Stanisław Dygat Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Stanisław Dygat Cytaty: Przez­nacze­nie to nie jest jed­nak siła nad­przy­rodzo­na, ale siła kon­sekwen­tne­go sys­te­mu zdarzeń. Ta siła na­biera roz­machu, kiedy nie ma­my jeszcze rozsądku, aby ją oce­nić, ani możli­wości, aby się jej przeciwstawić. -Stanisław Dygat
Stanisław Dygat Cytaty: Czy można się wyr­wać przez­nacze­niu? Trze­ba by na to prze­ciw­sta­wić mu własną kon­sekwen­cję, us­ta­lić własną prawdę i odep­rzeć każde na­tar­cie prawd cudzych i rutynowanych. -Stanisław Dygat
Stanisław Dygat Cytaty: Pra­wość może mieć sens tyl­ko wte­dy, gdy sta­nowi włas­ność zbiorową. Kiedy chce ją so­bie przywłaszczyć ktoś sa­mot­nie, czy­ni z niego ofiarę. Mało, że godną pożałowa­nia, ale jeszcze śmieszną. -Stanisław Dygat
Stanisław Dygat Cytaty: Miłość jest pożądaniem fizycznym; miłość jest wtedy czysta, kiedy pożądanie czyichś kształtów kojarzy się z zapachem koniczyny i rozgrzanej ziemi, te rzeczy z duszą przychodzą dopiero później albo wcale. -Stanisław Dygat
Stanisław Dygat Cytaty: Żadnego mężczyzny tak sobie kobieta nie ceni jak tego, który kocha się w niej bez wzajemności. Kobieta może ścierpieć stratę kochanka, ale jej miłość własna nie pogodziłaby się nigdy z utratą mężczyzny wiernego, oddanego, zakochanego w niej bez wzajemności. -Stanisław Dygat
Stanisław Dygat Cytaty: Po­gar­da jest właści­wa ludziom słabym i nik­czem­nym, którzy usiłują od­wrócić uwagę od drob­nych świństw, przy których po­mocy przedzierają się przez życie. -Stanisław Dygat
po­gar­da-jest właś­wa-ludziom-słabym-i nik­czem­nym-którzy-usiłują-od­wróć-uwagę-od drob­nych-świństw-przy-których-po­mocy
Stanisław Dygat Cytaty: Ale tam, na miej­scu, zu­pełnie szczerze drażni prze­ciętne­go Po­laka Ludzkie Przez­nacze­nie ub­ra­ne w stro­je od Diora, omi­jające gład­ko z po­mocą zdo­byczy techni­ki wszel­kie tru­dy dnia pow­szed­niego i nieświado­me praw­dzi­wej zdo­byczy ludzkości, która jest co naj­mniej od 200 lat pol­ska zdol­ność lek­ce­ważenia sztucznie wy­myślo­nych przez cy­wili­zację za­sad życia i zdol­ność przys­to­sowa­nia się do wszys­tkich zmian, które narzu­ca rozpędzo­na his­to­ria i nies­forna geog­ra­fia polityczna. -Stanisław Dygat
Stanisław Dygat Cytaty: Miłość jest pożąda­niem fi­zycznym; miłość jest wte­dy czys­ta, kiedy pożąda­nie czyichś kształtów ko­jarzy się z za­pachem ko­niczy­ny i roz­grza­nej ziemi, te rzeczy z duszą przychodzą do­piero później al­bo wcale. -Stanisław Dygat
Stanisław Dygat Cytaty: Z za­pałem de­biutan­ta ofiaro­wywałem miłości wszystko. -Stanisław Dygat
z za­pałem-de­biutan­-ofiaro­wywałem-miłoś-wszystko
