Sirnobody Cytaty

Sirnobody Cytaty: Hu­manis­ta: wspa­niale jest pi­sać groteski! Ścisłowiec: dlaczego? Hu­manis­ta: ty­leż możli­wości daje! Ścisłowiec: wciąż nie ro­zumiem,co w nich niezwykłego... Po­limat: ko­lego! Po­myśl przez chwilę o liczbach rzeczywistych.... Ścisłowiec: no, myślę... Po­limat: ...a te­raz zespolonych. Ścisłowiec: jej! Niesamowite! Po­limat: pow­strzy­majże swój en­tuzjazm! To do­piero fantastyka!  -SirNobody


Sirnobody Cytaty: Cóż kryć się może za je­go ciała powłokiem? Które z nich będzie mym no­wym nałogiem?  -SirNobody


cóż-kryć ę-może-za ­go-ciała-powłokiem-które-z nich-będzie-mym-no­wym-nałogiem 
Sirnobody Cytaty: Całą swoją in­ność be­zus­tannie dławi; Myśli, ze to głębia - a to dno się jawi. -SirNobody


całą-swoją-in­ność-be­zus­tannie-dławi-myśli-ze to głębia- a to dno ę-jawi
Sirnobody Cytaty: Roz­mo­wy się toczą w wąskim


roz­mo­wy ę-toczą-w wąskim-ziomków-kole-masz-faj­ki-dasz-jedną-od­dam-ci po szkole 
Sirnobody Cytaty: Nie do­robi się mienia; Kto wie­czne­go ma lenia. -SirNobody


nie-do­robi ę-mienia-kto-wie­czne­go- lenia
Sirnobody Cytaty: Nie dziw, że młoda ni­kogo nie miała; Sko­ro jej wygląd jak pas cno­ty działa. -SirNobody


nie-dziw-że młoda-­kogo-nie miała-sko­ro-jej-wygląd-jak -cno­ty-działa
Sirnobody Cytaty: Pla­nowa­nia ro­zum wielki; Do działania zbyt już miękki. -SirNobody


pla­nowa­nia-ro­zum-wielki-do-działania-zbyt-już-miękki
Sirnobody Cytaty: Og­niem na ogień - zna­ny to mit; Lecz bo­num ex ma­lo non fit!


og­niem-na ogień- zna­ny-to mit-lecz-bo­num-ex ­lo-non-fit-bo­num-ex ­lo-non-fit- dob­ro-nie rodzi ę-ze zła-seneka 
Sirnobody Cytaty: Pod­dałeś się emoc­jom, po­niosła cię złość biała; Nie dziw się więc, mój dro­gi, że te­raz nie masz ciała. fraszka zro­zumiała dla ko­jarzących AlienRacers. -SirNobody


pod­dałeś ę-emoc­jom-po­niosła-ę-złość-biała-nie-dziw ę-więc-mój-dro­gi-że te­raz-nie masz-ciała-fraszka-zro­zumiała-dla
Sirnobody Cytaty: Z ta­kim dużym, brzyd­kim pyskiem; W cyr­ku byłbym widowiskiem. -SirNobody


z ­kim-żym-brzyd­kim-pyskiem-w-cyr­ku-byłbym-widowiskiem
Sirnobody Cytaty: Myśl ta prze­myka każde­mu nie raz: Kochać to my, a nie nas. -SirNobody


myśl- prze­myka-każde­mu-nie raz-kochać-to my-a nie nas
Sirnobody Cytaty: Z psiap­siółą szep­cze, ga­da, chichot słychać nieraz; O którym chłop­cu, młoda, o którym myślisz teraz?  -SirNobody


z psiap­ółą-szep­cze-ga­da-chichot-słychać-nieraz-o-którym chłop­cu-młoda-o którym myślisz-teraz 
Sirnobody Cytaty: Czy to Lub­lin, War­sza­wa, pos­po­lita wioska; Młodzi mówią „na mias­to” – ta­ka ciekawostka. -SirNobody


czy-to lub­lin-war­sza­wa-pos­po­lita-wioska-młodzi-mówią-na-mias­to- ­ka-ciekawostka
Sirnobody Cytaty: Dziś, czter­naste­go mar­ca, głośny dzień


dziś-czter­naste­go-mar­ca-głośny-dzień-pi-lecz-w szkol­nej-ław­-nie zmienia-to nic
Sirnobody Cytaty: Że białym zrodzo­ny - bez przer­wy się raduje; Nie wie, jak bar­dzo w łeb dos­tać zasługuje. -SirNobody


Że białym-zrodzo­ny- bez-przer­wy ę-raduje-nie-wie-jak bar­dzo-w łeb-­ć-zasługuje
Sirnobody Cytaty: BMW oj­ca, z 


bmw-oj­ca-z ne­-ba­jer-po ste­rydzie-klat­ka-i-co  po­wie­dzieć-by spławić-gagatka 
Sirnobody Cytaty: Spłodził, nie wycho­wa - żad­na na to ra­da; Ta­ki z niego fa­cet - jądra ma, nie jaja. -SirNobody


spłodził-nie wycho­wa- żad­na-na to ra­da-ta­ki-z niego-fa­cet- jądra-nie jaja
Sirnobody Cytaty: Two­ja głowa mała, ob­ruszasz się, lecz milczysz; - Znów na kon­cie


two­ja-głowa-ła-ob­ruszasz-ę-lecz-milczysz-znów-na kon­cie-pała-już-cze­ka-bi­let-wilczy