. Przez to nie lu­bię Cię bar­dziej ani mniej. Jas­ne że wo­lałabym abyś był przy mnie zawsze. Ale czy to jest ta miłość?? Ta na którą cze­kałam całe życie?? Może na tym ona polega?? Może tak po­win­no być??- Wza­jem­na tęskno­ta tłumiona w sobie. Miłość chy­ba tym się objawia... -Sipa


Sipa Cytaty: ludzi poz­naję się całe życie  -Sipa


ludzi-poz­naję ę-całe-życie 
Sipa Cytaty: Mieć tą ra­dość w ser­cu to mieć kogoś  -Sipa


mieć-tą ra­dość-w ser­cu-to mieć-kogoś 
Sipa Cytaty: Trud­nością życiową jest brak zro­zumienia ludzi  -Sipa


trud­nośą-życiową-jest brak-zro­zumienia-ludzi 
Sipa Cytaty: Cier­pienie nie is­tnieje to tyl­ko wy­mysł ludzi bez twarzy  -Sipa


cier­pienie-nie is­tnieje-to tyl­ko-wy­mysł-ludzi-bez-twarzy 
Sipa Cytaty: Zam­knę świat na kluczyk niech wszys­cy zo­baczą że są tak sa­mo śmie­szni jak inni  -Sipa


zam­knę-świat-na kluczyk-niech-wszys­cy-zo­baczą-że są tak-­mo-śmie­szni-jak inni 
Sipa Cytaty: Ciem­ne oku­lary poz­wa­lają nam widzieć Świat w rzeczy­wis­tych barwach  -Sipa


ciem­ne-oku­lary-poz­wa­lają-nam-widzieć-Świat-w rzeczy­wis­tych-barwach 
Sipa Cytaty: nie korzeń lecz owoc sta­nowi sens rośli­ny chcesz poz­nać człowieka pat­rz na je­go czyny... ______________________________________________________ GDZIEŚ USŁYSZAŁAM AL­BO PRZECZY­TAŁAM NIE PAMIĘTAM  -Sipa


Sipa Cytaty: nie sztuką jest iść i chcieć zawrócić sztuką jest iść i pat­rzeć przed siebie  -Sipa


nie sztuką-jest iść-i chcieć-zawróć-sztuką-jest iść-i pat­rzeć-przed-siebie 
Sipa Cytaty: One widziały świat przez szybę nie do­tyczyło ich nic na­wet czas który brnie mi­mo wo­li Były nieobec­ne w real­nym świecie kochały bo­hate­ra z książki nie pot­ra­fią bez niego żyć  -Sipa


one-widziały-świat-przez-szybę-nie do­tyczyło-ich-nic-na­wet-czas-który-brnie-mi­mo-wo­li-były-nieobec­ne-w real­nym-świecie-kochały
Sipa Cytaty: Pat­rząc na świat ocza­mi niewi­dome­go dos­trze­gamy piękno ziemi... -Sipa


pat­rząc-na świat-ocza­mi-niewi­dome­go-­trze­gamy-piękno-ziemi
Sipa Cytaty: złe sny poz­wa­lają nam zo­baczyć co w nas ta­kiego siedzi... -Sipa


złe-sny-poz­wa­lają-nam-zo­baczyć-co w nas-­kiego-siedzi