Stanisław Dygat Cytaty: Los to piękne słowo, za którym nie kry­je się nic kon­kret­ne­go. Zos­tało wy­myślo­ne przez ludzi dla us­pra­wied­li­wienia niedołęstwa, dla uchy­lenia się od mo­ral­nej od­po­wie­dzial­ności za po­pełnioną z głupia frant podłość. -Stanisław Dygat
Stanisław Dygat Cytaty: Kiedy przeżywa się jakąś miłość, eli­minu­je ona miłości przeszłe i przyszłe. -Stanisław Dygat
kiedy-przeżywa ę-jakąś-miłość-eli­minu­-ona-miłoś-przeszłe-i przyszłe
Stanisław Dygat Cytaty: To straszne, że sche­maty życia składają się w po­ważnej części z ele­mentów nie tyl­ko niecieka­wych, ale również do nicze­go nieprzydatnych. -Stanisław Dygat
to straszne-że sche­maty-życia-składają ę-w po­ważnej-częś-z ele­mentów-nie tyl­ko-niecieka­wych-ale-również-do nicze­go
Stanisław Dygat Cytaty: Iden­tyczność dwu is­tnień jest sza­lonym wy­mysłem ko­biet zaj­mujących się literaturą. -Stanisław Dygat
iden­tyczność-dwu-is­tnień-jest sza­lonym-wy­mysłem-ko­biet-zaj­mujących ę-literaturą
Stanisław Dygat Cytaty: Ludzie, kiedy coś im so­lid­nie do­pie­cze, sta­rają się dla po­cie­chy wes­przeć cudzym ciałem. -Stanisław Dygat
ludzie-kiedy-coś-im so­lid­nie-do­pie­cze-sta­rają ę-dla-po­cie­chy-wes­przeć-cudzym-ciałem
Stanisław Dygat Cytaty: Rzeczy mało praw­do­podob­ne nie zdarzają się tyl­ko wte­dy, gdy od­noszą się do zdarzeń mających przy­nieść coś szczęśli­wego i pomyślnego. -Stanisław Dygat
rzeczy-ło-praw­do­podob­ne-nie zdarzają ę-tyl­ko-wte­dy-gdy-od­noszą ę-do zdarzeń-mających-przy­nieść-coś-szczęśli­wego
Stanisław Dygat Cytaty: Człowiek rości so­bie pre­ten­sje, aby zdarze­nia sprzy­jały je­go in­ten­cjom. Lek­ce­waży prawdę, którą pro­pagu­je rzeczy­wis­tość. Jest głuchy na jej oczy­wis­te ar­gu­men­ty, jeżeli nie głosi ona te­go, co od­po­wiada je­go in­te­resom i nie pochle­bia je­go satysfakcji. -Stanisław Dygat
Stanisław Dygat Cytaty: Są ludzie, którym szczęście mig­nie tyl­ko na mo­ment, na mo­ment tyl­ko się ukaże po to tyl­ko, by uczy­nić życie tym smut­niej­sze i okrutniejsze. -Stanisław Dygat
są ludzie-którym szczęście-mig­nie-tyl­ko-na mo­ment-na mo­ment-tyl­ko ę-ukaże-po to tyl­ko-by uczy­ć-życie-tym-smut­niej­sze
Stanisław Dygat Cytaty: Nie wszys­tkie miłości były na ty­le at­rakcyj­ne, by war­to je wspo­minać. Ale każda zos­ta­wiała ta­kie sa­mo uczu­cie pus­tki i niepo­koju. Że oczki­wanie nig­dy się nie spełnia i że prag­nieniami kierują złudze­nia. Wsty­du, że włas­ne i cudze słowa tracą nag­le wartość. -Stanisław Dygat
Stanisław Dygat Cytaty: Dobroć jest największym skarbem ludzkości, lecz dopiero dobroć i rozum tworzą człowieka, a wzbogacone o talent - prawdziwego artystę. -Stanisław
dobroć-jest-największym-skarbem-ludzkoś-lecz-dopiero-dobroć-i-rozum-tworzą-człowieka-a-wzbogacone-o-talent-prawdziwego-artystę
Stanisław Dygat Cytaty: Sztuka jest wytwarzaniem fikcyjnego świata, który na równi z rzeczywistym daje ludzkiej duszy możność i zadowolenie uświadamiania jej życia. -Stanisław
sztuka-jest-wytwarzaniem-fikcyjnego-świata-który-na-równi-z-rzeczywistym-daje-ludzkiej-duszy-możność-i-zadowolenie-uświadamiania-jej-życia
Stanisław Dygat Cytaty: Gdzie jest człowiek, tam jest i sztuka. -Stanisław
gdzie-jest-człowiek-tam-jest-i-sztuka
Stanisław Dygat Cytaty: Gdzie jest niedołęstwo materialnej techniki, jest też niedołęstwo ducha. -Stanisław
gdzie-jest-niedołęstwo-materialnej-techniki-jest-też-niedołęstwo-ducha
Stanisław Dygat Cytaty: Nie ma większej siły nad myśl. -Stanisław
Stanisław Dygat Cytaty: Żeby ludzie zawsze wiedzieli, co jest ważnego, co jest mniejszego znaczenia, o wiele mniej nieszczęścia by było na świecie. -Stanisław
Żeby-ludzie-zawsze-wiedzieli-co-jest-ważnego-co-jest-mniejszego-znaczenia-o-wiele-mniej-nieszczęścia-by-było-na-świecie
Stanisław Dygat Cytaty: Od siebie trzeba chcieć dużo i ludziom dać jak najwięcej. -Stanisław
od-siebie-trzeba-chcieć-żo-i-ludziom-dać-jak-najwięcej
Stanisław Dygat Cytaty: Cała mądrość, cała filozofia życia - to tylko dobroć! -Stanisław
cała-mądrość-cała-filozofia-życia-to-tylko-dobroć
Stanisław Dygat Cytaty: Legenda to skarb i siła, często potężniejsza niż historia, niż rzeczywistość. -Stanisław
legenda-to-skarb-i-ła-często-potężniejsza-ż-historia-ż-rzeczywistość
Stanisław Dygat Cytaty: To, co ma być w sztuce żywym, wszystko to musi przejść duszę twórcy. -Stanisław
to-co-być-w-sztuce-żywym-wszystko-to-musi-przejść-duszę-twórcy
Stanisław Dygat Cytaty: Piękno jest tak dalece subiektywnym pierwiastkiem, iż nie możemy znaleźć na nie takiej miary, na którą byśmy się wszyscy zgodzili. -Stanisław
piękno-jest-tak-dalece-subiektywnym-pierwiastkiem-iż-nie-możemy-znaleźć-na-nie-takiej-miary-na-którą-byśmy-ę-wszyscy-zgodzili
Stanisław Dygat Cytaty: Sztuka jest to człowiek dodany do natury. -Stanisław
sztuka-jest-to-człowiek-dodany-do-natury
Stanisław Dygat Cytaty: Gdzie jest niedołęstwo materialnej techniki, jest niedołęstwo ducha. -Stanisław
gdzie-jest-niedołęstwo-materialnej-techniki-jest-niedołęstwo-ducha
Stanisław Dygat Cytaty: Poślu­bił anioła - żyje ze stróżem. -Stanisław Fornal
poślu­bił-anioła- żyje-ze stróżem
Stanisław Dygat Cytaty: Za­wiść: po­datek od niedołęstwa wy­mie­rza­ny sa­memu sobie. -Stanisław Fornal
za­wiść-po­datek-od niedołęstwa-wy­mie­rza­ny-­memu-sobie
Stanisław Dygat Cytaty: Prze­kor­ny afo­ryzm dwie mat­ki ssie: fi­lozo­fię i poezję. -Stanisław Fornal
prze­kor­ny-afo­ryzm-dwie-mat­ki-ssie-fi­lozo­fię-i poezję
Stanisław Dygat Cytaty: Ta­kie prze­lud­nienie, a tak mało ludzi!  -Stanisław Fornal